Кафедра обліку і аудиту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують один професор,  вісім доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)272-40-54

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри обліку і аудиту професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: Вступ до фаху, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Організація обліку і оптимізація оподаткування,  Фінансовий аналіз, Стратегічний управлінський облік, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика аудиту, Комп`ютеризація облікових систем, Методологія наукових досліджень, Облік і контроль в системі оподаткування підприємства, Санаційний аудит, Облік у бюджетних установах, Бухгалтерський облік в галузях економіки, Аудит, Облік у зарубіжних країнах, Фінансовий облік І, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Облік у банках.
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для домашньої контрольної роботи;
– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

Навчально-методичний комплекс

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

                                                                              Аудит

Аудит – НП

Аудит – РП (дфн)

Аудит – РП (зфн)

Аудит – ІРС

Аудиту – Практикум

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Бух. облік в галузях економіки – НП

Бух. облік в галузях економіки – РП (дфн)

Бух. облік в галузях економіки – РП (зфн)

Бух. облік в галузях економіки – Лекції

Бух. облік в галузях економіки – ПЗ, СЗ, Засоби діагностики

Бух. облік в галузях економіки – СРС, ІР (дфн)

Бух. облік в галузях економіки – СРС, ІР (зфн)

Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах – НП

Облік у бюджетних установах – РП (дфн)

Облік у буджетних установах – РП (зфн)

Облік у бюджетних установах – СЗ (зфн)

Облік у бюджетних установах – СЗ

Облік у бюджетних установах – Засоби діагностики

Облік у зарубіжних країнах

Облік у зарубіжних країнах – Анотація навч. дисц.

Облік у зарубіжних країнах – НП

Облік у зарубіжних країнах – РП (дфн)

Облік у зарубіжних країнах – РП (зфн)

Облік у зарубіжних країнах – ПЗ

Облік у зарубіжних країнах – СЗ

Облік у зарубіжних країнах – Лекції

Облік у зарубіжних країнах – СРС

Облік у зарубіжних країнах – ІРС

Облік у зарубіжних країнах – Засоби діагностики

Облік у банках

Облік у банках – НП

Облік у банках – НМК

Облік у банках – РП (зфн)

Облік у банках – Практикум

Облік у банках – СРС, ІРС

Облік у банках – Лекція 1-4

Облік у банках – Лекція 5-8

Облік у банках – Лекція 9-12

Облік у банках – Засоби діагностики

Облік на малих підприємствах

Облік на МП – НП

Облік на МП – РП (дфн)

Облік на МП – РП (зфн)

Облік на МП – СРС, ІРС

Облік на МП – Конспект лекцій

Облік на МП – Засоби діагностики

Облік на МП – Практикум

Управлінський облік

Управлінський облік -НП

Управлінський облік -НМК

Управлінський облік -РП (дфн)

Управлінський облік – РП (зфн)

Управлінський облік – Конспект лекцій

Управлінський облік – Засоби діагностики

Фінансовий облік І

Фінансовий облік І – НП

Фінансовий облік І – РП (дфн)

Фінансовий облік І – РП (зфн)

Фінансовий облік І – ІРС (дфн, зфн)

Фінансовий облік І – Засоби діагностики

Фінансовий облік – Навчальний посібник (лекції)

Фінансовий облік – Збірник задач

Фінансовий облік І – Практикум

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРАКТИК ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Метод КР спеціаліз 2017

Фін обл 1, Аудит- НП (зфн)

Фін обл 1., Аудит – НП (дфн)

Фінансовий облік 1 – РП, Метод вказ (дфн)

Фінансовий облік 1 – РП, Метод вказ (зфн)

Аудит – РП практика (дфн, зфн)

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (Підручники, навчальні посібники, практикуми)

Фінансовий облік – навчальний посібник (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Фінансовий облік – збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку  (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

 

 

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М.

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього

12.10.2017 | 13:57

11 жовтня студенти групи УФО-11с разом з порадником групи доцентом Шот А.П. та заступником завідувача кафедри з виховної роботи доцентом кафедри обліку і аудиту Лободою Н.О. відвідали Музей історії Університету.
Завідувач Музею історії Університету Гудима Ю.В. провів студентам та викладачам дуже цікаву та пізнавальну екскурсію під час якої звернув увагу на те, що «музеї Львівського національного університету ім. Івана Франка належать до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Експозиція та фонди музею відображають історію Львівського університету як освітнього, наукового та культурного закладу. Найцінніші...

Читати »

Круглий стіл «Перспективи розвитку обліково-аналітичної системи в умовах європейської інтеграції»

12.10.2017 | 10:10

10 жовтня 2017 року кафедрою обліку і аудиту було проведено круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку обліково-аналітичної системи в умовах європейської інтеграції». Участь у науково-практичному заході взяли: начальник управління контролю та аудиту Львівської регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» – Слівінський Б. І., начальник відділу контролю у соціальній галузі Західного офісу Державної аудиторської служби – Чудіна Л. В., практикуючі аудитори, викладачі кафедри обліку і аудиту ФУФБ, студенти.
На початку заходу завідувач кафедри професор Романів Є. М. представив учасникам навчальний посібник «Бухгалтерський облік, аналіз та...

Читати »

Круглий стіл: «Перспективи розвитку обліково-аналітичної системи в умовах європейської інтеграції»

06.10.2017 | 17:56

10 жовтня 2017 р. у рамках відзначення Дня Університету кафедра обліку і аудиту запрошує усіх бажаючих взяти участь у роботі круглого столу: «Перспективи розвитку обліково-аналітичної системи в умовах європейської інтеграції» за участі начальника управління контролю та аудиту Львівської регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Б. І. Слівінського та представників Західного офісу Держаудитслужби.
Місце і час проведення: вул. Коперника, 3 (504 аудиторія) ; поч. о 13 год.
 

Читати »

Форум видавців у Львові: точка творення

27.09.2017 | 11:49

Щорічним найбільшим книжковим і літературним заходом Центрально-Східної Європи, який відбувається у Львові, є Форум Видавців. Основною метою цьогорічного фестивалю є створення платформи для комунікації, яка в майбутньому сприятиме зародженню якісно нового світобачення.
Цьогоріч у Форумі Видавців участь прийняли студенти групи УФО-21с, які разом з порадником групи   Долбнєвою Д. В. та кафедри обліку і аудиту Лободою Н. О. відвідали книжковий ярмарок, долучилися до 8-го Всеукраїнського бібліотечного форуму (взяли активну участь у майстер-класі «Що потрібно знати про своє здоров’я сьогодні, плануючи своє...

Читати »

Участь студентів грип УФО-31с та УФО-11с у відкритому виховному заході на тему: «Вплив шкідливих звичок: алкоголю, куріння, наркоманії на студентську молодь»

25.05.2017 | 10:09

Проблема «шкідливих звичок» в умовах сьогодення є вкрай актуальної і набуває особливої гостроти, а боротьба з ними це завдання не тільки держави в цілому, а й кожної окремої людини.
23 травня 2017 року порадниками групи УФО-31с – доцентом Шевців Л.Ю. та групи УФО-11с – доцентом Долбнєвою Д.В. була проведена виховна година на тему: «Вплив шкідливих звичок: алкоголю, куріння, наркоманії на студентську молодь».
Метою заходу стало формування негативного ставлення до вживання наркотиків, алкоголю та куріння; пропагування здорового способу життя; виховання у студентів...

Читати »