Кафедра економіки та менеджменту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Презентація спеціальності 28 “Публічне управління та адміністрування”

Положення про кафедру економіки та менеджменту

Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.

      Презентація спеціалізації 281 “Публічне адміністрування та управління бізнесом”

Презентація спеціальності “Публічне управління та адміністрування”  (Державна служба)

Кафедра економіки та менеджменту є однією з провідних кафедр факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

   За час функціонування кафедри змінювався склад професорсько-викладацького складу, сформувалися конкурентоспроможні традиції. Зокрема, з кафедрою пов’язали свою освітньо-наукову діяльність: Заслужений працівник освіти України, доцент Бек В.Л.; Заслужений діяч науки і техніки України, професор Галанець В.Г.; Заслужений економіст України, доцент Турянський Ю.І.

  Кафедра економіки та менеджменту була створена у липні 2001 року в результаті проведення реорганізації кафедри фінансів, економіки та менеджменту і поділу її на дві. Метою створення кафедри стала потреба у виокремленні блоку навчально-економічних дисциплін для посилення ефективності навчального процесу, проведення поглибленої координації, покращення внутрішньо- та міжкафедральних навчально-методичних зв’язків, налагодження системної навчально-методичної та наукової роботи із відповідною спрямованістю на підготовку висококваліфікованих фахівців управлінської та фінансово-економічної сфери. Від моменту заснування кафедри кафедру очолював к.е.н., професор Карпінський Б. А. З вересня 2017 року кафедру очолює к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту  Комарницька Г.О.

    Враховуючи необхідність підготовки висококваліфікованих, компетентних спеціалістів-управлінців для роботи в ринкових умовах у 2011 р. кафедра пройшла ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент».

  У 2016 р. кафедра економіки та менеджменту пройшла ліцензування за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

     У 2017 році на кафедрі затверджена нова спеціалізація «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» та затверджений прийом на навчання слухачів,  які навчаються за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за   освітньо-професійною   програмою   підготовки   магістрів  за спеціальністю  281 «Публічне  управління  та  адміністрування» галузі знань 28  «Публічне   управління   та   адміністрування» для державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування, які  працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування.

     Кафедра економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка тісно співпрацює з партнерами у бізнесі та державними установами.  Серед державних установ співпраця з  Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Міжрегіональним управлінням  Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською торгово-промисловою палатою, Радою роботодавців у Львівській області, Львівським обласним центром зайнятості, Львівською міською Радою, Департаментом економічної політики ЛОДА,  Департаментом освіти і науки ЛОДА, Львівським міським центром зайнятості та ін. Також кафедра співпрацює з приватним бізнесом у Львівській області, для впровадження в навчання студентів навчально-практичних екскурсій, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлення з практичним досвідом ведення бізнесу, навчальні лекції та тренінги від професіоналів, які працюють у бізнесі багато років.

      Налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви, Росії, Білорусії, Польщі, Південної Кореї. Науково-викладацький склад кафедри щорічно приймає участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за кордоном.

     Сьогодні кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

 


Ми у соціальних мережах :

Facebook Кафедра економіки та менеджменту ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Twitter https://twitter.com/em_FYFB

Google Plus Кафедра економіки та менеджменту ЛНУ ім. І. Франка

Контакти кафедри:

Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника, 3 (каб. 501)

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу
тел.: (032) 251-23-94

e-mail: kafem2016@gmail.com

Співробітники

в.о. завідувача кафедриКОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівнав.о. завідувача кафедри
професорBАСЬКІВСЬКА Катерина Володимирівнапрофесор
професорКАРПІНСЬКИЙ Борис Андрійовичпрофесор
доцентБОБКО Лариса Олександрівнадоцент
доцентГЕРАСИМЕНКО Олена Вікторівнадоцент
доцентКАПЛЕНКО Галина Вікторівнадоцент
доцентМАЛІНОВСЬКА Ольга Ярославівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентЯРЕМА Богдана Павлівнадоцент
старший лаборантГАСЮК Руслана Володимирівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2018-2019 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри економіки та менеджменту 

Освітній рівень “бакалавр”

Освітній рівень “магістр” (денна форма навчання)

Освітній рівень “магістр” (заочна форма навчання)

 

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

 

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри економіки та менеджменту у 2017-2018 навчальному році:


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Вступ до фаху

Ділове адміністрування

2-й семестр

Теорія та історія управління


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент в публічному управлінні

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Антикризове управління

Державне регулювання економіки та економічна політика

Публічне управління

Стратегія проведення переговорів

2-й семестр

Публічна політика

Економічні засади публічного управління

Регіональне управління та територіальне планування

Стратегічне управління в публічних організація

Соціальна і гуманітарна політика

Технології публічного адміністрування


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Державна служба в публічному управлінні

Комунікації в публічній адміністрації

Методологія наукових досліджень

Регіональні аспекти економіки публічного сектора

Система органів державної влади та місцевого самоврядування України

2-й семестр

Аудит та оцінювання управлінської діяльності


Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціалізація “Фінанси, митна та податкова справа”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 051 “Економіка”

Спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціалізація “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Комунікативний менеджмент

Контролінг

Логістика

Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності)

Офісний менеджмент

Самоменеджмент

Управлінські рішення

Управління персоналом

2-й семестр

Організаційна поведінка

Стратегічне управління підприємством

Управління інноваціями

 


Тестові завдання для підготовки до замірів знань з навчальних дисциплін:

Операційний менеджмент

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Курсова робота зі спеціальності “Менеджмент” (бакалавр)

Курсова робота зі спеціальності_281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна форми навчання, магістр)

Курсова_робота зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”_(денна ф.н., бакалавр)

 

Програми практик

Виробнича практика (бакалавр, 6.030601 “Менеджмент”)

Виробнича практика зі спеціалізації (магістри, 281 “Публічне управління та адміністрування)

Виробнича (переддипломна) практика (магістри, 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Програма державної атестації

ДЕК_Програма_2018_(бакалавр, 6.030601 “Менеджмент”)

ДЕК_Програма_2018_(магістр, заочне, 074 “Публічне управління та адміністрування”)

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна форма навчання):

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри економіки та менеджменту

План наукової роботи кафедри економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2017 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2016 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2015 р.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження кафедри економіки та менеджменту

Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту

Участь працівників кафедри у наукових заходах

Стажування працівників кафедри економіки та менеджменту

Результати наукових досліджень працівників кафедри

Публікація результатів науково-дослідної роботи студентів та аспірантів

Науковий гурток «Державотворець»

У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.

Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.

І. Науково-дослідницький:

Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами

 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.

ІІ. Навчальний:

 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.

ІІІ. Комунікативний:

 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.

IV. Виховний:

 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.

V. Організаційний:

 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.

Участь гуртківців у наукових заходах

Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»

при кафедрі економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.

 

Вид роботи Відповідальні Термін

виконання

1 2 3 4
Наукова робота із студентами
1. Забезпечення роботи наукового гуртка «Державотворець» Викладачі кафедри Упродовж року
2. Організація студентської наукової роботи та забезпечення опублікування її результатів. Підготовка робіт на конкурси, організація олімпіад, виступів на наукових конференціях Викладачі кафедри Упродовж року
3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галузями “Економіка підприємства та управління виробництвом”, “Менеджмент” Викладачі кафедри листопад 2017 р. – березень 2018 р.
4. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни “Менеджмент” Карпінський Б.А., Герасименко О.В. листопад 2017 р. – березень 2018 р.
5. Семінар «Успіх можна спланувати» (веде виконавчий директор, представник німецького «Фонду імені Горста Рогуша» Екгард Керайн) Герасименко О.В. вересень 2017 р.
6. Конкурс молодіжних проектів «Lviv Young Project» Карпінський Б.А., Комарницька Г.О. вересень 2017 р. – травень 2018 р.
7. Програма «Перший кар’єрний крок» Карпінський Б.А., Комарницька Г.О. вересень 2017 р. – травень 2018 р.
8. Участь у дискусійному клубі на тему: «Вагомість публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів» Карпінський Б.А., Комарницька Г.О., наукові керівники травень 2018 р.
9. Підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях, круглих столах тощо, що організовуються ВНЗ України та інших держав Комарницька Г.О., наукові керівники протягом року
10. Залучення студентів до виконання кафедральних науково-дослідних тем Карпінський Б.А., наукові керівники Упродовж року
11. Керівництво студентами під час написання ними тез виступів на конференціях, статей та навчальної літератури наукові керівники Упродовж року
12 З метою активізації роботи з талановитими учнями середньої школи і підвищення рейтингу потенційних вступників на спеціальність „Публічне управління та адміністрування” налагодити системні зв’язки кафедри із адміністрацією та учнями Львівського відділення Малої академії наук Карпінський Б.А.,

Герасименко О.В.,

Комарницька Г.О.

Упродовж року

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)

Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)

Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)

В Університеті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю запровадження державної служби України

27.07.2018 | 12:27

25 липня 2018 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл: «100-річчя запровадження державної служби України. Реформування державної служби на сучасному етапі». Участь у засіданні взяли керівники служб управління персоналом територіальних та центральних органів виконавчої влади, заступник голови НАДС України Андрій Заболотний, представники центрального і територіального апарату НАДС України та професорсько-викладацький склад факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Всіх присутніх привітали проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Університету Мар’ян Лозинський...

Читати »

Практика магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

13.07.2018 | 16:26

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» створена для тих, хто хоче стати управлінцем нового типу та змінити нашу державу на краще! Факультет управління фінансами та бізнесу готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління, мають навички управління проектами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.
Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – це свідомі та цілеспрямовані люди, які постійно вдосконалюють свої знання та навички...

Читати »

Стажування в органах державної влади в рамках проекту «Державотворець»

01.07.2018 | 20:46

З 15 по 23 червня  студенти факультету управління фінансами та бізнесу, зокрема магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування»  Максим Вайда (активний учасник наукового гуртка «Державотворець», що є на кафедрі економіки та менеджменту), проходили стажування в органах державної влади.
 
Ініціатором такого масштабного проекту для української молоді виступило  Міністерство молоді та спорту України. З метою активізації молоді в процесах реформування держави Міністерство молоді та спорту спільно з Українською академією лідерства та підтримки проекту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія»», залучали...

Читати »

Конкурс «Кращий державний службовець» у Львівській області

11.06.2018 | 11:40

06 червня 2018 року в приміщенні Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся ІІ тур щорічного Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець» у Львівській області.
В організаційний комітет увійшли працівники Міжрегіонального управління, представники Львівської обласної державної адміністрації, представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, науковці закладів вищої освіти Львівської області – зокрема:
Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління  при Президентові України,
Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу),
Національного університету...

Читати »

Дискусійний клуб «Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів» (в рамках Фестивалю науки – 2018)

21.05.2018 | 10:00

В рамках святкування Фестивалю науки кафедрою економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу 17 травня 2018 р. було проведено дискусійний клуб «Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів».
Учасниками дискусійного клубу стали студенти 1, 2, 4 та 5 курсів різних спеціальностей, а також аспіранти і викладачі кафедри.
 
Програма наукового заходу містила понад 20 доповідей, в яких учасники, у т.ч. обговорили розвиток місцевого самоврядування в контексті реалізації політики європейської інтеграції, розглянули особливості формування політико-управлінської еліти як чинник державотворення, акцентували увагу на важливості...

Читати »