Практика кафедри фінансового менеджменту

Навчальна, виробнича, виробнича (зі спеціалізації), а також виробнича (переддипломна) практики є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців-фінансистів і розглядаються як форма адаптації здобувачів вищої освіти до умов та характеру майбутньої роботи.

Практика є важливим інструментом активізації професійних навичок і вмінь та сприяє формуванню висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці.

Кафедра фінансового менеджменту має хороший досвід співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо проходження студентами виробничої практики у реальних умовах їхньої майбутньої професійної діяльності.

Студенти проходять виробничу, виробничу (зі спеціалізації), виробничу (переддипломну) практику в територіальних органах Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, фінансових управліннях, бюджетних установах, підприємствах, банківських установах, страхових компаніях.

Мета практики

Метою навчальної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань з професійно-орієнтованих дисциплін та розвиток професійних якостей майбутнього фахівця з фінансів, банківської справи та страхування.

Метою проходження виробничої практики є поглиблення та закріплення одержаних теоретичних знань та набуття навичок практичної роботи зі спеціальності.

Завдання практики

Основними завданнями виробничої практики є:

– вивчення особливостей професійної діяльності фінансистів в організаціях різного типу (державних податкових органах, митних органах, фінансових органах, бюджетних установах, інших установах фінансової системи, підприємствах різних форм власності, банківських установах тощо);

– закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення фінансової діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення фінансової документації;

– застосування на практиці знань, здобутих під час теоретичного навчання;

– формування уміння самостійно приймати рішення;

– навчання плануванню та організації робочого часу, здатності працювати  в колективі.

 

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Студенти проходять виробничу практику відповідно до методичних рекомендацій:

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (4 курс, освітній ступінь “бакалавр”)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої  практики (зі спеціалізації) (1 курс, освітній ступінь “магістр”)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої  (переддипломної) практики (2 курс, освітній ступінь “магістр”)

Силабус виробничої (переддипломної) практики (2 курс, освітній ступінь “магістр”)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту навчальної практики з фінансів (1 курс, освітній ступінь “бакалавр”)

Програми практик для студентів галузі знань 07 „Управління та адміністрування”, напряму підготовки 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” складені на підставі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, затвердженого Вченою радою Університету 28 квітня 2021 року

Під час проходження виробничої практики студенти ознайомлюються з особливостями професійної діяльності; набувають практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення фінансової діяльності; навчаються застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання, плануванню та організації робочого часу, працювати в колективі.

За час проходження виробничої практики студенти набувають таких компетентностей:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
 • Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів  господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
 • Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здатність  визначати,  обґрунтовувати  та  брати відповідальність за професійні рішення.

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

 

    Територіальні підрозділи Державної податкової служби України

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики практично використовувати набуті знання щодо застосування методичного інструментарію діагностики стану податкової системи; застосування спеціалізованих інформаційних систем, сучасних фінансових технологій та програмних продуктів для обчислення і сплати податків; напрацювання обґрунтованих фінансових рішень при розв’язанні колективних завдань з обчислення податків чи запровадження змін в податкову систему держави; розв’язання практичних завдань щодо нарахування податків та зборів.

 

         Територіальні підрозділи Державної казначейської служби України

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКСУ; відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснення розрахунків та касових операцій, порядку складання звітності.

 

 Територіальні підрозділи Державної митної служби України

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики використання в практичній роботі законодавчого та іншого інструктивного матеріалу; обчислення різних видів мита та митних зборів; уміння застосовувати методику визначення митної вартості імпортних товарів і  процедуру контролю правильності визначення митної вартості товарів; застосування сучасного інформаційного та програмного забезпечення для отримання та обробки даних у митній сфері; заповнення всіх необхідних документів, пов’язаних із митним оформленням.

 

Фінансові управління (відділи)

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики практично використовувати набуті знання щодо виконання розрахунків бюджетних доходів і витрат; складання проектів кошторисів бюджетних установ; аналізу та визначення обґрунтованих меж бюджетного дефіциту; оцінювання складу і структури доходів бюджету, визначення резервів їх зростання; аналізу показників видаткової частини бюджету, визначення напрямів ефективного витрачання бюджетних коштів.

 

Бюджетні установи

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики визначення показників, які характеризують фінансову стійкість бюджетної установи; проведення аналізу стану фінансово-господарської діяльності бюджетних установ; визначення посадових окладів та розрахунку заробітної плати працівників бюджетних установ; складання кошторису бюджетної установи; оцінювання рівня забезпеченості бюджетних установ працівниками та рівня ефективності їх роботи, повноти використання робочого часу і раціонального використання фонду заробітної плати; формування і складання фінансової, бюджетної, податкової та соціальної звітність відповідним органам.

 

 Підприємства (бізнес-структури)

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики визначення показників, які характеризують фінансовий стан підприємства; відбору, обробки і використання даних обліку, звітності, інших джерел інформації для проведення аналітичних досліджень; визначення системи показників, методів та прийомів аналізу;  виявлення динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності, встановлення закономірностей, причин та факторів, що вплинули на їх зміну; формування економічно грамотних аналітичних висновків, синтезування часткових висновків у загальні; концентрування одержаної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень у фінансовій сфері.

 

Банківські установи

Проходження практики передбачає формування у студентів системи теоретичних знань і умінь щодо функціонування банківської системи, принципів організації роботи центрального банку, сутності та методик здійснення операцій комерційних банків. Важливим завданням є опанування студентами практичних навичок роботи у  різних сферах банківського бізнесу (операційній діяльності, банківському менеджменті та маркетингу, управлінні банківськими ризиками, а також у володінні новітніми банківськими технологіями), що дозволить ефективно використовувати отриманні знання як в фінансовій сфері, так і в інших сферах національної економіки.

 

Страхові компанії

Під час проходження виробничої практики студенти набувають навики дослідження тенденцій розвитку страхування за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу; визначення особливостей функціонування сучасного страхового ринку України та зарубіжних країн, його структури; визначення особливостей функціонування сучасного ринку перестрахування; застосування економіко-математичних методів та моделей для вирішення задач оптимізації функціонування страхового ринку; застосування знань законодавства у сфері регулювання страхового ринку; аналізу фінансової звітності страхових компаній, визначення їх фінансової надійності; виконання контрольних функції у сфері страхування.

 

Зустрічі здобувачів вищої освіти,

викладачів кафедри фінансового менеджменту з представниками баз практик

Кафедра фінансового менеджменту активно співпрацює з практиками, потенційними роботодавцями. Цікавими та актуальними є зустрічі здобувачів вищої освіти, викладачів та роботодавців.

Інформація про проведені зустрічі з представниками баз практики:

19 листопада 2020 року відбулася зустріч  із експертом у сфері криптовалют та інтернет-трейдингу Михайлом Гарналієм (Компанія MarketPeak у Futuri Hub міста Львова). https://financial.lnu.edu.ua/news/seminar-praktykum-z-dystsypliny-kryptovaliuty-ta-virtual-ni-birzhi

23 березня 2021 року – зустріч із керівником групи відділу аналізу середніх корпоративних клієнтів ПУМБ Тетяною Сломінською https://financial.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-chetvertoho-kursu-z-kerivnykom-hrupy-viddilu-analizu-serednikh-korporatyvnykh-kliientiv-pumb-tetianoiu-slominskoiu

2 квітня 2021 року – зустріч із головним бухгалтером Галицької митниці Держмитслужби Модною Оленою Мирославівною https://financial.lnu.edu.ua/news/finansovi-aspekty-diialnosti-halytskoi-mytnytsi-derzhmytsluzhby-ukrainy

2 квітня 2021 року  – зустріч із Головою постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради Шелестак Наталією Володимирівною. https://financial.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-z-holovoiu-postiynoi-komisii-finansiv-ta-planuvannia-biudzhetu-lvivskoi-miskoi-rady-shelestak-nataliieiu-volodymyrivnoiu

6 квітня 2021 року – зустріч із фінансовим консультантом ТОВ “ОВБ Алфінанц Україна” Олександрою Чепіль https://financial.lnu.edu.ua/news/hostova-onlayn-lektsiia-finansova-nezalezhnist-finansova-svoboda

16 квітня 2021 року – зустріч із Наконечною Світланою Іванівною – заступником директора департаменту фінансів ЛОДА та Бордун Ольгою Іванівною – начальником відділу по роботі з ОТГ https://financial.lnu.edu.ua/news/spivpratsia-iz-robotodavtsiamy-priorytetnyy-napriam-vypuskovykh-kafedr

9 квітня 2021 року – зустріч із головним спеціалістом у сфері роздрібного бізнесу Жидачівського відділення Ощадбанку Вайдою Іванною Миронівною https://financial.lnu.edu.ua/news/lektsiia-na-temu-kredytuvannia-sub-iektiv-pidpryiemnytstva

18 травня 2021 року – зустріч із Гарасим’як Оленою Богданівною – начальником управління податкового аудиту ДПС у Львівській області https://financial.lnu.edu.ua/news/tisnyy-kontakt-z-robotodavtsiamy-zaporuka-maybutnoho-uspishnoho-pratsevlashtuvannia-vypusknyka

20 травня 2021 р. – зустріч із представниками компанії «БІЗНЕСДЖЕТПРО» Ольгою Сивак – менеджером проектів компанії та Наталією Катеринець – фінансовим аналітиком https://financial.lnu.edu.ua/news/zaluchennia-fakhivtsiv-praktykiv-do-navchalnoho-protsesu

25 листопада 2021 року – зустріч із Юрієм Федоровим – керівником практики фінансового сектора KPMG, Ярославом Ковалем – начальником Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, Довганик  Вікторією – фахівцем з найму робочої сили NBS Lviv (Nestle), Костіциною Євгенією – спеціалістом з розвитку бренду роботодавця компанія E&Y, Масюк Мартою  – старшим фахівцем з підбору персоналу компанії PwC, Мельник Лідією – начальником управління по роботі з персоналом АТ АКБ Львів https://financial.lnu.edu.ua/news/u-ramkakh-proiektu-dialoh-z-robotodavtsiamy-vidbulasia-zustrich-na-temu-upravlinnia-finansy-audyt

4 жовтня 2022 року – зустріч з головним спеціалістом відділу інвестиційної політики Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Оксаною Віхоть. https://financial.lnu.edu.ua/news/category/general-news/news-kfm/page/2