Кафедра обліку і аудиту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2,3,5,6 курсах у 2018-2019 навчальному році

Анотації вибіркових дисциплін 18-19 н.р. – Таблиця 1.

 

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують один професор,  сім доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри обліку і аудиту професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: Вступ до фаху, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Організація обліку і оптимізація оподаткування,  Фінансовий аналіз, Стратегічний управлінський облік, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика аудиту, Комп’ютеризація облікових систем, Методи наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні, Державний аудит, Бухгалтерський облік в галузях економіки, Облік у зарубіжних країнах, Фінансовий облік, Облік в банках.
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Фінансовий облік – збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку  (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

 

 

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н. професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

Труш І.Є., к.е.н., доцент

 

 

ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ

06.11.2018 | 11:40

1 листопада 2018 року студенти групи УФО-11с разом зі своїм порадником доцентом  кафедри обліку і аудиту  Лободою Н.О. прийняли участь у традиційній для університетської спільноти пішій ході з нагоди 100-річчя Листопадового Чину та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, яка починалася від головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка і йшла до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям і воїнам Української Галицької Армії на Янівському кладовищі. На кладовищі відбулася поминальна панахида та громадське віче.

Дорогою до Меморіалу представники Університету поклали квіти до пам’ятників героям...

Читати »

Вітаємо з успішним завершенням навчання за кваліфікацією АССА

01.11.2018 | 17:14

У тісній співпраці з компанією Nexia DK, Auditors & Consultants на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка з 16 жовтня по 24 жовтня 2018 року відбулося навчання за кваліфікацією АССА.
Студенти та викладачі кафедри обліку і аудиту ФУФБ за час навчання здобули новий досвід роботи за такими напрямками: F1 – Accountant in Business (Бухгалтер у бізнесі); F2 – Management Accounting (Управлінський облік); F3 – Financial Accounting (Фінансовий облік).

За підсумками навчання усі учасники отримали сертифікати, а найбільш активні...

Читати »

100-річчя ЗУНР: уроки для сьогодення та майбутнього

31.10.2018 | 13:09

30 жовтня 2018 року студенти групи УФО-21с разом з заступником завідувача кафедри з виховної роботи доцентом кафедри обліку і аудиту Лободою Н.О. в актовому залі Львівського національного університету імені Івана Франка відвідали Урочисту академію з нагоди відзначення 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

Розпочалися урочистості із доповіді «Століття Листопадового Зриву: уроки для сьогодення та майбутнього», яку виголосив завідувач кафедри історичного краєзнавства Львівського університету, професор Віктор Голубко. Представивши широку ретроспективну картину подій столітньої давності, які знаменували відновлення української державності на теренах Західної України...

Читати »

Історичний шлях становлення Університету

19.10.2018 | 17:49

18 жовтня 2018 року студенти групи УФО-11с разом з порадником доцентом Лободою Н.О. відвідали Музей історії Університету. Завідувач Музею історії Університету Гудима Ю.В. провів дуже цікаву та пізнавальну екскурсію.

Експозиція та фонди музею відображають історію Львівського університету як освітнього, наукового та культурного закладу.

 

Читати »

Відвідання фотовиставки “Батьки Небесного Легіону”

19.10.2018 | 17:42

 
16 жовтня 2018 року студенти групи УФО-11с разом з порадником доцентом Лободою Н.О. відвідали під львівською Ратушою вуличну фотовиствку “Батьки Небесного Легіону” (приурочену до Дня захисника України – 14 жовтня).
Здійснювала проект фотохудожниця Ірина Баранська-Вороніна, яка проживала один день із батьками загиблих героїв та намагалася зловити ту емоційну мить, яка б заставила людей не забувати про наших новітніх героїв та їх батьків.

Невимовний біль та гордість за синів об’єднує між собою таких різних, та водночас рідних людей. Як казав Володимир Труш (позивний...

Читати »