Кафедра обліку і аудиту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують один професор,  вісім доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)272-40-54

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри обліку і аудиту професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: 1С Бухгалтерія, Аналіз господарської діяльності, Аудит, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Бухгалтерський облік в галузях економіки, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Державний фінансовий контроль, Економічний аналіз, Звітність у бюджетних установах, Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва, Міжнародний аудит, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Облік і аудит, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облікова політика підприємницьких структур, Облік у бюджетних установах, Облік у зарубіжних країнах, Організація і методика аудиту, Організація обліку, Санаційний аудит, Стратегічний аналіз і контролінг, Судово-бухгалтерська експертиза, Теорія економічного аналізу, Фінансовий аналіз, Фінансовий контроль в галузях економіки, Фінансовий облік, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Звітність підприємств, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Стратегічний управлінський облік, Облік в банках, Облік і звітність в оподаткуванні, Бухгалтерський облік, Аналіз господарської діяльності (в т.ч. за видами економічної діяльності).
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для домашньої контрольної роботи;
– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

Спеціальність “Облік і аудит”

Спеціалізація “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю”

6 курс, 3 семестр

Облік і звітність за міжнародними стандаратми 

Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі економіки

Методологія і організація національного рахівництва

Вибіркові дисципліни

Напрям підготовки “Облік і аудит”

Професійне спрямування “Облік і аудит у бюджетній сфері”

3 курс, 5 семестр

Економічний аналіз

Професійне спрямування “Облік і аудит суб’єктів господарювання”

3 курс, 5 семестр

Економічний аналіз

3 курс, 6 семестр

Облік ЗЕД

Напрям підготовки “Фінанси і кредит”

Професійне спрямування “Фінанси суб’єктів підприємництва”

3 курс, 5 семестр

Контроль і ревізія суб’єктів підприємництва

3 курс, 6 семестр

Фінансовий облік

Напрям підготовки “Менеджмент”

Дисципліни циклу фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

3 курс, 5 семестр

Теорія економічного аналізу

Напрям підготовки “Фінанси і кредит”

Професійне спрямування “Державні фінанси”

4 курс, 8 семестр

Облік у бюджетних установах

Державний фінансовий контроль

Напрям підготовки “Облік і аудит”

Професійне спрямування “Облік і аудит у бюджетній сфері”

4 курс, 7 семестр

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Облік в зарубіжних країнах

Облік на малих підприємствах 

4 курс, 8 семестр

Державний фінансовий контроль

Напрям підготовки “Міжнародна економіка”

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

4 курс, 8 семестр

Міжнародний аудит

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

Аудит – індивідуальна робота

Аудит – практичні

Облік і звітність за МС – практичні

Бухгалтерський облік загальна теорія – засоби діагностики

Бухгалтерський облік загальна теорія – опорний конспект

Бухгалтерський облік загальна теорія – плани семінарських

Бухгалтерський облік загальна теорія – практикум

Бухгалтерський облік в галузях економіки – опорний конспект

Бухгалтерський облік в галузях економіки – самостійні, індивідуальні

Економічний аналіз – засоби діагностики

Економічний аналіз – опорний конспект

Економічний аналіз – самостійна, індивідуальна

Економічний аналіз – практичні

Контроль і ревізія – практичні

Державний фінансовий контроль – діагностика знань

Облік у бюджетних установах – семінарські

Облік у бюджетних установах – діагностика знань

Облік на малих підприємствах – засоби діагностики

Облік на малих підприємствах – опорний конспект

Облік на малих підприємствах – практикум

Облік в банках – засоби діагностики

Облік в банках – практикум

Облік в банках – самостійна

Управлінський облік – засоби діагностики

Управлінський облік – опорний конспект

Управлінський облік – навчально-методичний комплекс

Навчальна практика – завдання (заочне)

Навчальна практика – засоби діагностики

Навчальна практика – завдання (денне)

Фінансовий облік І – засоби діагностики

Фінансовий облік І – індивідуальна робота

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ “МАГІСТР”

Організація і методика аудиту – індивідуальна робота

Організація і методика аудиту – план семінарських

Організація і методика аудиту – практичні

1С – засоби діагностики

1С – опорний конспект

1С – самостійна робота

Облік і контроль в системі оподаткування – домашня контрольна робота

Облік і контроль в системі оподаткування – семінарські, практичні (магістр)

Облік і контроль в системі оподаткування – семінарські, практичні (спеціаліст)

Облік і контроль в системі оподаткування – самостійна, індивідуальна (магістр)

Облік і контроль в системі оподаткування – самостійна, індивідуальна (спеціаліст)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – засоби діагностики

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – семінарські

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – семінарські, індивідуальні

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – самостійні, індивідуальні (С, заочне)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – самостійні, індивідуальні (М, заочне)

Фінансовий аналіз – домашня контрольна робота

Фінансовий аналіз – засоби діагностики

Фінансовий аналіз – практичні

Судово-бухгалтерська експертиза – діагностика знань

Судово-бухгалтерська експертиза – індивідуальна робота

Фінансовий контроль в галузях економіки – індивідуальне (М, денне)

Фінансовий контроль в галузях економіки – індивідуальне (С, денне)

Організація обліку – засоби діагностики

Стратегічний управлінський облік – навчально-методичний комплекс

Науковий семінар – засоби діагностики

Науковий семінар – конспект лекцій

Методологія наукових досліджень – засоби діагностики

Методологія наукових досліджень – конспект лекцій

Методологія наукових досліджень – семінари

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРАКТИК ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (Підручники, навчальні посібники, практикуми)

Прогр вироб перед практ магістр

Програма вироб передд практ спеціал

Програма виробн прак бакалавр

Теми дипломних робіт каф.ОА

Щоденник

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт – 3 курс

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт – 5 курс

Аудит – лекція на англійській мові на тему “Аудиторський ризик”

Облік і звітність в оподаткуванні – навчальний посібник [практикум] (Облік і аудит)

Бухгалтерський облік в галузях економіки – навчальний посібник [практикум] (Облік і аудит)

Облік зовнішньоекономічної діяльності – навчальний посібник [практикум] (Облік і аудит)

Аудит – навчально-методичний посібник (Облік і аудит, Фінанси і кредит)

Організація і методика аудиту – навчально-методичний посібник (Облік і аудит)

Аналіз господарської діяльності (у т.ч. за видами економічної діяльності) – практикум (Менеджмент)

Аналіз господарської діяльності  – практикум (Облік і аудит)

Бухгалтерський облік – практикум (Економічна кібернетика)

Державний фінансовий контроль – практикум (Фінанси і кредит, Облік і аудит, Менеджмент)

Державний фінансовий контроль – Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: Навчально-методичний посібник (Облік і аудит)

Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва – навчальний посібник [практикум] (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Міжнародний аудит – практикум (Міжнародна економіка)

Облік в банках – Засоби діагностики знань студентів [Навчальний посібник] (Облік і аудит)

Облік в банках –  курс лекцій [Навчальний посібник] (Облік і аудит)

Облік в банках –  практикум (Облік і аудит)

Облік на малих підприємствах – навчальний посібник (Облік і аудит)

Облік на малих підприємствах – практикум (Облік і аудит)

Облік і звітність за міжнародними стандартами – практикум (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

Стратегічний аналіз і контролінг – практикум (Облік і аудит)

Санаційний аудит – практикум (Облік і аудит)

Теорія економічного аналізу – практикум (Менеджмент)

Управлінський облік – практикум (Облік і аудит)

Фінансовий облік – навчальний посібник (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Фінансовий облік – практикум [Навчальний посібник] (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Фінансовий облік – збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку  (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Бухгалтерський облік (загальна теорія) – засоби діагностики знань студентів [Навчальний посібник]

Фінансова звітність підприємств – навчально-методичний посібник

Звітність підприємств – [Навчальний посібник]

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М.

Засідання підсекції обліку, аналізу і аудиту

08.02.2017 | 16:20

07 лютого 2017 р. в рамках Звітної наукової конференції факультету управління фінансами та бізнесу за 2016 р. відбулося засідання підсекції обліку,аналізу і аудиту. Викладачі кафедри обліку і аудиту виступили з доповідями на актуальні в умовах сьогодення темами.
Секційне засідання розпочалося з вітального слова завідувача кафедри обліку і аудиту, к.е.н., професора Романіва Є. М. Під час засідання підсекції було заслухано та обговорено 9 доповідей, а саме:

Реформування фінансового контролю у сучасних умовах (к.е.н., проф. Романів Є. М.);
Модернізація фінансового аналізу в Україні (к.е.н., доц...

Читати »

«Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів у системі обліку і оподаткування»

14.11.2016 | 13:47

10 листопада 2016 р. кафедрою обліку і аудиту спільно зі студентською радою факультету управління фінансами та бізнесу в рамках відзначення Міжнародного Дня бухгалтера, Всесвітнього Дня науки та Всесвітнього Дня молоді проведена зустріч представників студентства, науки і бізнесу, під час якої обговорювалися сучасні проблеми обліку та оподаткування, аналізу та аудиту, звітності та контролю, відбувся обмін досвідом обліково-аналітичної роботи, надано практичні рекомендації студентам щодо їх навчання, здійснення науково-дослідної роботи, майбутнього працевлаштування і роботи за спеціальністю.
Серед запрошених гостей були: Максимович О...

Читати »

Участь у круглому столі Львівської політехніки

07.11.2016 | 14:00

3 листопада 2016 року завідувач кафедри обліку і аудиту проф. Романів Є.М. у Львівській політехніці взяв участь і виступив на круглому столі кафедри обліку і аналізу «200-літня історія викладання бухгалтерської справи у Львівській політехніці».
В основній доповіді завідувача кафедри обліку та аналізу проф. Яремка І. Й. та виступах інших науковців Львова були наведені цікаві історичні факти викладання облікових дисциплін з 1816 року, а з 1873 року по 1940 рік документально підтверджено по роках предмети і іх навчальні програми на факультетах лісового...

Читати »

Відзначення Дня Університету кафедрою обліку і аудиту ФУФБ

19.10.2016 | 10:07

З нагоди святкування Дня Університету кафедрою обліку і аудиту було проведено комплекс навчальних та наукових заходів, які спрямовані на обговорення важливих сучасних проблем обліку, аудиту, аналізу, експертизи та контролю на вітчизняних підприємствах, а також популяризацію облікової професії серед молоді.
 

Читати »

Відзначення 10-ї річниці Всесвітнього Дня вишиванки.

23.05.2016 | 10:37

Кожна країна має свої звичаї, символи та традиції, які відрізняють її від інших країн, національностей та культур. Так, національним одягом українців є вишиванка – символ української культури, надійний оберіг українського народу та його безцінний спадок.
Для вираження своєї національної та громадянської позиції, духовної свідомості викладачі та студенти кафедри обліку і аудиту долучилися до святкування 10 річниці Всесвітнього Дня вишиванки.
Частіше одягаймо вишивані сорочки, бережімо свою сутність, національну історію і символіку предків, щоб бути повноцінною нацією зі своїми традиціями та неповторною спадщиною.
...

Читати »