Кафедра обліку і аудиту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують один професор,  вісім доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)272-40-54

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри обліку і аудиту професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: 1С Бухгалтерія, Аналіз господарської діяльності, Аудит, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Бухгалтерський облік в галузях економіки, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Державний фінансовий контроль, Економічний аналіз, Звітність у бюджетних установах, Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва, Міжнародний аудит, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Облік і аудит, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облікова політика підприємницьких структур, Облік у бюджетних установах, Облік у зарубіжних країнах, Організація і методика аудиту, Організація обліку, Санаційний аудит, Стратегічний аналіз і контролінг, Судово-бухгалтерська експертиза, Теорія економічного аналізу, Фінансовий аналіз, Фінансовий контроль в галузях економіки, Фінансовий облік, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Звітність підприємств, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Стратегічний управлінський облік, Облік в банках, Облік і звітність в оподаткуванні, Бухгалтерський облік, Аналіз господарської діяльності (в т.ч. за видами економічної діяльності).
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для домашньої контрольної роботи;
– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КАФЕДРИ

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності – конспект лекцій

Аналіз господарської діяльності – завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента

Аналіз господарської діяльності – завдання для ІРС

Аналіз господарської діяльності – ПРАКТИКУМ

Аналіз господарської діяльності за видами

Аналіз господарської діяльності за видами – завдання для ІРС

Аналіз господарської діяльності за видами – Практикум

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – засоби діагностики

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – ІРС

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – СЗ

Бухгалтерський облік в правлінні підприємством – СЗ БО (З)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – СРС

Державний фінансовий контроль

Державний фінансовий контроль – ІНР (МЕН)

Державний фінансовий контроль – ІНР (ОіА)

Державний фінансовий контроль – ПЗ

Державний фінансовий контроль – СЗ (ОіА МЕН)

Державний фінансовий контроль – СРС

Державний аудит

Державний аудит – Засоби діагностики знань

Державний аудит – ІРС

Державний аудит – СЗ

Державний аудит – СРС

Звітність підприємств

Звітність підприємств – Засоби діагностики

Звітність підприємств – ІРС

Звітність підприємств – ПЗ

Міжнародний аудит

Міжнародний аудит – Засоби діагностики

Міжнародний аудит – ІРС

Міжнародний аудит – ПЗ

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність в оподаткуванні – ІРС (Д,З)

Облік і звітність в оподаткуванні – СРС (Д,З)

Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту – РП

1С бухгалтерія

1С бухгалтерія – Засоби діагностики

1С бухгалтерія – Опорний конспект-практикум

1С бухгалтерія – СР

Фінансовий облік

Фінансовий облік – СРС

Фінансовий облік – ІРС

Фінансовий облік – Засоби діагностики

Фінансовий облік 2

Фінансовий облік 2 – Засоби діагностики

Фінансовий облік 2 – ІРС

Фінансовий облік 2 – СРС

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ “МАГІСТР”

Організація і методика аудиту – індивідуальна робота

Організація і методика аудиту – план семінарських

Організація і методика аудиту – практичні

1С – засоби діагностики

1С – опорний конспект

1С – самостійна робота

Облік і контроль в системі оподаткування – домашня контрольна робота

Облік і контроль в системі оподаткування – семінарські, практичні (магістр)

Облік і контроль в системі оподаткування – семінарські, практичні (спеціаліст)

Облік і контроль в системі оподаткування – самостійна, індивідуальна (магістр)

Облік і контроль в системі оподаткування – самостійна, індивідуальна (спеціаліст)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – засоби діагностики

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – семінарські

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – семінарські, індивідуальні

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – самостійні, індивідуальні (С, заочне)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – самостійні, індивідуальні (М, заочне)

Фінансовий аналіз – домашня контрольна робота

Фінансовий аналіз – засоби діагностики

Фінансовий аналіз – практичні

Судово-бухгалтерська експертиза – діагностика знань

Судово-бухгалтерська експертиза – індивідуальна робота

Фінансовий контроль в галузях економіки – індивідуальне (М, денне)

Фінансовий контроль в галузях економіки – індивідуальне (С, денне)

Організація обліку – засоби діагностики

Стратегічний управлінський облік – навчально-методичний комплекс

Науковий семінар – засоби діагностики

Науковий семінар – конспект лекцій

Методологія наукових досліджень – засоби діагностики

Методологія наукових досліджень – конспект лекцій

Методологія наукових досліджень – семінари

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРАКТИК ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (Підручники, навчальні посібники, практикуми)

Методичні рекомендації і програма виробничої практики

Програма виробничої переддипломної практики (магістр)

Програма виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Програма виробничої практики (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт – магістр

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт – спеціаліст

Щоденник практики

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт – 3 курс

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт – 5 курс

Фінансовий облік – навчальний посібник (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Фінансовий облік – збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку  (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

 

 

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М.

Участь студентів грип УФО-31с та УФО-11с у відкритому виховному заході на тему: «Вплив шкідливих звичок: алкоголю, куріння, наркоманії на студентську молодь»

25.05.2017 | 10:09

Проблема «шкідливих звичок» в умовах сьогодення є вкрай актуальної і набуває особливої гостроти, а боротьба з ними це завдання не тільки держави в цілому, а й кожної окремої людини.
23 травня 2017 року порадниками групи УФО-31с – доцентом Шевців Л.Ю. та групи УФО-11с – доцентом Долбнєвою Д.В. була проведена виховна година на тему: «Вплив шкідливих звичок: алкоголю, куріння, наркоманії на студентську молодь».
Метою заходу стало формування негативного ставлення до вживання наркотиків, алкоголю та куріння; пропагування здорового способу життя; виховання у студентів...

Читати »

Участь студентів груп УФО-11с та УФЕ-11с у флешмобі до Всеукраїнського дня вишиванки

19.05.2017 | 17:18

18 травня 2017 р. студенти груп УФО-11с та УФЕ-11с взяли участь у флешмобі з нагоди святкування Всеукраїнського дня вишиванки. У цей день студенти та працівники Львівського національного університету імені Івана Франка на площі перед пам’ятником Великого Каменяра утворили «живу вишиванку», виконали Державний гімн України і ще раз підтвердили, що український народ має багатовікову історію, чудові традиції та споконвічні цінності.
Такі свята є особливими та символічними, підносять дух та єднають українців, надихають молодь та підтверджують унікальність українського народу. Саме тому, завдання кожного...

Читати »

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» в рамках відзначення Дня науки

17.05.2017 | 12:05

  
В рамках відзначення Дня науки кафедрою обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу 16 травня 2017 р. було проведено круглий стіл «Перспективи обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграції та глобалізацій них процесів», який був спрямований на обговорення сучасного стану і ключових проблем обліку, аналізу і контролю в Україні, а також визначення перспектив їх реформування та трансформацій у контексті взятого курсу на інтеграцію у європейську економічну спільноту з умовою широкого застосування міжнародних стандартів.
Участь у заході взяли студенти 1, 3-5...

Читати »

Засідання підсекції обліку, аналізу і аудиту

08.02.2017 | 16:20

07 лютого 2017 р. в рамках Звітної наукової конференції факультету управління фінансами та бізнесу за 2016 р. відбулося засідання підсекції обліку,аналізу і аудиту. Викладачі кафедри обліку і аудиту виступили з доповідями на актуальні в умовах сьогодення темами.
Секційне засідання розпочалося з вітального слова завідувача кафедри обліку і аудиту, к.е.н., професора Романіва Є. М. Під час засідання підсекції було заслухано та обговорено 9 доповідей, а саме:

Реформування фінансового контролю у сучасних умовах (к.е.н., проф. Романів Є. М.);
Модернізація фінансового аналізу в Україні (к.е.н., доц...

Читати »

«Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів у системі обліку і оподаткування»

14.11.2016 | 13:47

10 листопада 2016 р. кафедрою обліку і аудиту спільно зі студентською радою факультету управління фінансами та бізнесу в рамках відзначення Міжнародного Дня бухгалтера, Всесвітнього Дня науки та Всесвітнього Дня молоді проведена зустріч представників студентства, науки і бізнесу, під час якої обговорювалися сучасні проблеми обліку та оподаткування, аналізу та аудиту, звітності та контролю, відбувся обмін досвідом обліково-аналітичної роботи, надано практичні рекомендації студентам щодо їх навчання, здійснення науково-дослідної роботи, майбутнього працевлаштування і роботи за спеціальністю.
Серед запрошених гостей були: Максимович О...

Читати »