Лобода Наталія Олександрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Проблеми обліку та аналізу лізингових операцій та фінансових інвестицій, економічні механізми європейської інтеграції, теоретичні засади аналізу ефективності інновацій

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навч. посібник] / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 2. Бухгалтерський облік в галузях економіки: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2016. – 294 с.
 3. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] /
  Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 200 с.
 4. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 5. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”: [навч. посібник] / Д.В. Долбнєва, М.Т. Костишина, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 256 с.
 6. Організація обліку: [навч. посібник] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів: ЛДФА, 2011. – 192 с.
 7. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум: [навч. посібник] /
  Н.О. Лобода, М.Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 8. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 9. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2011. – 141 с.

 

 

МОНОГРАФІЇ

 1. Globalne aspekty Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Czestochowa, Akademia polonijna, 2016, s. 897 (Відсоткова ставка ФРС США як монетарна макроекономічна домінанта: онтологічний дискурс / Н.О. Лобода. – С. 91-98).
 2. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки: [колективна монографія] / за ред. Прохорової В.В.; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків: “Смугаста типографія”, 2016. – 365 с. (Механізм розгортання фінансової кризи у Греції: маніпулювання обліково-аналітичними показниками / Н.О. Лобода. – С. 33-41.
 3. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 336 с. (Конвергенція обліково-аналітичних та фіскальних механізмів інвестування в Україні / Н.О. Лобода. – С. 147-159).
 4. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: [колективна монографія] / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. 455 с. (Первинна інсталяція лізингових операцій в облікових реєстрах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим. – С. 328-337).

 

СТАТТЯ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Учёт основных средств в компаративном дискурсе: предпосылки инвестиционного анализа / Н.А. Лобода // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – С. 74-75.
 2. Definicja wyników inwestycyjnych dla zintegrowanych kryteriów (teoretyczne i metodologiczne aspekty) / M.Р. Garasym, N.O. Loboda // Miscellanea Oeconomicae: Kielce, 2013. – Rok. 17. – Nr. 2. – С. 223-230.
 3. Efektywność inwestycji dyskursywnego podejścia / N. Loboda // Wspolczesne problemy zarzadzania: Jaroslaw: PWSTE, 2013. – Nr. 1 (Rynki finansowe i finance przedsiebiorsty). – С. 71-82.

 

СТАТТІ  У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 (ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ)

 1. Облікова політика ФРС світової фінансової кризи / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 173-182.
 2. Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО та М(С)БО: теоретико-методологічний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Серія “Економіка”: зб. наук. пр. / [редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін.]. – Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2015. – Вип. 1 (45)  – Т. 2.  – С. 15-19.
 3. Власний капітал підприємства як об’єкт обліково-аналітичної діяльності / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1.  – С. 67-73.
 4. Логістика інвестиційних процесів на підприємстві обліково-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія: економічні науки: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.В. Стибель, Я.І. Кирилів, Б.В. Гутий та ін.]. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – Т. 16. – № 1 (58). – Ч. 1. – С. 84-93.
 5. Адміністрування розрахунків з дебіторами: контрольно-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Білик М.Д. та ін.]. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 329-338.
 6. Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект) / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Подільський державний аграрно-технічний університет: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Іванишин В.В., Гаврилянчик Р.Ю. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – Вип. 22. – Т. 2. – (Економічні науки). – С. 75-80.
 7. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 11 (41). – Ч. 2 – С. 102-110.
 8. Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності / Н.О. Лобода, М.М. Думич // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Куцик П.О., Шевчук В.О. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 16. – С. 112-116.
 9. Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 315-324.
 10. Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10(37). – Ч. 3. – С. 147-152.
 11. Облікова політика підприємства: сутність і призначення / Н.О. Лобода // Економічний форум. Науковий журнал: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – № 1. – С. 433-438.
 12. Нематеріальні активи як об’єкт облікової діяльності: проблеми та перспективи / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 2. – С. 280-291.
 13. Ефективність використання запасів у бюджетних установах: облік та контроль / Н.О. Лобода // Регіональний бізнес – економіка та управління: зб. наук. пр. / [редкол.: Афоніна А.С., Білоконний П.Г., Боднар Т.П. та ін.]. – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2012. – № 4(36). – С. 103-108.
 14. Лізинг як форма ефективної підтримки малого підприємництва / Н.О. Лобода // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки: зб. наук. пр. / [гол. ред. Буряк П.Ю., ред кол. Алексєєв І.В, Бочан І.О. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛДФА, 2011. – № 20. – С. 148-153.
 15. Організаційні форми управління лізинговим процесом / Н.О. Лобода // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибинський С.В. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 12. – С. 128-131.
 16. Економіко-правові основи інвестиційної діяльності в Україні / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 3. – С. 239-246.
 17. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. пр. / [ред.. кол. Пилипенко І.І., Шевчук В.О., Пантелєєв В.П. та ін.]. – К.: вид-во Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2009. – Вип. 3. – С. 76-79.

СТАТТІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ

(СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ WEB OF SCIENCE, SCOPUS ТА ІНШИХ)

 1. Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи / Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.М Жук, В.А. Дерій та ін.]. – Тернопіль: ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2015. – Вип. 4. – С. 78-86.
 2. Економічна сутність заробітної плати та інших виплат найманим працівникам як методична детермінанта моделі їх відображення в обліковій діяльності підприємства / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 1 (5). – Ч. 2. – С. 207-213.
 3. Дебіторська заборгованість в когнітивному аспекті: проблеми інституціоналізації / Н.О. Лобода // Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Аксьонов І.М., Данилюк М.О. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2014. – С. 253-259.
 4. Національна фіскальна політика в актуальному дискурсі інноваційного розвитку / П.М.  Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Камянець-Подільський) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 102-104.
 5. Трансформація організаційної структури облікової діяльності на підприємстві відповідно до європейських стандартів / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – Вип. 4. – С. 241-246.
 6. Обліково-аналітичний компонент господарської діяльності установ охорони здоров’я у прагматичному контексті євроінтеграційних процесів / Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 29-31.
 7. Обліково-аналітичні аспекти антикорупційного менеджменту і контролю фінансів в установах охорони здоров’я / Н.О. Лобода // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Львів) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 139-142.
 8. Лізингові придбання основних засобів: логістичний аспект / Н.О. Лобода, Ю.М. Балушко // Облік. Економіка. Менеджмент: міжнар. зб. наук. пр. / [відпов. ред.: І.Б. Садовська]. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 12-17.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

в кількості понад 80 публікацій

Біографія

З 1992-1997 рр. навчалася на економічному факультеті Львівського університету ім. І.Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2001 р. закінчила денну аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

З 1.09.2009 р. по 1.09.2010 р. – асистент кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2010 р. по 1.09.2014 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2014 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту ЛДФА. З 1.09.2015 р. на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка (факультет УФБ).

8 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Методика та організація обліку і аналізу лізингових операцій” (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії – Куцик Петро Олексійович) у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України м. Київ).

Автор близько 150 науково-методичних праць, з яких 4 колективні монографії (в т.ч. 1 іноземного видання) і 9 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Облік і звітність в оподаткуванні, Облік і оподаткування ЗЕД, Облік і контроль в системі оподаткування підприємства, Організація обліку і оптимізація оподаткування, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Історія бухгалтерського обліку.

З листопада 2016 року є заступником завідувача кафедри з навчально-виховної роботи.

Проекти

Участь в державно-бюджетній темі “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Нагороди

Нагороджена грамотами Університету бізнесу і права (2010 р.) за сумлінну працю та ваговим внесок у справу підготовки, виховання студентів, ЛДФА (2014 р.) за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки

Розклад