Кафедра економіки та менеджменту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Презентація спеціальності 28 “Публічне управління та адміністрування”

Положення про кафедру економіки та менеджменту

 

План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р. 

Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.

   

Презентація спеціалізації 281 “Публічне адміністрування та управління бізнесом”

Презентація спеціальності “Публічне управління та адміністрування”  (Державна служба)

Кафедра економіки та менеджменту є однією з провідних кафедр факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

   За час функціонування кафедри змінювався склад професорсько-викладацького складу, сформувалися конкурентоспроможні традиції. Зокрема, з кафедрою пов’язали свою освітньо-наукову діяльність: Заслужений працівник освіти України, доцент Бек В.Л.; Заслужений діяч науки і техніки України, професор Галанець В.Г.; Заслужений економіст України, доцент Турянський Ю.І.

  Кафедра економіки та менеджменту була створена у липні 2001 року в результаті проведення реорганізації кафедри фінансів, економіки та менеджменту і поділу її на дві. Метою створення кафедри стала потреба у виокремленні блоку навчально-економічних дисциплін для посилення ефективності навчального процесу, проведення поглибленої координації, покращення внутрішньо- та міжкафедральних навчально-методичних зв’язків, налагодження системної навчально-методичної та наукової роботи із відповідною спрямованістю на підготовку висококваліфікованих фахівців управлінської та фінансово-економічної сфери. Від моменту заснування кафедри кафедру очолював к.е.н., професор Карпінський Б. А. З вересня 2017 року кафедру очолює к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту  Комарницька Г.О.

    Враховуючи необхідність підготовки висококваліфікованих, компетентних спеціалістів-управлінців для роботи в ринкових умовах у 2011 р. кафедра пройшла ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент».

  У 2016 р. кафедра економіки та менеджменту пройшла ліцензування за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

     У 2017 році на кафедрі затверджена нова спеціалізація «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» та затверджений прийом на навчання слухачів,  які навчаються за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за   освітньо-професійною   програмою   підготовки   магістрів  за спеціальністю  281 «Публічне  управління  та  адміністрування» галузі знань 28  «Публічне   управління   та   адміністрування» для державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування, які  працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування.

     Кафедра економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка тісно співпрацює з партнерами у бізнесі та державними установами.  Серед державних установ співпраця з  Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Міжрегіональним управлінням  Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською торгово-промисловою палатою, Радою роботодавців у Львівській області, Львівським обласним центром зайнятості, Львівською міською Радою, Департаментом економічної політики ЛОДА,  Департаментом освіти і науки ЛОДА, Львівським міським центром зайнятості та ін. Також кафедра співпрацює з приватним бізнесом у Львівській області, для впровадження в навчання студентів навчально-практичних екскурсій, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлення з практичним досвідом ведення бізнесу, навчальні лекції та тренінги від професіоналів, які працюють у бізнесі багато років.

      Налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви, Росії, Білорусії, Польщі, Південної Кореї. Науково-викладацький склад кафедри щорічно приймає участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за кордоном.

     Сьогодні кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

 


Ми у соціальних мережах :

Facebook Кафедра економіки та менеджменту ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Twitter https://twitter.com/em_FYFB

Google Plus Кафедра економіки та менеджменту ЛНУ ім. І. Франка

Контакти кафедри:

Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника, 3 (каб. 501)

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу
тел.: (032) 251-23-94

e-mail: kafem2016@gmail.com

Співробітники

в.о. завідувача кафедриКОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівнав.о. завідувача кафедри
професорBАСЬКІВСЬКА Катерина Володимирівнапрофесор
професорКАРПІНСЬКИЙ Борис Андрійовичпрофесор
професорПАРУБЧАК Іван Орестовичпрофесор
доцентБОБКО Лариса Олександрівнадоцент
доцентГЕРАСИМЕНКО Олена Вікторівнадоцент
доцентКАПЛЕНКО Галина Вікторівнадоцент
доцентМАЛІНОВСЬКА Ольга Ярославівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентЯРЕМА Богдана Павлівнадоцент
старший лаборантГАСЮК Руслана Володимирівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2019-2020 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри економіки та менеджменту 

Освітній рівень “бакалавр”

Освітній рівень “магістр” (денна форма навчання)

Освітній рівень “магістр” (заочна форма навчання)

 

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

 

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри економіки та менеджменту у 2018-2019 навчальному році:


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Вступ до фаху

Ділове адміністрування

2-й семестр

Теорія та історія управління


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент в публічному управлінні

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Антикризове управління

Державне регулювання економіки та економічна політика

Публічне управління

Стратегія проведення переговорів

2-й семестр

Публічна політика

Економічні засади публічного управління

Регіональне управління та територіальне планування

Стратегічне управління в публічних організація

Соціальна і гуманітарна політика

Технології публічного адміністрування

Галузева політика

Теорія і практика публічного адміністрування


 


Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціалізація “Фінанси, митна та податкова справа”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 051 “Економіка”

Спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціалізація “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


 


Тестові завдання для підготовки до замірів знань з навчальних дисциплін:

Статистика

Менеджмент у публічному управлінні

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Курсова робота зі спеціальності_281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна форми навчання, магістр)

Курсова_робота зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”_(денна ф.н., бакалавр)

 

Програми практик

Виробнича практика зі спеціалізації (магістри, 281 “Публічне управління та адміністрування)

Виробнича (переддипломна) практика (магістри, 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Програми та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації до оформлення та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

 

Програма державної атестації

ДЕК_Програма_2018_(освітній ступінь “магістр”,  спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Засоби діагностики для підготовки підсумкової державної атестації (державного екзамену) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (денна і заочна форми навчання):

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри економіки та менеджменту

План наукової роботи кафедри економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2017 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2016 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2015 р.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження кафедри економіки та менеджменту

Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту

Участь працівників кафедри у наукових заходах

Стажування працівників кафедри економіки та менеджменту

Результати наукових досліджень працівників кафедри

Публікація результатів науково-дослідної роботи студентів та аспірантів

Науковий гурток «Державотворець»

У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.

Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.

І. Науково-дослідницький:

Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами

 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.

ІІ. Навчальний:

 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.

ІІІ. Комунікативний:

 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.

IV. Виховний:

 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.

V. Організаційний:

 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.

Участь гуртківців у наукових заходах

Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»

при кафедрі економіки та менеджменту на 2018-2019 н.р.

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)

Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)

Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів” (17  травня 2018 р.)

Вшановуємо пам’ять генія українського народу

11.03.2019 | 19:36

9 березня 2019 р. з нагоди вшанування 205-ї  річниці з Дня народження Великого Кобзаря викладачі кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу, а також студенти 1-5 курсів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (куратори доц. Бобко Л.О., доц. Капленко Г.В., доц. Пак Н.Т.) відвідали Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, де презентували кантату-симфонію Станіслава Людкевича «Кавказ» за однойменною поемою Тараса Шевченка.
Неперевершена постановка Мирона Юсиповича з величезною художньою силою викриває гнобительську суть царського самодержавства та закликає...

Читати »

ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ ПРОФЕСОРА КАРПІНСЬКОГО Б.А.

25.02.2019 | 16:01

Професорсько-викладацький колектив факультету управління фінансами та бізнесу  щиро вітає професора  Карпінського Бориса Андрійовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Захист відбувся 21 лютого 2019 р. у Чернігівському національному технологічному університеті.
 
Бажаємо Борису Андрійовичу міцного здоров’я, щастя, добра, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

Читати »

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

22.02.2019 | 09:32

18 лютого 2019 р. на кафедрі економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». У олімпіаді брали участь 16 студентів бакалаврів та магістрів, які навчаються на спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
  
Рішенням журі в складі: Комарницька Г.О. – к.е.н., доц., в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту (голова журі); Карпінський Б. А. – к.е.н., проф. кафедри економіки та менеджменту; Герасименко О. В. –...

Читати »

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

11.02.2019 | 11:54

7 лютого 2019 р. кафедрою економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу було проведено секційне засідання у рамках Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік, в якому взяли участь працівники та аспіранти кафедри. Учасники конференції обговорили ряд актуальних питань щодо засад формування та реалізації державної політики та запровадження відповідних моделей публічного управління, а також перспектив розвитку публічного управління та адміністрування.
Доповіді супроводжувалися жвавими дискусіями. В процесі обговорень учасники конференції визначилися із тематикою можливих наступних спільних...

Читати »

Результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

08.02.2019 | 22:04

    Студенти кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу взяли участь у проведенні І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2019 н.р.
  За результатами проведення І туру наукові роботи студентів Кобець К.О. («Органи місцевого самоврядування як рушійний елемент демократичного врядування», гр. УФП-31с); Кухара В.І. («Шляхи удосконалення механізму державної підтримки регіонального розвитку», гр. УФПМ-51с); Шоробури Н.М. («Використання адміністративних договорів для удосконалення державного управління», гр. УФПМ-51с) подано на ІІ тур Всеукраїнського...

Читати »