Кафедра економіки та менеджменту

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Презентація спеціальності 28 “Публічне управління та адміністрування”

Положення про кафедру економіки та менеджменту

Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.

      Презентація спеціалізації 281 “Публічне адміністрування та управління бізнесом”

Презентація спеціальності “Публічне управління та адміністрування”  (Державна служба)

Кафедра економіки та менеджменту є однією з провідних кафедр факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

   За час функціонування кафедри змінювався склад професорсько-викладацького складу, сформувалися конкурентоспроможні традиції. Зокрема, з кафедрою пов’язали свою освітньо-наукову діяльність: Заслужений працівник освіти України, доцент Бек В.Л.; Заслужений діяч науки і техніки України, професор Галанець В.Г.; Заслужений економіст України, доцент Турянський Ю.І.

  Кафедра економіки та менеджменту була створена у липні 2001 року в результаті проведення реорганізації кафедри фінансів, економіки та менеджменту і поділу її на дві. Метою створення кафедри стала потреба у виокремленні блоку навчально-економічних дисциплін для посилення ефективності навчального процесу, проведення поглибленої координації, покращення внутрішньо- та міжкафедральних навчально-методичних зв’язків, налагодження системної навчально-методичної та наукової роботи із відповідною спрямованістю на підготовку висококваліфікованих фахівців управлінської та фінансово-економічної сфери. Від моменту заснування кафедри кафедру очолював к.е.н., професор Карпінський Б. А. З вересня 2017 року кафедру очолює к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту  Комарницька Г.О.

    Враховуючи необхідність підготовки висококваліфікованих, компетентних спеціалістів-управлінців для роботи в ринкових умовах у 2011 р. кафедра пройшла ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент».

  У 2016 р. кафедра економіки та менеджменту пройшла ліцензування за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

     У 2017 році на кафедрі затверджена нова спеціалізація «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» та затверджений прийом на навчання слухачів,  які навчаються за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за   освітньо-професійною   програмою   підготовки   магістрів  за спеціальністю  281 «Публічне  управління  та  адміністрування» галузі знань 28  «Публічне   управління   та   адміністрування» для державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування, які  працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування.

     Кафедра економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка тісно співпрацює з партнерами у бізнесі та державними установами.  Серед державних установ співпраця з  Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Міжрегіональним управлінням  Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською торгово-промисловою палатою, Радою роботодавців у Львівській області, Львівським обласним центром зайнятості, Львівською міською Радою, Департаментом економічної політики ЛОДА,  Департаментом освіти і науки ЛОДА, Львівським міським центром зайнятості та ін. Також кафедра співпрацює з приватним бізнесом у Львівській області, для впровадження в навчання студентів навчально-практичних екскурсій, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлення з практичним досвідом ведення бізнесу, навчальні лекції та тренінги від професіоналів, які працюють у бізнесі багато років.

      Налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви, Росії, Білорусії, Польщі, Південної Кореї. Науково-викладацький склад кафедри щорічно приймає участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за кордоном.

     Сьогодні кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

 


Ми у соціальних мережах :

Facebook Кафедра економіки та менеджменту ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Twitter https://twitter.com/em_FYFB

Google Plus Кафедра економіки та менеджменту ЛНУ ім. І. Франка

Контакти кафедри:

Адреса: 79000 м. Львів, вул. Медової Печери, 53 (кім. 316)

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу
тел.: (032) 251-23-94

e-mail: kafem2016@gmail.com

Співробітники

в.о. завідувача кафедриКОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівнав.о. завідувача кафедри
професорКАРПІНСЬКИЙ Борис Андрійовичпрофесор
доцентБОБКО Лариса Олександрівнадоцент
доцентГЕРАСИМЕНКО Олена Вікторівнадоцент
доцентКАПЛЕНКО Галина Вікторівнадоцент
доцентМАЛІНОВСЬКА Ольга Ярославівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
старший лаборантГАСЮК Руслана Володимирівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2018-2019 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри економіки та менеджменту 

Освітній рівень “бакалавр”

Освітній рівень “магістр” (денна форма навчання)

Освітній рівень “магістр” (заочна форма навчання)

 

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

 

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри економіки та менеджменту у 2017-2018 навчальному році:


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Вступ до фаху

Ділове адміністрування

2-й семестр

Теорія та історія управління


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент в публічному управлінні

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Антикризове управління

Державне регулювання економіки та економічна політика

Публічне управління

Стратегія проведення переговорів

2-й семестр

Публічна політика

Економічні засади публічного управління

Регіональне управління та територіальне планування

Стратегічне управління в публічних організація

Соціальна і гуманітарна політика

Технології публічного адміністрування


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Державна служба в публічному управлінні

Комунікації в публічній адміністрації

Методологія наукових досліджень

Регіональні аспекти економіки публічного сектора

Система органів державної влади та місцевого самоврядування України

2-й семестр

Аудит та оцінювання управлінської діяльності


Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціалізація “Фінанси, митна та податкова справа”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 051 “Економіка”

Спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціалізація “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Комунікативний менеджмент

Контролінг

Логістика

Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності)

Офісний менеджмент

Самоменеджмент

Управлінські рішення

Управління персоналом

2-й семестр

Організаційна поведінка

Стратегічне управління підприємством

Управління інноваціями

 


Тестові завдання для підготовки до замірів знань з навчальних дисциплін:

Операційний менеджмент

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Курсова робота зі спеціальності “Менеджмент” (бакалавр)

Курсова робота зі спеціальності_281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна форми навчання)

 

Програми практик

Виробнича практика (бакалавр, 6.030601 “Менеджмент”)

Виробнича практика зі спеціалізації (магістри, 281 “Публічне управління та адміністрування)

Програма державної атестації

Програма державного іспиту_2017

 

Дослідження

НАУКОВА РОБОТА

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

За сучасних тенденцій на динамічні економічні зрушення у нашій державі, розвиток системи управління, підприємництва, нарощування можливостей вітчизняного виробництва, формування дієвих основ фінансової системи надзвичайно актуалізується питання й адекватного відображення цих процесів у навчальній літературі.

Саме орієнтованість на врахування потреб ринкового середовища, на формування освітнього рівня в студентів, який буде конкурентоспроможним у ринковому середовищі обумовлює підвищену увагу професорсько-викладацького складу кафедри економіки та менеджменту до розвитку своєї видавничої діяльності.

Характерною рисою видавничої діяльності кафедри є й те, що майже всі видання мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, що свідчить про їх високі якісні показники, а значить і конкурентоспроможність з навчальною літературою кращих навчальних закладів держави. Об’єктивно, що останнє є запорукою фаховості видань та свідченням високої відповідальності авторів щодо донесення знань до студентства.

Необхідно зазначити, професорсько-викладацький склад кафедри економіки та менеджменту розуміє, що від активної видавничої діяльності у значній мірі залежить і якість знань студентів, а з ними і їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

 

 

План наукової роботи кафедри на 2017-2018 н.р.

 

Наукова робота студентів

У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.

Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.

Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами

І. Науково-дослідницький:

 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.

ІІ. Навчальний:

 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.

ІІІ. Комунікативний:

 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.
 1. Виховний:
 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.
 1. Організаційний:
 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.

Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.

 

 

План роботи наукового гуртка «Державотворець»

при кафедрі економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.

 

Вид роботи Відповідальні Термін

виконання

1 2 3 4
Наукова робота із студентами
1. Забезпечення роботи наукового гуртка «Державотворець» Викладачі кафедри Упродовж року
2. Організація студентської наукової роботи та забезпечення опублікування її результатів. Підготовка робіт на конкурси, організація олімпіад, виступів на наукових конференціях Викладачі кафедри Упродовж року
3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галузями “Економіка підприємства та управління виробництвом”, “Менеджмент” Викладачі кафедри листопад 2017 р. – березень 2018 р.
4. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни “Менеджмент” Карпінський Б.А., Герасименко О.В. листопад 2017 р. – березень 2018 р.
5. Семінар «Успіх можна спланувати» (веде виконавчий директор, представник німецького «Фонду імені Горста Рогуша» Екгард Керайн) Герасименко О.В. вересень 2017 р.
6. Конкурс молодіжних проектів «Lviv Young Project» Карпінський Б.А., Комарницька Г.О. вересень 2017 р. – травень 2018 р.
7. Програма «Перший кар’єрний крок» Карпінський Б.А., Комарницька Г.О. вересень 2017 р. – травень 2018 р.
8. Участь у дискусійному клубі на тему: «Вагомість публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів» Карпінський Б.А., Комарницька Г.О., наукові керівники травень 2018 р.
9. Підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях, круглих столах тощо, що організовуються ВНЗ України та інших держав Комарницька Г.О., наукові керівники протягом року
10. Залучення студентів до виконання кафедральних науково-дослідних тем Карпінський Б.А., наукові керівники Упродовж року
11. Керівництво студентами під час написання ними тез виступів на конференціях, статей та навчальної літератури наукові керівники Упродовж року
12 З метою активізації роботи з талановитими учнями середньої школи і підвищення рейтингу потенційних вступників на спеціальність „Публічне управління та адміністрування” налагодити системні зв’язки кафедри із адміністрацією та учнями Львівського відділення Малої академії наук Карпінський Б.А.,

Герасименко О.В.,

Комарницька Г.О.

Упродовж року

 

 Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)

Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017р.)

Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)

  

Перелік

підручників, навчальних посібників, монографій,

наукових статтей

кафедри економіки та менеджменту

 

Монографії:

 1. Карпинский Б.А. Финансовый климат территории и ее потенциал: сущность и взаимодействие в повышении конкурентоспособности социально-экономической системы // Факторы устойчивого развития регионов : [монография] / А.М. Белоусова, Б.А. Карпинский, В.О. Григоренко и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : „СИБ-ПРИНТ”, 2013. – 199 с.
 2. Карпинский Б.А. Влияние финансовой глобализации на экономическую безопасность государства в системе внешнеторговых отношений / Экономическая безопасность в условиях глобализации : [монография] // АА. Баранников, Б.А. Карпинский, В.Я. Дубык и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 170 с.
 3. Maksymiv Dmytro Y. Economic potential and perspectives of Europe, Russia and CIS states / D. Y. Maksymiv / ed. by S. Stark. – Stuttgart, ORT Publishing Monograph Series No.2, 2013. – 184 p.
 4. Ситник Н.С. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку. Монографія / Н. С. Ситник, І. М. Копич, О.О. Нестуля та ін. – [за ред. проф. В.В. Апопія, проф. П. Ю. Балабана.] – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 565 с.
 5. Инвестиционные процессы в сфере торговли как фактор разбалансирования финансовой системы государства / Н.С. Ситник, Е.В. Герасименко и др. // Социално-икономически вектори в развитието на националните икономики: България, Украйна : монография / под общ. ред. на А.Шубина. – Варна : Варненски икономически университет, 2014. – 596 с.
 6. Маліновська О.Я. Покрашення здійснення фінансового забезпечення соціального захисту населення України через розвиток нетрадиційних фінансових фондів / Маліновська О.Я., Рудзінська Р.О. // Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства : Монографія / Під ред. д-ра екон. наук, професора Кизима М.О. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014 – 248с. – С. 66-81.
 7. Gerasymenko O. Rozdzial 9. Features of taking into account of individual socionic type in personnel logistics process / Garasym P., Gerasymenko O., Garasym M. // Zarzadzanie i marketing : [monografia]; pod redakcja Krzysztofek A. – Krakow: AT Wydawnictwo & Authors, 2014. – P. 273-281.
 8. Комарницька Г.О. Регіональна урбаністика : Монографія / Г.О. Комарницька – Львів : ЛДФА; Камянець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2015. – 176 с.
 9. Карпінський Б.А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научные ответы на вызовы современности: экономика. В 2 книгах. К 1. : монография. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 178 с.
 10. Карпінський Б.А. Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози та виклики: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – 350 с. (С. 140-164).
 11. Герасименко О.В. Вплив державного управління на інвестиційну діяльність підприємств як важіль економічної стабілізації / О.В. Герасименко // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : колективна монографія. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 6-18.
 12. Gerasymenko O. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade (Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. Gerasymenko / Problems of social and economic development of the business: national and international experience (Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт): Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-76.
 13. Маліновська О.Я. Глобальні проблеми ефективного функціонування кредитних спілок в Україні в умовах фінансово-економічної кризи / Маліновська О.Я. // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України : колект. моногр. / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 198-203.

Підручники, посібники:

 1. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики. Навчальний посібник / Васильків І.М., Карпінський Б.А., Максимук О.В., Шкулка С.К. – Л.: ЛДФА, 2014. – 280 с.
 2. Маліновська О.Я. Міжнародний маркетинг. Підручник / Вачевський М.В., Мадзігон В.М., Маліновська О.Я., Примаченко Н.М./ За ред. проф. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2014. – 358 с.
 3. Пак Н.Т. Регіональна економіка. Навчальний посібник / Н.Т. Пак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 326 с.
 4. Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький, Л.М. Коваль – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – 428 с.
 5. Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / І. М. Комарницький, Г.О. Комарницька. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.,  2016. – 424 с.
 6. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 296 с.

Наукові статті:

 1. Карпінський Б.А., Шкулка С.К. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.1. – С. 183-189.
 2. Карпінский Б.А., Григоренко В.О. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.3. – С. 331-337.
 3. Карпінський Б.А., Дубик В.Я. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156.
 4. Карпінский Б.А., Григоренко В.О. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.7. – С. 139-151.
 5. Карпінський Б.А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 366-375.
 6. Карпінський Б.А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 252-259.
 7. Карпінський Б.А. Негативна синергічність фінансової продуктивності регіонів України за впливу глобальних фінансових викликів / Б.А. Карпінський // Проблеми та перспективи вдосконалення фінансової системи: збірник матеріалів Науково-практичної Інтернет-конференції, 10 жовтня 2013 р. – Чернівці, Інститут сучасних економічних досліджень, 2013. – С. 75-77.
 8. Карпінський Б.А. Взаємовплив збалансованості фінансової системи та фінансового потенціалу території: методика оцінювання фінансового потенціалу у процесі прийняття управлінських рішень / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 35-45.
 9. Карпінський Б.А. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 139-151.
 10. Карпінський Б.А. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина І) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №11-12(І). – С. 91-94.
 11. Карпінський Б.А. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина ІІ) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – – №11-12(ІІ). – С. 33-37.
 12. Осідач О.Б. Стратегічні технологічні альянси: відображення глобальної інноваційної системи та розвитку національного господарства / О.Б. Осідач // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 306-311.
 13. Григор`єва Я.В. Бренд як актив просування туристичного продукту / Я.В. Григор`єва // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С. 217-220.
 14. Карпінський Б.А. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 157-167.
 15. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
 16. Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина І) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 199-208.
 17. Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина ІІ)) / Б.А. Карпінський В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 202-214.
 18. Карпінський Б.А. Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2014. – № 26. – С. 52-62.
 19. Ситник Н.С. Внутрішня торгівля в економічній системі України / Н.С. Ситник // Економіка, фінанси, право. – Київ,  – Вип. 5 – С. 173-180.
 20. Ситник Н.С. Інноваційні фактори модернізації сфери товарного обігу / Н.С. Ситник // Вісник ХДУ.– Херсон, 2014. –Вип.5. – Серія: Економічні науки. – С. 264-267.
 21. Ситник Н.С. Дослідження процесу модернізації організаційної системи управління розвитком сфери товарного обігу / Н.С. Ситник // Ефективність державного управління : збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 38. – Львів, 2014. – С. 448-455.
 22. Герасименко О. В. Інноваційна складова впливу на ефективність маркетингової логістики / О. В. Герасименко, І. В. Неуров // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2014. – № 26. – С. 129-135.
 23. Пак Н.Т. Економічна безпека регіону – складова економічної безпеки країни / Н.Т. Пак // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2014. – № 26. – С. 135-145.
 24. Капленко Г.В. Про імовірнісний характер прогнозування купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження. – БІЗНЕС ІНФОРМ, 2014. – №8. – С. 228-233.
 25. Капленко Г.В. Деякі зауваження із приводу висвітлення в українській навчальній літературі зі статистики питань вимірювання сезонних коливань // Вісник ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 2 (69).
 26. Карпова-Лаурсен Я. Ю. Маркетингова сегментація світового ринку молокопродуктів / Дудяк Р. П., Карпова-Лаурсен Я. Ю., Грабовський Р. С. // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – 2014. – 21. – С. 364-371.
 27. Комарницька Г.О. Ретроспективний аналіз обласних центрів Західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій / Комарницька Г.О. // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 24.5. Львів – 2014р. – С.409-414.
 28. Комарницька Г.О. Зв’язки з громадськістю в контексті регулювання урбанізаційними процесами в регіоні / Комарницька Г.О. // Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. «Збірник наукових праць». Науковий журнал №8. – 2014 р. – С.186-195.
 29. Комарницька Г.О. Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Оцінка стану складових інфраструктури Карпатського регіону. Друк. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні: [Зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип.5 (109). – 570. С.504-512.
 30. Комарницька Г.О. Наукові та громадські організації як чинник стратегічного планування та прогнозування розвитку міст / «Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” », 2014. – Вип.1 (79). – 570 С. 102-107.
 31. Комарницька Г.О. Ретроспективний аналіз обласних центрів Західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій / Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 24.5 Львів -2014р. -416 с. С.409-414.
 32. Ситник Н.С. Особливості модернізації фінансово-економічної системи сфери товарного обігу України / Н.С. Ситник // Економічний нобелівський вісник. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 1 (7). – С. 417-425.
 33. Маліновська О.Я. Організаційно-правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення України / Маліновська О.Я., Рудзінська Р.О. // Економічний часопис – ХХІ. Науковий журнал, Київ. – 2014. – № 1-2 (2). – С. 28– 32.
 34. Маліновська О.Я. Перспективи розвитку кредитних спилок як необхідного инструменту надання фінансових послуг / О.Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – №5/3(19). – С. 59-62.
 35. Дубик В.Я. Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного прориву і народження прибутковості / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2. – С. 31–40.
 36. Ситник Н.С. Концептуальные тенденции развития материально-технической сферы товарного обращения Украины / Н.С. Ситник // Экономика и управление: Российский научный журнал. – СПб : Изд-во Санкт-Петербургского Университета управления и экономики,  – Вып. 3 (101). – С. 25-30.
 37. Ситник Н.С. Модернизация финансово-экономической системы и механизмов функционирования сферы товарного обращения / Н.С. Ситник // Научно-технические ведомости : Экономические науки. – СПб : Изд-во Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, – Вып. 2 (192). – С. 131-138.
 38. Ситник Н.С. Modele şi direcţiile de modernizare a comerţului intern din Ucraina / Н.С. Ситник // Economie şi Sociologie: Institutul Naţional de Cercetări Economice. – 1. – Chişinău, 2014. – Р. 79 – 84.
 39. Ситник Н.С. Features of competitive trade’s formation in Ukraine / Н.С. Ситник // Journal L’ Association 1901 “SEPIKE”.–  France:Ausgabe 4 : Osthofen, Deutschland, 2014. – С. 228-233.
 40. Карпінська О.Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт правозахисної діяльності / О.Б. Карпінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. – 2014. – № 31. – Т.1. – С. 82-86.
 41. Карпінська О.Б. Співвідношення понять правоохоронної та правозахисної діяльності й особливості їх практичного здійснення / О.Б. Карпінська // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7. – С. 15-17.
 42. Карпінська О.Б. Конституційно-правові основи здійснення правозахисної діяльності судовими органами в Україні / О.Б. Карпінська // Visegrad journal on human rights: Vedecky casopis Fakulty prava Paneuropskej vysokej skoly. – 2014. – № 2. – P. 56-60.
 43. Карпінська О.Б. Конституційно-правова характеристика правозахисних органів та організацій в Україні / О.Б. Карпінська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Юридичні науки”. – 2014. – № 6-1. – Т.1. – С. 144-147.
 44. Карпінська О.Б. Теоретико-правові основи конституційної правозахисної діяльності / О.Б. Карпінська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – – № 4. – С. 116-119.
 45. Максимів Д.Я. Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області / Д.Я. Максимів // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 262–268.
 46. Рудзінська Р.О. Організаційно-правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення України/ Маліновська О.Я., Рудзінська Р.О. // Економічний часопис – ХХІ науковий журнал Київ, – 1-2(2) 2014. – С.28– 32.
 47. Маслик Р.О. Фінансовий стан соціальних програм як інструментів здійснення соціального захисту населення України / Р.О. Маслик // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – №5/3(19). – С. 56-59.
 48. Маслик Р.О. Необхідність застосування принципу адресності призначення соціальних пільг в Україні / Р.О. Маслик // Вісник ДДФА. – 2014. – №2(32). – С.40-46.
 49. Максимів Д.Я. Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області / Д.Я. Максимів // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 262–268.
 50. Комарницька Г.О. Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова / Г.О. Комарницька // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів – 2015. – Випуск 25.4. – С. 100-106.
 51. Комарницька Г.О. Демографічний аналіз трудового потенціалу прикордонних районів Львівської області / Г.О. Комарницька // Ефективність  державного  управління :  зб.  наук.  пр.  Львівського регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  державного управління  при Президентові  України  /  за  заг. ред.  чл.-кор. НАН  України В. С. Загорського,  доц. А. В. Ліпенцева. –  Львів  : ЛРІДУ НАДУ. –   2015. – Вип.  45. –  С. 235-245.
 52. Sytnyk N. Influence of investments into trade sphere on a financial system firmness and balancing / N. Sytnyk, O. Gerasymenko // Proceedings of the VII International Academic Congress “Modern World: Politics, Economy, Culture, History, Technology, Science and Education” (Canada, Ottawa, 18-20 March 2015). “Ottawa University Press”,
 53. Максимів Д.Я. Фінансовий механізм інвестиційного росту як основа стабільності економіки держави / Д.Я. Максимів // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №1 (5). – Том 2. – С. 202-210.
 54. Демкович О.В. Теоретико-методологічні засади соціального захисту населення України / О.В. Демкович // Вісник НЛТУ. – 2015. – №25.3. – С. 243-247.
 55. Maksymiv D.Y. Formation of the investment growth financial mechanism / D.Y. Maksymiv // Економічний простір. – 2015. – №1 (5). – Том 2. – С. 202-210.
 56. Маслик Р.О. Аналіз фінансового механізму надання субвенцій соціального спрямування з державного місцевим бюджетам / Р.О. Маслик // Вісник НЛТУ. – 2015. – №25.1. – С. 302-307.
 57. Карпінський Б.А. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 221-231.
 58. Карпінський Б.А. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 253-265.
 59. Карпінський Б.А. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання і порівняння / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 243-255.
 60. Пак Н.Т. Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) / Н.Т. Пак, Е.І. Костишин // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. – Переяслав–Хмельницький 2016. – Вип. 28/1 –С. 133-139.
 61. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 7-16.
 62. Карпінський Б.А.Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації / Б.А. Карпінський, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Випуск 1(5). – С. 228-236.
 63. Карпінський Б. А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська  // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231.
 64. Карпінський Б.А. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30.
 65. Карпінський Б. А. Децентралізація: сутнісний апарат та можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 29–36.
 66. Карпінський Б. А. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 26–33.
 67. Карпінський Б.А. Теоретичні основи фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Д.Я. Максимів, Б.А. Карпінський // Одеський науковий часопис. – 2016. – №2 (27). – С. 18–28.
 68. Комарницька Г.О. Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-середовища/Г.О. Комарницька, Л.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 26. 2ек. Львів -2016р. – 416 с. С.108 – 126.
 69. Капленко Г.В. Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіон. дослідж.; відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – Випуск 1 (117). С. 78 – 82.
 70. Капленко Г.В. Питання побудови динамічної прогностичної факторної моделі споживчого попиту. // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2016. – №4/1. – С. 20–24.
 71. Дубик В.Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2016. – № 3. – С. 31–40.
 72. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 64–70.
 73. Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я.Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава. – 2016. – № 3. – С. 61-64.
 74. Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л.О. Бобко // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. За заг. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 45. – С. 223 – 229.
 75. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність : сучасний стан розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Л.О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. Житомир. держ. у-т ім. І. Франка. – Житомир: 2016. –  Вип. 17. – С. 38–46. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/

 

 

 

“Ярмарок кар’єри”

22.03.2018 | 14:17

21.03.2018 р. студенти спеціальності “Публічне управління та адміністрування” взяли участь у “Ярмарку кар’єри”. У рамках Ярмарку студенти зустрілися з керівниками Департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомирою Мандзій, а також Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Ольгою Березюк Львівської ОДА.

Читати »

Громадське віче

22.03.2018 | 14:04

18.03.2018 р. студенти спеціальності “Публічне управління та адміністрування” взяли участь у громадському віче “Ні виборам Путіна в Криму”, яке проходило біля пам’ятника Т.Г. Шевченку.
 

Читати »

Науковий доробок кафедри економіки та менеджменту 2018 р.

14.03.2018 | 12:24

Колектив кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу опублікував навчальний посібник «Збірник тестових завдань для менеджерів».
Представлений «Збірник тестових завдань для менеджерів» складається з восьми навчальних дисциплін у формі їхніх базових характеристик і тестових завдань, які комплексно формують обсяг необхідних знань, котрі необхідні при вступному фаховому випробовуванні на рівень магістра за сучасною спеціальністю «Менеджмент». При підготовці збірника автори намагалися задовольнити сучасним вимогам у підготовці спеціалістів з урахуванням обраного студентами фаху. Запропоновані тестові завдання спрямовано на закріплення набутих на заняттях...

Читати »

НАУКОВЦІ ФАКУЛЬТЕТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЬВІВЩИНИ

06.03.2018 | 18:06

Науковці факультету управління фінансами та бізнесу Франкового університету прийняли дієву участь у Круглому столі «Оплата праці в Україні: стан і перспективи», який пройшов у Львівській обласній державній адміністрації (2 березня 2018 р.). Із проблемною доповіддю на тему «Державотворчий патріотизм нації та оплата праці: стратегіологія змін» виступив професор Борис Карпінський (кафедра економіки та менеджменту). В ній було висвітлено сучасну наукову парадигму щодо процесу державотворчого патріотизму нації в Україні і регіоні на основі кількісної (податкової) домінанти та визначено стратегіологічні заходи поєднання державотворчого...

Читати »

Відкрита лекція з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством»

04.03.2018 | 21:37

26 лютого  к.е.н., в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту Комарницька Г.О. провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів ІV курсу факультету управління фінансами та бізнесу (гр. УФМ-41с) на тему: «Концептуальні засади теорії стратегічного управління».  У своєму виступі Комарницька Г.О. ознайомила студентів з навчальною дисципліною «Стратегічне управління підприємством» та основними завданнями в управлінні бізнесом в сучасних умовах.
Також, у ході лекції були розглянуті передумови розвитку теорії стратегічного управління, концепції стратегічного управління, предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством, поняття...

Читати »