Кафедра державних та місцевих фінансів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Загальні відомості про кафедру державних та місцевих фінансів

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА» 

освітні ступені бакалавр, магістр

Спеціалізація «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ»

освітній ступінь магістр

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КАФЕДРИ

 

Кафедра державних та місцевих фінансів функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Її створення обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі державних та місцевих фінансів, митної та податкової справи.

Основна мета кафедри – отримання майбутніми фахівцями теоретичних знань й практичних навичок управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, а також митних та податкових органів.

Діяльність кафедри державних та місцевих фінансів спрямована на надання студентам знань, умінь та навичок відповідно до вимог освітніх ступенів бакалавра і магістра з фінансів, митної та податкової справи, що передбачає такі головні напрями роботи:

 • гарантування надання якісних освітніх послуг;
 • застосування новітніх інформаційних та освітніх технологій;
 • актуалізація методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка планів науково-дослідницьких програм та їх реалізація з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» з боку держави та окремих замовників;
 • залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, − до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення актуальних проблем митної справи, оподаткування, а також теоретичних та практичних завдань розвитку державних та місцевих фінансів;
 • забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, посилення в цьому напрямі співпраці з органами фіскальної, митної та казначейської служб, фінансовими департаментами, бюджетними установами, сільськими, селищними радами, приватними підприємствами, банками та ін.;
 • сприяння залученню студентів-магістрантів до участі у реалізації державних і регіональних стратегій розвитку державних та місцевих фінансів;
 • розвиток обізнаної, свідомої та небайдужої особистості.

Освітня концепція кафедри здійснюється в межах загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу за фаховими дисциплінами до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції і методології державного фінансового менеджменту країн з розвиненою економікою.

Міжнародне співробітництво кафедри розвивається шляхом проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій, взаємного стажування науково-педагогічних працівників та навчання студентів, спільної науково-методичної роботи, обміну науково-педагогічними працівниками, укладання та реалізації угод про співробітництво.

Ідеологічною основою підготовки фахівців фінансової сфери є: загальнолюдські та гуманістичні цінності; державна та національна спрямованість; тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його життям, інтересами, моральними та культурними цінностями.

Специфіка навчання на кафедрі державних та місцевих фінансів дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на основи організації і функціонування фінансової системи, митної та податкової справи і сприяє успішному працевлаштуванню в системи органів Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку, а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі, у національних та міжнародних компаніях, фінансових установах та підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах тощо).

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2017-2018 н.р.

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2018 р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра державних та місцевих фінансів

вул. Медової Печери, 53

м. Львів, Україна, 79038

кафедра розміщена у корпусі № 2, ауд. 112, 113

Тел. (0322) 245-06-56; 251-23-83

e-mail: derzhavni.finansu@ukr.net

Співробітники

завідувачСИТНИК Наталія Степанівназавідувач
професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНАдоцент
доцентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнадоцент
доцентНАГОРНЮК Оксана Петрівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент
старший викладачОСІДАЧ Олена Богданівнастарший викладач

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

 

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у 2019-2020 н.р.

 

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання):

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання):

Дослідження

Основною метою наукової роботи кафедри державних та місцевих фінансів є забезпечення якісної підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», яка ґрунтується на таких пріоритетах науково-інноваційної діяльності:
– планування та реалізація науково-дослідницьких робіт із урахуванням професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів і магістрів спеціалізацій «Фінанси, митна справа та оподаткування» та «Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу»;
– залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення актуальних проблем митної справи, оподаткування, розвитку державних та місцевих фінансів, включаючи стратегічні цілі переходу на ринкові умови ведення бізнесу. Результати наукової роботи студентів знаходять відображення у публікаціях; участі в конференціях та науково-практичних семінарах всеукраїнського і міжнародного рівнів, що проводяться на факультеті управління фінансами та бізнесу та на базі інших навчальних закладів; у Всеукраїнських студентських олімпіадах із навчальних дисциплін.
Кафедра регулярно проводить всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем ефективного функціонування і перспектив подальшого розвитку національної фінансової системи, регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції, розвитку податкової політики України та фінансового регулювання й гарантування безпеки бізнес-середовища. Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікують вагомі результати власних наукових досліджень, є авторами підручників та навчальних посібників, учасниками спеціалізованих вчених і експертних рад, займаються рецензуванням та опонуванням дисертацій. Кафедра державних та місцевих фінансів співпрацює з Львівською обласною державною адміністрацією та Львівською міською радою в освітній та науковій сферах. Активною є співпраця кафедри із закордонними науковими установами, основними напрямами якої є підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі державних і місцевих фінансів, бюджетно-податкової і митної політики, фіскального адміністрування.

ПЛАНИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ЗВІТИ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИНауково-дослідна робота кафедри державних та місцевих фінансів спрямована на дослідження проблематики формування та реалізації державної фіскальної політики. Значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена питанням реалізації фінансової політики у сфері стимулювання конкуренції в системі підприємництва; повноцінного переходу до електронного надання послуг для суб’єктів підприємницької діяльності, впровадження електронного документообігу; стимулюванню участі малих і середніх підприємств у модернізованих процедурах державних закупівель та запровадженню публічної оцінки ефективності діяльності органів державної влади у цій сфері. Потреба вивчення основних засад практичної реалізації фіскальної політики держави в умовах посткризового розвитку економіки із урахуванням вітчизняних реформ в бюджетно-податковій сфері активно висвітлюється у наукових працях здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, аспірантів кафедри.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ВПРОВАДЖЕНІ РОЗРОБКИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУВажливими напрямами розвитку наукової роботи кафедри державних та місцевих фінансів є видавнича діяльність та публікація результатів наукових досліджень працівників. В опублікованих монографіях науковцями кафедри розглянуто та проведено аналіз критеріїв і показників оцінки ефективності державної фіскальної політики; розглядається партнерство держави та бізнесу як важливий чинник підвищення глобальної конкурентоспроможності національної економіки; обґрунтовано шляхи досягнення достатнього фінансування інноваційно-інвестиційних процесів з бюджету за допомогою податкових стимулів; розроблено рекомендації щодо розв’язання проблемних питань та обґрунтовано можливість застосування досвіду зарубіжних країн в питаннях впровадження реформи фінансової децентралізації.
У навчальних посібниках, опублікованих авторським колективом кафедри, систематизовано нормативно-правові та методичні матеріали, необхідні для підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Тематика посібників вказує на тенденції та закономірності змін у складі та структурі доходів і видатків бюджетів різних рівнів; дає змогу ознайомитись із особливостями системи оподаткування та механізмами адміністрування податків та розглянути інструменти митної політики. Основне призначення виданих навчальних посібників полягає у тому, щоб допомогти студентам об’єктивно оцінити рівень власних знань із нормативних навчальних дисциплін обраної спеціальності. Видання є корисними для аспірантів, працівників фінансових інституцій, державних установ та керівників підприємств і розраховані на фахівців, які працюватимуть у всіх сферах і ланках фінансової системи України.
Щорічно кафедрою організовуються наукові конференції міжнародного або всеукраїнського профілю.
Працівники кафедри активно публікують наукові статті, що сукупно формує важливу наукову базу також і для навчальної роботи.

ВИДАННЯ КАФЕДРИ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ  ПРАЦІВНИКІВНауково-до­слідна робота студентів є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікова­них фахівців з фінансів, митної та податкової справи. Вона ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за часи існування університету, та сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідних навичок студентів, дає змогу здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем. Поєднання наукового пошуку студента з його навчанням взаємно збагачує та доповнює обидва процеси.

На кафедрі державних та місцевих фінансів наукова робота передбачає участь студентської молоді у роботі пред­метних наукових гуртків; участь у виконанні держбюджетних наукових робіт; проведення досліджень у межах творчої співпраці кафедр та факультетів; роботу в студентських інформаційно-аналітичних і культуроло­гічних центрах; участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт; написання і публікацію результатів наукових досліджень.

НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІНАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИНа наукових семінарах молоді дослідники з числа аспірантів, студентів та професорсько-викладацького складу кафедри державних та місцевих фінансів, практичні працівники сфери фінансів, митної та податкової справи висту­пають з результатами своєї наукової роботи. В межах проведення таких заходів, як правило, відбувається творче обговорення наукових доповідей і кожен учасник має змогу почерпнути для себе оригі­нальні думки та нові ідеї. Наукові семінари включають обгово­рення шляхів розв’язання проблем щодо фінансової спроможності територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування; реалізації фіскальної політики держави; визначення пріоритетів модернізації фінансово-економічної системи України та бюджетно-податкової політики для забезпечення соціально-економічного розвитку її регіонів; функціонування системи електронних закупівель PROZORRO; досліджень фінансової інфраструктури бізнесу та ін. Присвячуються ці заходи також апробації наукових досліджень аспірантів та викладачів кафедри. Адже, основним завданням навчання у вищій школі є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їх творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових наукових ідей.

СЕМІНАРИ 

Виховна година на тему «Андріївські вечорниці, спадщина українського народу»

13.12.2019 | 21:57

11 грудня, напередодні свята Андрія, порадником групи УФФ-14с к.е.н., доцентом кафедри державних та місцевих фінансів Клепанчук О.Ю. була проведена виховна година на тему: «Андріївські вечорниці, спадщина українського народу». З цікавою доповіддю виступила Руслана Чорна, яка розповіла про обряди, які проводяться напередодні свята, повір’я та прикмети. Під час обговорення було піднято питання української культурної спадщини, яка дійшла і до наших часів. Тож студенти не лише дізнались про традиції і звичаї українського народу, а й поринули в атмосферу передріздвяних свят.

 
 

Читати »

Участь студентів курсу “Основи ведення сучасного бізнесу” в інтенсиві з бізнес-планування

11.12.2019 | 20:56

Кафедра державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка продовжує тісну співпрацю з Центром підтримки підприємництва ЛМР. Цього разу студенти курсу “Основи ведення сучасного бізнесу” та лектор Сич О.А. взяли участь в інтенсиві з бізнес-планування. На студентів чекала бізнес-гра “Грошовий потік”, презентація бізнес-ідей та багато цікавого!
Дякуємо за організацію Вікторії Довжик, тренеру Оксані Івасів та усім працівникам Центру!

Читати »

Універсіада Львівщини-2019 зі стрільби з лука в приміщенні визначила переможців

11.12.2019 | 20:50

4-8 грудня 2019 року за програмою «Універсіада Львівщини – 2019» проводились змагання зі стрільби з лука в приміщенні. Представники студентської молоді закладів вищої освіти області боролися в командних змаганнях окремо серед чоловіків та жінок.
Факультет уравління фінансами та бізнесу на цих змаганнях представляла студентка 2-го курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Кольба Рената. У командних змаганнях вона посіла IIІ місце у складі збірної команди Львівського національного університету ім. І. Франка.
Вітаємо Ренату та усю команду із перемогою, бажаємо подальших успіхів у спорті!
 

Читати »

Презентація результатів наукових досліджень аспірантів кафедри державних та місцевих фінансів

08.12.2019 | 18:36

5 грудня 2019 р. студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мали нагоду відвідати наукові семінари, які щорічно відбуваються на кафедрі державних та місцевих фінансів у рамках презентації дисертаційних досліджень аспірантів.
Цьогоріч репрезенувалися:

«Прогнозування у сфері стратегічного управління соціально-економічним розвитком держави» (асп. Боднар В.Я.);
«Публічне управління в економічній сфері» (асп. Яцев В.В.).

Доповіді стосувалися основних засад здійснення державного управління в умовах, орієнтованих на вибір європейського вектору розвитку для України. Актуальність досліджень аспірантів обумовлена потребою якісних змін у структурі та змісті громадянського суспільства, що неможливо без створення...

Читати »

Відбувся психологічний тренінг на тему «Особливості сучасної молоді»

06.12.2019 | 15:47

4 грудня на факультеті управління фінансами та бізнесу у рамках діяльності Ради порадників відбувся психологічний тренінг на тему «Особливості сучасної молоді».
У ході тренінгу практикуючий психолог, працівник психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка Світлана Незабитовська, охарактеризувалароль і значення молоді у суспільстві, наголосивши, що молодь є великою соціально демографічною групою, яка виступає основним носієм інтелектуального і фізичного потенціалу суспільства, володіє великими здібностями до праці, технічної та культурно-художньої творчості, продуктивної діяльності в усіх сферах людського буття; яка має велику соціальну та професійну перспективу, адже здатна швидше інших соціальних груп суспільства оволодіти новими знаннями, професіями...

Читати »