Бакалавр_Публічне адміністрування та управління бізнесом

Публічне адміністрування та управління бізнесом

 

Бакалавр_Публічне управління та адміністрування

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

 

Силабуси навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія української культури
Філософія
Іноземна мова
Фізвиховання
Цикл професійної та практичної підготовки

Основи економічної науки
Макроекономіка
Мікроекономіка
Основи менеджменту та адміністрування
Вступ до фаху та академічна доброчесність
Математика для управлінців
Міжнародна економіка
Публічна статистика
Інформаційні та комунікаційні технології
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Теорія і практика публічного управління
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва
Теорія і практика публічного адміністрування
Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
Публічні фінанси та бюджетування
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Публічна служба та професійна етика
Електронне врядування та електронна демократія
Сервісна держава: публічні та адміністративні послуги
Маркетинг у публічному управлінні
Курсова робота (Основи менеджменту та адміністрування; Теорія і практика публічного управління)
Курсова робота з дисциплін професійної та практичної підготовки
Виробнича практика
Виробнича (переддипломна) практика
Кваліфікаційна робота
Атестаційний кваліфікаційний екзамен
Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом»

Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
Організація та управління корпоративним сектором
Стандартизація, сертифікація та управління якістю
Правова регламентація публічного управління та адміністрування
Проектний менеджмент
Державно-приватне партнерство
Національна безпека
Діловодство в публічному управлінні та адмініструванні
Соціальна інженерія: технології взаємодії органів публічної влади та громади
Стратегічне управління
Організація та управління діяльністю адміністративних органів
Курсова робота
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Організація управлінської діяльності (тренінг-курс)
Безпека держави та національні інтереси
Політичний піар
Соціальна відповідальність держави та бізнесу
Теорія і практика комадоутворення
Персональний брендинг та управління діловим іміджем
Стратегічне управління персоналом
Командоутворення (тренінг-курс)
Основи дослідницької діяльності (тренінг-курс)
Основи публічного врядування
Національна безпека в публічному управлінні
Комунікації в публічному управлінні та ділова етика
Публічне управління соціальним розвитком
Виборчий процес та електоральні технології
Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс)
Обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів
Антикорупційна діяльність в корпоративному секторі та державному управлінні
Злиття, поглинання та реструктуризація фірми
Техніка проведення ділових презентацій (тренінг-курс)
Вибіркові компоненти, за які відповідають інші структурні підрозділи, розміщено за покликаннями:
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya
https://financial.lnu.edu.ua/bakalavr_upravlinnia-personalom-v-orhanakh-publichnoi-vlady-ta-biznes-strukturakh

Сертифікати

Сертифікати участі в різноманітних заходах,  педагогічних стажуваннях та заходах неформальної освіти професорсько-викладацького складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом:

https://drive.google.com/drive/folders/1Kv6c3CeeS9gR83EbH4PsDaIzj-Bkq5Mg?usp=sharing

Сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь здобувачів вищої освіти ОПП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” у різноманітних заходах: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_9ijr9UAUFv1Mj1AipXV7NZgnC_j39mk?usp=sharing

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

2023_УФП-41с
Баляс Яна “Інноваційні форми участі громадян в публічному управлінні”
Баранова Анна “Зарубіжний досвід організації публічного адміністрування та можливості його адаптації в Україні”
Бевзенко Владислава “Організація й оцінювання діяльності органів публічного адміністрування”
Боднар Оксана “Розвиток діджиталізації в органах публічної влади”
Бродяк Богдан “Інвестиційна політика місцевих органів управління”
Брянчик Юлія “Лідерство в публічному управлінні: зарубіжний досвід для України”
Вавриньчук Анастасія “Роль місцевих органів влади у здійсненні економічної політики регіону”
Гоменюк Анастасія “Публічне управління в системі розвитку територіальних громад”
Гончар Віталій “Розвиток електронного урядування та електронної демократії в Україні”
Джердж Віталій “Державна політика у сфері надання адміністративних послуг: проблеми та шляхи вирішення”
Дрозд Юліанна “Адміністрування підприємницької діяльності в умовах воєнного стану”
Єзерська Уляна “Державна політика у сфері розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування”
Єременко Василь “Комунікації в органах публічного управління”
Живачук Олександр “Сучасні методи оцінки працівників в органах публічного адміністрування та бізнес-структурах”
Журавель Софія “Організаційно-правові механізми регулювання публічного адміністрування сучасним містом”
Ковба Катерина “Формування іміджу публічного управління в Україні”
Мавдрик Христина “Публічна політика активізації економічного розвитку регіону”
Онисько Віталій “Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади на регіональному рівні”
Стеблик Наталія “Упровадження електронного урядування в публічне управління”
Титар Андрій “Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю”
Тімченко Вероніка “Регіональна політика держави в сучасних умовах”
Хоміч Данило “Стратегічне управління кадровим забезпеченням в органах публічного адміністрування”

2024_УФП-41с

Бачик Вікторія “Інформаційне забезпечення органів публічної влади”
Берник Тетяна “Сучасна потреба й запобігання проявам корупції в органах публічного адміністрування”
Боднарук Надія ”Формування комунікаційної культури в органах публічної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід”
Бугайчук Максим “Удосконалення форм і методів оцінювання та атестації персоналу в органах публічного адміністрування”
Дрозд Дарія “Публічна політика активізації економічного розвитку регіону”
Івасик Ірина “Публічна політика у сфері розвитку електронного урядування”
Кормило Марія “Підвищення лідерських якостей керівника в органах місцевого самоврядування в сучасних умовах”
Крит Діана “Формування інноваційного механізму у сфері надання адміністративних послуг на місцевому рівні”
Крук Соломія “Електронне врядування: сучасні тенденції та перспективи розвитку в України”
Медвідь Софія “Особливості реалізації ґендерної політики в публічному управлінні України”
Мельник Назар “Розвиток підприємництва в Україні: державна політика, роль органів публічного управління та перспективи”
Мусійчук Ольга “Організація й оцінювання діяльності органів публічного адміністрування в умовах воєнного стану”
Олеськів Святослав “Формування системи розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень органами публічної влади”
Очич Христина “Вдосконалення управлінських процесів в органах публічної влади”
Погорецька Ярина “Проблеми та перспективи розвитку системи запобігання та протидії корупції в Україні”
Савчук Ірина “Управління ризиками в процесі прийняття та реалізації
управлінських рішень”
Тертичний Іван “Адміністрування підприємницької діяльності на місцевому рівні”
Тимофтевич Ярослав “Потреба та формування іміджевих рис у системі публічного адміністрування”
Федоров Сергій “Формування та реалізація інноваційної політики в органах публічного влади”
Худьо Тарас “Формування й реалізація методів оцінки працівників в органах публічного адміністрування та бізнес-структурах”
Шиманська Діана “Публічне адміністрування туристичного бізнесу (на прикладі Львівської області)”

2023_УФП-41з
Вербовий Маркіян “Використання сучасних інформаційних технологій в органах публічної влади на регіональному рівні”
Горошкевич Ірина-Марія “Особливості корпоративного управління в умовах змін”
Королевич Світлана “Електронний документообіг у публічному управлінні”
Лис Софія “Організація взаємодії органів влади і громадськості як основи політичної і господарської стабільності регіону”
Плясун Ілля “Зв’язки з громадськістю органів державного управління як інструмент формування позитивного іміджу влади”
Рачкевич Анастасія “Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи”
Сергеєва Анастасія “Розвиток територіальних громад в сучасних умовах”

2024_УФП-41з
Бугаєвська Анастасія “Реалізація державної політики забезпечення інформаційної безпеки України в умовах воєнного стану”
Горська Олександра “Використання моделей організаційної культури в органах публічної влади”
Гринів Дзвенислава “Формування іміджу України у світовому інформаційному просторі”
Думин Ангеліна “Комунікація в публічному управлінні та адмініструванні: сучасні методи та технології”
Карапозюк Уляна “Комунікаційна складова взаємодії органів публічної влади з громадянським суспільством”
Кусяк Марта “Особливості децентралізації та становлення ефективного місцевого самоврядування в Україні”
Левкович Христина “Формування основ професійної етики в умовах удосконалення адміністративної діяльності”
Охманюк Анна “Методи мотивації персоналу в практиці адміністративного управління”
Петроченко Ірина “Реалізація державної політики забезпечення безпеки критичної інфраструктури України”
Римар Христина “Міжнародне співробітництво в сфері публічного управління”
Ткачівська Романа “Застосування досвіду бізнесу у створенні планів безперервної роботи для органів місцевого самоврядування”
Хомка Діана “Методологія розробки соціальних проектів у публічному управлінні”
Щіпна Тетяна “Використання та адаптація європейського досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні”

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 2024 р.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу гаранта: olena.reshota@lnu.edu.ua
Таблиця результатів громадських обговорень

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) взяти участь у громадських обговореннях чинної освітньо-професійної програми та проєкту освітньої програми на 2024/2025 навчальний рік.
Нам важлива думка роботодавців, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.
Для надання відгуку, зауважень та рекомендацій – скористайтеся «Форма надання відгуку».
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу гаранта: olena.reshota@lnu.edu.ua
Відгуки та пропозиції приймаються до 26 травня 2024 року.

 

 

 

І курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2023-2024 н. р.
Нормативні навчальні дисципліни
Історія України 32 16 Екзамен
Основи економічної науки 32 32 Екзамен
Вступ до фаху та академічна доброчесність 32 16 Екзамен
Інформаційні та комунікаційні технології 48 48 Екзамен
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 Залік
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності 32 32 Залік
 
ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням) 32 32 Залік
Історія української культури 32 16 Екзамен
Іноземна мова 256 Залік
Фізвиховання 64 Залік
Макроекономіка 48 32 Екзамен
Основи менеджменту та адміністрування 32 32 Екзамен
Математика для управлінців 16 32 Екзамен
Організація та управління корпоративним сектором 32 16 Залік

ІІ курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2024-2025 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Мікроекономіка 32 32 Екзамен
Міжнародна економіка 32 16 Екзамен
Теорія і практика публічного управління 32 32 Екзамен
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва 32 32 Екзамен
Курсова робота (Основи менеджменту та адміністрування; Теорія і практика публічного управління) Диференц. залік
Вибіркові навчальні дисципліни
Організація управлінської діяльності (тренінг-курс) 16 16 Залік
Безпека держави та національні інтереси 32 16 Залік
Політичний піар 16 16 Залік
ІІ семестр 2024-2025 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Іноземна мова 256 Екзамен
Публічна статистика 32 32 Екзамен
Теорія і практика публічного адміністрування 32 32 Екзамен
Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні 32 16 Екзамен
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 32 16 Екзамен
Вибіркові навчальні дисципліни
Соціальна відповідальність держави та бізнесу 32 16 Залік
Теорія і практика командоутворення 32 16 Залік
Персональний брендинг та управління діловим іміджем 32 16 Залік
Стратегічне управління персоналом 32 16 Залік

ІІІ курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2025-2026н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Філософія 32 16 Екзамен
Теорія і практика прийняття управлінських рішень 32 32 Екзамен
Публічні фінанси та бюджетування 32 32 Екзамен
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 112 Залік
Публічна служба та професійна етика 32 32 Екзамен
Вибіркові навчальні дисципліни
Командоутворення (тренінг-курс) 32 16 Залік
Основи дослідницької діяльності (тренінг-курс) 32 16 Залік
Основи публічного врядування 32 16 Залік
Національна безпека в публічному управлінні 32 16 Залік
ІІ семестр 2025-2026 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 112 Екзамен
Електронне врядування та електронна демократія 32 48 Екзамен
Правова регламентація публічного управління та адміністрування 48 32 Екзамен
Курсова робота з дисциплін  професійної та практичної підготовки Диференц. залік
Виробнича  практика Диференц. залік
Вибіркові навчальні дисципліни
Комунікації в публічному управлінні та ділова етика 48 32 Залік
Публічне управління соціальним розвитком 48 32 Залік

ІV курс

Навчальна дисципліна Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Форма контролю
І семестр 2026-2027н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Сервісна держава: публічні та адміністративні послуги 16 16 Залік
Маркетинг у публічному управлінні 32 16 Екзамен
Проєктний менеджмент 32 32 Екзамен
Національна безпека 32 32 Екзамен
Діловодство в публічному управлінні та адмініструванні 32 32 Екзамен
Соціальна інженерія: технології взаємодії органів публічної влади та громади 32 16 Екзамен
Вибіркові навчальні дисципліни
Виборчий процес та електоральні технології 32 16 Залік
Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс) 32 16 Залік
Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів 32 16 Залік
ІІ семестр 2026-2027 н.р.
Нормативні навчальні дисципліни
Державно-приватне партнерство 18 18 Залік
Стратегічне управління 36 27 Екзамен
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 36 27 Екзамен
Курсова робота Диференц. залік
Виробнича (переддипломна) практика Диференц. залік
Кваліфікаційна робота Атестація
Атестаційний кваліфікаційний екзамен Атестація
Вибіркові навчальні дисципліни
Антикорупційна діяльність в корпоративному секторі та державному управлінні 18 18 Залік
Злиття, поглинання і реструктуризація фірми 18 18 Залік
Техніка проведення ділових презентацій (тренінг-курс) 18 18 Залік