Приймак Світлана Вікторівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Вдосконалення інформаційно-методологічного забезпечення та інструментарію аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Курси

Публікації

1. Економічний аналіз : Конспект лекцій. – Львів : ЛДФА, 2007. – 166 с.
2. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛДФА, 2011. – 94 с.
3. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Аналіз господарської діяльності: Практикум. Львів : ЛДФА, 2011. – 52 с.
4. Приймак С.В. Романів Є.М. Гончарук С.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: Навчально-методичний посібник Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
5. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Організація і методика економічного аналізу: Практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛДФА, 2011. – 99 с.
6. Гарасим П.М., Приймак С.В., Гарасим М.П. Організація обліку і звітності : Навчальний посібник. – НВФ «Українські технології», 2012. – 328 с.
7. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посібник] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво „Ліга Прес” 2014.– 604 с.
8. Гончарук С.М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів, ЛДФА, 2014.– 187с.
9. С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк. Аналіз господарської діяльності. Практикум. – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 100 с.
10. С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк. Контроль і ревізія суб’єктів підприємництва. Практикум. Навчальний посібник. – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 165 с.
11. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Розвиток державного фінансового контролю в Україні : Монографія / Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк; за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 174 с.

12.Приймак С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Фінансова звітність підприємств : [навчально-методичний посібник]. – Львів, Ліга-Прес, 2016. – 268 с.

13. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навчальний посібник] – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.

14.Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посібник / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім.. Івана Франка, 2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)

15. Приймак С.В., Воляник Г.М. Вдосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. Випуск 2. – С. 275-287.

16. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).

17. Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С.В.Теоретичні і практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).

18. Приймак С. В., Будай І.В. Особливості застосування дискримінантного аналізу в сучасних умовах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: економічні науки. – 2017. – Т. 19, 76 – С. 86-90.

Проекти – участь у розробці кафедральної теми «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»
Нагородження – Грамоти МФУ, ГоловКРУ України, ЛОДА, ЛДФА.

Біографія

У 1992 р. закінчила Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів за спеціальністю: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» (педагогічна група), з відзнакою.

З 1 вересня 1992 року працювала у ЛДФА, з 1 вересня 2015 року – доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.

Навчальні дисципліни: Економічний аналіз, Аналіз господарської діяльності, Контроль і ревізія діяльності суб’єктів господарювання. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

У квітні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (науковий керівник: професор Терещенко О.О.). У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

У 2008 році підвищувала кваліфікацію у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» (м. Київ), у 2014 році – стажування у ТзОВ «Західторг».

Наукові інтереси: вдосконалення інформаційно-методологічного забезпечення та інструментарію аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких навчальні посібники, монографії, наукові статті  та тези доповідей на наукових конференціях.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем:

  • Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційного і інноваційного механізму у регіоні в сучасний період.
  • Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності.
  • Дослідження теоретичних та методологічних засад формування фінансового контролю в Україні.
  • Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.

Розклад