Кафедра обліку і аудиту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2,3,5,6 курсах у 2018-2019 навчальному році

Анотації вибіркових дисциплін 18-19 н.р. – Таблиця 1.

 

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують один професор,  сім доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

 

Співробітники

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри обліку і аудиту професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: Вступ до фаху, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Організація обліку і оптимізація оподаткування,  Фінансовий аналіз, Стратегічний управлінський облік, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика аудиту, Комп’ютеризація облікових систем, Методологія наукових досліджень, Облік і контроль в системі оподаткування підприємства, Санаційний аудит, Облік у бюджетних установах, Бухгалтерський облік в галузях економіки, Аудит, Облік у зарубіжних країнах, Фінансовий облік І, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Облік у банках.
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для домашньої контрольної роботи;
– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену для студентів 4 курсу освітнього ступіня “бакалавр” (денна та заочна форми навчання)

ТЕСТИ для ДЕКу – бакалавр

 

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації  для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступіня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ “Стратегічний управлінський облік

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ “Облік і звітність за МС”

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ “Організація обліку і оптимізація оподаткування”

 

Програма-КОМПЛЕКСНОГО-ІСПИТУ-6030509

Програма-КОМПЛЕКСНОГО-ІСПИТУ-071-маг

 

 Облік і оподаткування за видами економічної діяльності

(методичні матеріали – презентації)

Тема 1

Тема 3

Тема 4

Тема 4 (1)

Тема 4 (2)

Тема 4 (3)

Тема 5

Тема 5 (2)

тема 6

Тема 6 (1)

Тема 6 (2)

 Історія бухгалтерського обліку

(методичні матеріали – презентації)

Тема 2. Зародження бухгалтерського обліку

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

Аудит

Аудит – НП

Аудит – РП (дфн)

Аудит – РП (зфн)

Аудит – ІРС

Аудиту – Практикум

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Бух. облік в галузях економіки – НП

Бух. облік в галузях економіки – РП (дфн)

Бух. облік в галузях економіки – РП (зфн)

Бух. облік в галузях економіки – Лекції

Бух. облік в галузях економіки – ПЗ, СЗ, Засоби діагностики

Бух. облік в галузях економіки – СРС, ІР (дфн)

Бух. облік в галузях економіки – СРС, ІР (зфн)

Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах – НП

Облік у бюджетних становах – РП (дфн)..

Облік у буджетних установах – РП (зфн)

Облік у бюджетних установах – СЗ (зфн)

Облік у бюджетних установах – СЗ

Облік у бюджетних установах – Засоби діагностики

Облік у зарубіжних країнах

Облік у зарубіжних країнах – Анотація навч. дисц.

Облік у зарубіжних країнах – НП

Облік у зарубіжних країнах – РП (дфн)

Облік у зарубіжних країнах – РП (зфн)

Облік у зарубіжних країнах – ПЗ

Облік у зарубіжних країнах – СЗ

Облік у зарубіжних країнах – Лекції

Облік у зарубіжних країнах – СРС

Облік у зарубіжних країнах – ІРС

Облік у зарубіжних країнах – Засоби діагностики

Облік у банках

Облік у банках – НП

Облік у банках – НМК

Облік у банках – РП (зфн)

Облік у банках – Практикум

Облік у банках – СРС, ІРС

Облік у банках – Лекція 1-4

Облік у банках – Лекція 5-8

Облік у банках – Лекція 9-12

Облік у банках – Засоби діагностики

Облік на малих підприємствах

Облік на МП – НП

Облік на МП – РП (дфн)

Облік на МП – РП (зфн)

Облік на МП – СРС, ІРС

Облік на МП – Конспект лекцій

Облік на МП – Засоби діагностики

Облік на МП – Практикум

Управлінський облік

Управлінський облік -НП

Управлінський облік -НМК

Управлінський облік -РП (дфн)

Управлінський облік – РП (зфн)

Управлінський облік – Конспект лекцій

Управлінський облік – Засоби діагностики

Фінансовий облік І

Фінансовий облік І – НП

Фінансовий облік І – РП (дфн)

Фінансовий облік І – РП (зфн)

Фінансовий облік І – ІРС (дфн, зфн)

Фінансовий облік І – Засоби діагностики

Фінансовий облік – Навчальний посібник (лекції)

Фінансовий облік – Збірник задач

Фінансовий облік І – Практикум

Облік і оподаткування ЗЕД

Облік і оподаткування ЗЕД – НП

Облік і оподаткування ЗЕД – Анотація

Облік і оподаткування ЗЕД – РП (дфн)

Облік і оподаткування ЗЕД – РП (зфн)

Облік і оподаткування ЗЕД – ПЗ, СЗ (дфн, зфн) (навчальний посібник)

Облік і оподаткування ЗЕД – СРС (дфн, зфн)

Облік і оподаткування ЗЕД – ІРС (дфн, зфн)

Облік і оподаткування ЗЕД – лекції (навчальний посібник)

Облік і оподаткування ЗЕД – Засоби діагностики знань

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність в оподаткуванні – НП

Облік і звітність в оподаткуванні – РП (дфн)

Облік і звітність в оподаткуванні – РП (зфн)

Облік і звітність в оподаткуванні – ПЗ, СЗ (дфн, зфн) (навч. посібник)

Облік і звітність в оподаткуванні – СРС (дфн, зфн)

Облік і звітність в оподаткуванні – ІРС (дфн, зфн)

Облік і звітність в оподаткуванні – Засоби діагностики знань

Державний фінансовий контроль

Державний фінансовий контроль – НП

Державний фінансовий контроль – РП (дфн)

Державний фінансовий контроль – РП (зфн)

Державний фінансовий контроль – ПЗ

Державний фінансовий контроль – СЗ

Державний фінансовий контроль – ІРС

Міжнародний аудит

Міжнародний аудит – НП 1

Міжнародний аудит – Антоція

Міжнародний аудит – РП (дфн) 1

Міжнародний аудит – ПЗ

Міжнародний аудит – СЗ

Міжнародний аудит – СРС

Міжнародний аудит – ІРС

Міжнародний аудит – Лекції

Міжнародний аудит – Засоби діагностики знань

Звітність підприємства

Звітність під-ва – НП 1

Звітність під-ва – Анотація

Звітність під-ва – РП (дфн) 1

Звітність під-ва – РП (зфн) 1

Звітність під-ва – ПЗ

Звітність під-ва – СЗ

Звітність під-ва – СРС

Звітність під-ва – ІРС

Фінансова звітність – посібник (лекції)

Звітність під-ва – Засоби діагностики знань

Фінансовий облік ІІ

Фінансовий облік-ІІ – НП

Фінансовий облік-ІІ – РП (дфн, зфн)

Фінансовий облік-ІІ – СРС

Фінансовий облік-ІІ – ІРС

Фінансовий облік-ІІ – Засоби діагностики знань

Фінансовий облік – збірник задач

Фінансовий облік – навчальний посібник

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРАКТИК ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Метод КР спеціаліз 2017

Фін обл 1, Аудит- НП (зфн)

Фін обл 1., Аудит – НП (дфн)

Фінансовий облік 1 – РП, Метод вказ (дфн)

Фінансовий облік 1 – РП, Метод вказ (зфн)

Аудит – РП практика (дфн, зфн)

Методичні рекомендації до КР 4 курс 2017 р.

Вироб перед магістр 2 рік навч

Виробн переддипл магістр 1 рік навч

Виробн прак бакалавр

Виробнича практика зі спеціал 1курс магістр

Наук-досл практ 2 курс маг

Щоденник

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (Підручники, навчальні посібники, практикуми)

Фінансовий облік – навчальний посібник (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

Фінансовий облік – збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку  (Фінанси і кредит, Облік і аудит)

 

 

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н. професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

Труш І.Є., к.е.н., доцент

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

17.05.2018 | 09:55

16 травня кафедра обліку і аудиту з нагоди Фестивалю науки в Університеті провела круглий стіл «Облік, аналіз і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».
Розпочав захід завідувач кафедри професор Романів Є.М., який звернув увагу на важливість вивчення дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що має відбуватися у тісній співпраці з органами державної та місцевої влади, експертними та бюджетними установами, аудиторськими фірмами та практикуючими бухгалтерами, іншими приватними і комерційними структурами під час проходження студентами виробничої та переддипломної практики, а також науковими установами і...

Читати »

Проблеми обліку і контролю в період економічної невизначеності та ділової нестабільності

09.02.2018 | 12:38

     6 лютого 2018 р. викладачі кафедри обліку і аудиту взяли участь у роботі підсекції «Облік, аналіз і аудит» Звітної конференції Університету за 2017 рік. Керівник секції – завідувач кафедри, к.е.н., проф. Романів Є.М.
      Під час засідання учасники обговорили важливі проблеми обліку і контролю в період економічної невизначеності та ділової нестабільності. Так викладачами кафедри було представлено такі теми доповідей:

Організація підготовки фахівців для проведення фінансових та експертних розслідувань і аудиту (проф. Романів Є.М.).
Ділова активність як фактор зростання економічного...

Читати »

Участь студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у семінарі-практикумі «Податкові перевірки від А до Я»

16.12.2017 | 15:09

Студенти груп УФО-41с, УФО-21с і УФО-11с факультету управління фінансами та бізнесу разом з викладачами кафедри доцентами Лободою Н.О. та Долбнєвою Д.В. взяли участь у семінарі-практикумі «Податкові перевірки від А до Я», який відбувся в Головному управлінні ДФС у Львівській області 12 грудня 2017 року.
Під час семінару-практикуму керівники підрозділів Головного управління ДФС в області (Ігор Малех, Олег Рущишин, Михайло Дунас і Тетяна Ризванюк) цікаво і змістовно, враховуючи набутий досвід та знання при проведенні контрольно-перевірочної роботи, розповіли про її особливості. В своїх...

Читати »

Екскурсія студентів в один із львівських банків: нові враження, нові амбіції та завдання на майбутнє

07.12.2017 | 13:35

 
З метою ознайомлення із специфікою роботи та перспективами опанування майбутньої професії наставником групи доцентом А. Шот була організована екскурсія в один із провідних банків Львова. 5 грудня 2017 р., студенти групи УФО-11с разом із заступником завідувача кафедри з виховної роботи доцентом Лободою Н.О. відвідали банк.
Під час екскурсії студенти мали можливість ознайомитися з особливостями роботи в банківській сфері, поспілкуватися з провідними фахівцями, а також дізнатися як проводять свій вільний час працівники. Важливим для студентів стало ознайомлення з вимогами, які висуваються до...

Читати »

Допрем’єрний показ фільму В’ячеслава Бігуна «Серце мами Гонгадзе»

01.12.2017 | 20:57

1 грудня на факультеті управління фінансами та бізнесу за сприяння кафедри обліку і аудиту пройшов допрем’єрний показ фільму В’ячеслава Бігуна «Серце мами Гонгадзе» – унікальної прижиттєвої кіносповіді Лесі Гонгадзе про велику українську любов.

Легендарна жінка, яку не почули за життя, відверто оповідає про надихаючі та інтимні моменти свого життя та синів. Перша частина стрічки «Мама» переносить глядачів разом із головною героїнею в Грузію, Естонію та Францію, оповідає про родину пані Лесі, її дитячі та юнацькі роки, історію любові з Русланом Гонгадзе.
У...

Читати »