Лобода Наталія Олександрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: nataliya.loboda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми обліку та аналізу лізингових операцій та фінансових інвестицій, економічні механізми європейської інтеграції, теоретичні засади аналізу ефективності інновацій

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навч. посібник] / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 2. Облік і контроль в системі оподаткування : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: Растр-7, 2018. – 318 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол№ 7 від 27.02.2018 р.)
 3. Бухгалтерський облік в галузях економіки: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2016. – 294 с.
 4. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 200 с.
 5. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 6. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”: [навч. посібник] / Д.В. Долбнєва, М.Т. Костишина, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 256 с.
 7. Організація обліку: [навч. посібник] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів: ЛДФА, 2011. – 192 с.
 8. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода, М.Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 9. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 10. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2011. – 141 с.

 МОНОГРАФІЇ

 1. Globalne aspekty Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Czestochowa, Akademia polonijna, 2016, s. 897 (Відсоткова ставка ФРС США як монетарна макроекономічна домінанта: онтологічний дискурс / Н.О. Лобода. – С. 91-98).
 2. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки: [колективна монографія] / за ред. Прохорової В.В.; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків: “Смугаста типографія”, 2016. – 365 с. (Механізм розгортання фінансової кризи у Греції: маніпулювання обліково-аналітичними показниками / Н.О. Лобода. – С. 33-41.
 3. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 336 с. (Конвергенція обліково-аналітичних та фіскальних механізмів інвестування в Україні / Н.О. Лобода. – С. 147-159).
 4. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: [колективна монографія] / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. 455 с. (Первинна інсталяція лізингових операцій в облікових реєстрах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим. – С. 328-337).

 

СТАТТЯ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Учёт основных средств в компаративном дискурсе: предпосылки инвестиционного анализа / Н.А. Лобода // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – С. 74-75.
 2. Definicja wyników inwestycyjnych dla zintegrowanych kryteriów (teoretyczne i metodologiczne aspekty) / M.Р. Garasym, N.O. Loboda // Miscellanea Oeconomicae: Kielce, 2013. – Rok. 17. – Nr. 2. – С. 223-230.
 3. Efektywność inwestycji dyskursywnego podejścia / N. Loboda // Wspolczesne problemy zarzadzania: Jaroslaw: PWSTE, 2013. – Nr. 1 (Rynki finansowe i finance przedsiebiorsty). – С. 71-82.

СТАТТІ  У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 (ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ)

 1. Облікова політика ФРС США як мультипліката подвійного запису та особливості її функціонування в умовах світової фінансової кризи / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 173-182.
 2. Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО та М(С)БО: теоретико-методологічний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Серія “Економіка”: зб. наук. пр. / [редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін.]. – Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2015. – Вип. 1 (45)  – Т. 2.  – С. 15-19.
 3. Власний капітал підприємства як об’єкт обліково-аналітичної діяльності / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1.  – С. 67-73.
 4. Логістика інвестиційних процесів на підприємстві обліково-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія: економічні науки: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.В. Стибель, Я.І. Кирилів, Б.В. Гутий та ін.]. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – Т. 16. – № 1 (58). – Ч. 1. – С. 84-
 5. Адміністрування розрахунків з дебіторами: контрольно-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Білик М.Д. та ін.]. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 329-338.
 6. Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект) / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Подільський державний аграрно-технічний університет: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Іванишин В.В., Гаврилянчик Р.Ю. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – Вип. 22. – Т. 2. – (Економічні науки). – С. 75-80.
 7. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 11 (41). – Ч. 2 – С. 102-110.
 8. Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності / Н.О. Лобода, М.М. Думич // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Куцик П.О., Шевчук В.О. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 16. – С. 112-116.
 9. Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 315-324.
 10. Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10(37). – Ч. 3. – С. 147-152.
 11. Облікова політика підприємства: сутність і призначення / Н.О. Лобода // Економічний форум. Науковий журнал: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – № 1. – С. 433-438.
 12. Нематеріальні активи як об’єкт облікової діяльності: проблеми та перспективи / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 2. – С. 280-291.
 13. Ефективність використання запасів у бюджетних установах: облік та контроль / Н.О. Лобода // Регіональний бізнес – економіка та управління: зб. наук. пр. / [редкол.: Афоніна А.С., Білоконний П.Г., Боднар Т.П. та ін.]. – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2012. – № 4(36). – С. 103-108.
 14. Лізинг як форма ефективної підтримки малого підприємництва / Н.О. Лобода // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки: зб. наук. пр. / [гол. ред. Буряк П.Ю., ред кол. Алексєєв І.В, Бочан І.О. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛДФА, 2011. – № 20. – С. 148-153.
 15. Організаційні форми управління лізинговим процесом / Н.О. Лобода // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибинський С.В. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 12. – С. 128-131.
 16. Економіко-правові основи інвестиційної діяльності в Україні / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 3. – С. 239-246.
 17. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. пр. / [ред.. кол. Пилипенко І.І., Шевчук В.О., Пантелєєв В.П. та ін.]. – К.: вид-во Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2009. – Вип. 3. – С. 76-79.

СТАТТІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ

(СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ WEB OF SCIENCE, SCOPUS ТА ІНШИХ)

 1. Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи / Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.М Жук, В.А. Дерій та ін.]. – Тернопіль: ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2015. – Вип. 4. – С. 78-86.
 2. Економічна сутність заробітної плати та інших виплат найманим працівникам як методична детермінанта моделі їх відображення в обліковій діяльності підприємства / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 1 (5). – Ч. 2. – С. 207-213.
 3. Дебіторська заборгованість в когнітивному аспекті: проблеми інституціоналізації / Н.О. Лобода // Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Аксьонов І.М., Данилюк М.О. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2014. – С. 253-259.
 4. Національна фіскальна політика в актуальному дискурсі інноваційного розвитку / П.М.  Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Камянець-Подільський) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 102-104.
 5. Трансформація організаційної структури облікової діяльності на підприємстві відповідно до європейських стандартів / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – Вип. 4. – С. 241-246.
 6. Обліково-аналітичний компонент господарської діяльності установ охорони здоров’я у прагматичному контексті євроінтеграційних процесів / Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 29-31.
 7. Обліково-аналітичні аспекти антикорупційного менеджменту і контролю фінансів в установах охорони здоров’я / Н.О. Лобода // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Львів) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 139-142.
 8. Лізингові придбання основних засобів: логістичний аспект / Н.О. Лобода, Ю.М. Балушко // Облік. Економіка. Менеджмент: міжнар. зб. наук. пр. / [відпов. ред.: І.Б. Садовська]. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 12-17.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

в кількості понад 80 публікацій

Біографія

З 1992-1997 рр. навчалася на економічному факультеті Львівського університету ім. І.Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2001 р. закінчила денну аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

З 1.09.2009 р. по 1.09.2010 р. – асистент кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2010 р. по 1.09.2014 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2014 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту ЛДФА. З 1.09.2015 р. на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка (факультет УФБ).

8 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Методика та організація обліку і аналізу лізингових операцій” (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії – Куцик Петро Олексійович) у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України м. Київ).

Автор близько 160 науково-методичних праць, з яких 4 колективні монографії (в т.ч. іноземного видання) і 10 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Облік і звітність в оподаткуванні, Облік і оподаткування ЗЕД, Облік і контроль в системі оподаткування підприємства, Організація обліку і оптимізація оподаткування, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Історія бухгалтерського обліку.

З листопада 2016 року є заступником завідувача кафедри з навчально-виховної роботи.

Проекти

Участь в державно-бюджетній темі “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Нагороди

Нагороджена грамотами Університету бізнесу і права (2010 р.) за сумлінну працю та ваговим внесок у справу підготовки, виховання студентів, ЛДФА (2014 р.) за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки

Розклад