Стадник Юліанна Андріївна

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: fk_finbiz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Опублікувала понад 20 наукових статей у фахових виданнях.

Курси

Публікації

 1. Стадник Ю. А., Ситник В. Ю., Курус М. М. Особливості впровадження інформаційних систем на підприємствах України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19 (2). – С. 279–285.
 2. Стадник Ю. А. Економіко-математичне моделювання формування матеріальних ресурсів підприємства // Вісник ЛДФА. Серія: економічні науки. – Львів, 2010. – № 18. – С. 265–271.
 3. Стадник Ю.А. Економіко-математичне моделювання інвестування в корпоративні облігації / Ю.А. Стадник. // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2011. –  № 20. – c. 267-273. (0,5д.а.)
 4. Стадник Ю. А. Багатокритеріальна задача формування портфеля інвестиційних проектів / Ю.А. Стадник. // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2012. –  № 22. – c. 289-294. (0,5д.а.)
 5. Стадник Ю. А. Багатокритеріальна оптимізація портфелю інвестиційних проектів / Ю.А. Стадник, О.В. Жумік // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – с. 376-382. (0,5д.а.)
 6. Стадник Ю. А. Розрахунок ймовірності банкрутства українських страховиків / Ю.А. Стадник, О.В. Жумік // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – с. 346-352. (0,5 д.а.)
 7. Жумік О.В. Оцінка ймовірності банкрутства українських страхових компаній / О.В. Жумік, Ю.А. Стадник // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 200-206. (0,5 д.а.) («Index Copernicus International» (Польща))
 8. Стадник Ю.А. Застосування методу кластерного аналізу у плануванні кредитних операцій комерційного банку / Ю.А. Стадник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – №13. – Херсон:ХДУ, 2015. – с.170-173.
 9. Васьків О. М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу / О. М Васьків., Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International» (Польща)), (РИНЦ) (Росія).
 10. Шевчук І. Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України / І. Б. Шевчук, О. М. Васьків, Ю. А. Стадник // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − С. 112-117. (Наукометричні бази: РИНЦ,  Index Copernicus).
 11. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка”. – Хмельницький, 2016. – (Наукометричні бази: РИНЦ (Росія)).
 12. Стабілізація економіки України: новітні моделі та механізми досягнення: монографія / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Харк. гум. ун-т «Нар. укр. акад.»; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. – 206 с.
 13. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
Народилась 20 грудня 1978 року у м. Львові. У 1995 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу № 63. У 1995–2000 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2001–2003 рр. навчалась в аспірантурі Львівської державної фінансової академії.
З 2001 року викладає на кафедрі економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ”.

Методичні матеріали

 1. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.

Розклад