Bаськівська Катерина Володимирівна

Посада: професор кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Васьківська К.В. – автор понад 200 наукових та начально-методичних праць, зокрема 19 монографій, з них 3 – одноосібні, 4 навчальні посібники. Окрім того бере активну участь у міжнародних, вітчизняних та зарубіжних наукових конференціях.

Курси

Публікації

1. Васьківська К.В. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні [К.В. Васьківська, О.І. Данилюк] / Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 190–194

2.Васьківська К.В. Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств із банками [К.В. Васьківська, Р.І. Содома, О.І. Децик] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 5 (115). – С. 11

3.Васьківська К.В. Фінансовий потенціал сільськогосподарських виробничих структур: теоретична суть та напрями нарощування [К.В. Васьківська, В.Б. Прокопишак, О.В. Чопик] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 6 (116). – С. 83-86 (Index Copernicus).

4.Васьківська К.В. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону [К.В. Васьківська, О.І. Децик] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 76-82 (Index Copernicus)

5.Vaskivska Кateryna. Financial support of development of local budgets of village territorial communities [Kateryna Vaskivska, Oleksandr Chopyk] /L’AssocТatТon 1901 «SEPIKE, 2016, 11, s. 206-208 (Index Copernicus), ang.

6.Vaskivska Кateryna. Econometric modeling of financial resources management at enterprises [Kateryna Vaskivska, Olha Detsyk] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С.38-44 (Index Copernicus), англ. Мова, ISSN 2071-4653.

7. Васьківська К.В. Удосконалення системи регулювання та стратегічного планування інвестиційної діяльності на мезорівні [К.В. Васьківська, О.В. Химич] / Ефективна економіка. – 2016. –  № 6. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nauka. com.ua. ел. вид.

8. Васьківська К. Кредитні відносини аграрних підприємств з банками // К.В. Васьківська, Р. Содома / кол. моногр.   Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja naukowa Pawel Marzec, Kateryna waskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. – s. 51-64.

9.Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . –  Львів : Видавництво ТзОВ «Львівпрінт», 2017. – 234 с.

10.Васьківська К. В. Економетричне моделювання ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств // К.В. Васьківська, О. І. Децик / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2017. – Вип. 1 (123). – С.24-33 (Index Copernicus).

11.Васьківська К. В.      Охорона навколишнього середовища та пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва // К.В. Васьківська, О.І. Децик, О.В. Чопик / Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 203 с.

 

 

Біографія

   Васьківська Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, професор. В 1985 р. закінчила з відзнакою Львівський сільськогосподарський інститут зі спеціальності бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регіональні особливості розвитку соціальної інфраструктури села (на прикладі гірської та передгірської зон Карпат)». З 1991 р. до 1996 р. працювала асистентом кафедри економіки АПК Львівського державного аграрного університету. В 1996 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки сільського господарства. В 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин (на прикладі Карпатського регіону)». В 2006 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки. З 2009 р. – завідувач кафедри фінансів суб`єктів господарювання Львівської державної фінансової академії.
Науково-дослідна робота професора Васьківської К.В. спрямована на дослідження проблем фондового ринку України, фінансово-економічного розвитку підприємств, трансформування та ефективного їх функціонування, фінансового забезпечення розвитку сільських територій, формування нової економічної політики

Розклад