Кафедра обліку і аудиту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ”ОБЛІК, АНАЛІЗ І ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ”

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують один професор,  сім доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

 

Співробітники

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри обліку і аудиту професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: Вступ до фаху, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Організація обліку і оптимізація оподаткування,  Фінансовий аналіз, Стратегічний управлінський облік, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика аудиту, Комп’ютеризація облікових систем, Методологія наукових досліджень, Облік і контроль в системі оподаткування підприємства, Санаційний аудит, Облік у бюджетних установах, Бухгалтерський облік в галузях економіки, Аудит, Облік у зарубіжних країнах, Фінансовий облік І, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Облік у банках.
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для домашньої контрольної роботи;
– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

                                               НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Фінансовий аналіз (методичні матеріали – презентації)

Презентація ТЕМА 10

Презентація ТЕМА 11

Презентація ТЕМА 12

ЗВІТНІСТЬ підприємства

Облік і оподаткування за видами економічної діяльності (методичні матеріали – презентації)

Тема 1

Тема 3

Тема 4

Тема 4 (1)

Тема 4 (2)

Тема 4 (3)

Тема 5

Тема 5 (2)

тема 6

Тема 6 (1)

Тема 6 (2)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Бух. облік в управлінні під-вом – Засоби діагностики

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

                                                                              Аудит

Аудит – НП

Аудит – РП (дфн)

Аудит – РП (зфн)

Аудит – ІРС

Аудиту – Практикум

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Бух. облік в галузях економіки – НП

Бух. облік в галузях економіки – РП (дфн)

Бух. облік в галузях економіки – РП (зфн)

Бух. облік в галузях економіки – Лекції

Бух. облік в галузях економіки – ПЗ, СЗ, Засоби діагностики

Бух. облік в галузях економіки – СРС, ІР (дфн)

Бух. облік в галузях економіки – СРС, ІР (зфн)

Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах – НП

Облік у бюджетних установах – РП (дфн)

Облік у буджетних установах – РП (зфн)

Облік у бюджетних установах – СЗ (зфн)

Облік у бюджетних установах – СЗ

Облік у бюджетних установах – Засоби діагностики

Облік у зарубіжних країнах

Облік у зарубіжних країнах – Анотація навч. дисц.

Облік у зарубіжних країнах – НП

Облік у зарубіжних країнах – РП (дфн)

Облік у зарубіжних країнах – РП (зфн)

Облік у зарубіжних країнах – ПЗ

Облік у зарубіжних країнах – СЗ

Облік у зарубіжних країнах – Лекції

Облік у зарубіжних країнах – СРС

Облік у зарубіжних країнах – ІРС

Облік у зарубіжних країнах – Засоби діагностики

Облік у банках

Облік у банках – НП

Облік у банках – НМК

Облік у банках – РП (зфн)

Облік у банках – Практикум

Облік у банках – СРС, ІРС

Облік у банках – Лекція 1-4

Облік у банках – Лекція 5-8

Облік у банках – Лекція 9-12

Облік у банках – Засоби діагностики

Облік на малих підприємствах

Облік на МП – НП

Облік на МП – РП (дфн)

Облік на МП – РП (зфн)

Облік на МП – СРС, ІРС

Облік на МП – Конспект лекцій

Облік на МП – Засоби діагностики

Облік на МП – Практикум

Управлінський облік

Управлінський облік -НП

Управлінський облік -НМК

Управлінський облік -РП (дфн)

Управлінський облік – РП (зфн)

Управлінський облік – Конспект лекцій

Управлінський облік – Засоби діагностики

Фінансовий облік І

Фінансовий облік І – НП

Фінансовий облік І – РП (дфн)

Фінансовий облік І – РП (зфн)

Фінансовий облік І – ІРС (дфн, зфн)

Фінансовий облік І – Засоби діагностики

Фінансовий облік – Навчальний посібник (лекції)

Фінансовий облік – Збірник задач

Фінансовий облік І – Практикум

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРАКТИК ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Метод КР спеціаліз 2017

Фін обл 1, Аудит- НП (зфн)

Фін обл 1., Аудит – НП (дфн)

Фінансовий облік 1 – РП, Метод вказ (дфн)

Фінансовий облік 1 – РП, Метод вказ (зфн)

Аудит – РП практика (дфн, зфн)

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (Підручники, навчальні посібники, практикуми)

Фінансовий облік – навчальний посібник (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Фінансовий облік – збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку  (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

 

 

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н. професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

Труш І.Є., к.е.н., доцент

 

 

Участь студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у семінарі-практикумі «Податкові перевірки від А до Я»

16.12.2017 | 15:09

Студенти груп УФО-41с, УФО-21с і УФО-11с факультету управління фінансами та бізнесу разом з викладачами кафедри доцентами Лободою Н.О. та Долбнєвою Д.В. взяли участь у семінарі-практикумі «Податкові перевірки від А до Я», який відбувся в Головному управлінні ДФС у Львівській області 12 грудня 2017 року.
Під час семінару-практикуму керівники підрозділів Головного управління ДФС в області (Ігор Малех, Олег Рущишин, Михайло Дунас і Тетяна Ризванюк) цікаво і змістовно, враховуючи набутий досвід та знання при проведенні контрольно-перевірочної роботи, розповіли про її особливості. В своїх...

Читати »

Екскурсія студентів в один із львівських банків: нові враження, нові амбіції та завдання на майбутнє

07.12.2017 | 13:35

 
З метою ознайомлення із специфікою роботи та перспективами опанування майбутньої професії наставником групи доцентом А. Шот була організована екскурсія в один із провідних банків Львова. 5 грудня 2017 р., студенти групи УФО-11с разом із заступником завідувача кафедри з виховної роботи доцентом Лободою Н.О. відвідали банк.
Під час екскурсії студенти мали можливість ознайомитися з особливостями роботи в банківській сфері, поспілкуватися з провідними фахівцями, а також дізнатися як проводять свій вільний час працівники. Важливим для студентів стало ознайомлення з вимогами, які висуваються до...

Читати »

Допрем’єрний показ фільму В’ячеслава Бігуна «Серце мами Гонгадзе»

01.12.2017 | 20:57

1 грудня на факультеті управління фінансами та бізнесу за сприяння кафедри обліку і аудиту пройшов допрем’єрний показ фільму В’ячеслава Бігуна «Серце мами Гонгадзе» – унікальної прижиттєвої кіносповіді Лесі Гонгадзе про велику українську любов.

Легендарна жінка, яку не почули за життя, відверто оповідає про надихаючі та інтимні моменти свого життя та синів. Перша частина стрічки «Мама» переносить глядачів разом із головною героїнею в Грузію, Естонію та Францію, оповідає про родину пані Лесі, її дитячі та юнацькі роки, історію любові з Русланом Гонгадзе.
У...

Читати »

Зустріч з представниками Всеукраїнської газети «Все про бухгалтерський облік»

07.11.2017 | 14:03

Кафедра обліку і аудиту в рамках відзначення Міжнародного Дня бухгалтера запрошує усіх бажаючих взяти участь у зустрічі представників Всеукраїнської газети «Все про бухгалтерський облік» зі студентами та викладачами, яка відбудеться 09 листопада 2017 року у 504 аудиторії (вул. Коперника, 3) початок о 13:30 год.
Мета: обговорення останніх змін та доповнень до чинного законодавства та їх вплив на ведення обліку та складання звітності у наступних звітних періодах, а також отримання актуальної інформації про сучасні тенденції здійснення обліково-аналітичної роботи.

Читати »