Гончарук Світлана Марковна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: svitlana.honcharuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Аудит, фінансовий контроль, бухгалтерський облік

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Гончарук С.М., Грецко І.І. Засоби діагностики якості знань з навчальної дисципліни «Аудит» [навч. посібник] – Львів, ЛДФА, 2011. – 106с.
 2. С.М. Гончарук Практикум з навчальної дисципліни „Аудит видів діяльності”: навчально-методичний посібник / С.М. Гончарук. – ЛДФА, Львів : Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 80 с.
 3. Гончарук С.М. Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит» : навч. посібник. / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : ЛДФА, 2013. – 97 с.
 4. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю: [навч. посібник] / Гончарук С. М., Долбнєва Д. В., Приймак С. В., Романів Є. М. – Львів, ЛДФА, 2014. – 187 с.
 5. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : [навчально-методичний посібник] / С.М. Гончарук.– Львів : ЛДФА, 2015. – 94 с.
 6. Гончарук С.М. Аудит : [навчально-методичний посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 338 с.
 7. Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
 8. Гончарук С.М. Практикум з навчальної дисципліни аудит : навчально-методичний посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., і доп.]. – Львів : Растр-7, 2016. – 210 с.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 36/5 від 31 травня 2017 року).
 10. Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посібник (Рекомендовано до друку Вченою радою ФУФБ ЛНУ імені Івана Франка від 22.05.2019 р. № 11) / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 298 с.

 

Наукові публікації

 1. Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг [Текст] / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С.156–160.
 2. Гончарук С.М. Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України / С.М. Гончарук, Ю.В. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць.– Львів : НЛТУ, 2012.– вип. 22.6.– С.179-185.
 3. Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
 4. Гончарук С.М. Необхідність впровадження в систему підготовки спеціалістів з обліку і аудиту методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Гончарук С.М.,  Приймак С.В.  // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 115-117.
 5. Гончарук С. М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні /. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 6. Долбнєва Д. В. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні / Д. В. Долбнєва, Гончарук С.М. // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 67-73. Index Coperniсus
 7. Гончарук С.М. Сучасні аспекти підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253 – 256.
 8. Гончарук С. М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я / Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С. В. // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 9. Гончарук С.М. Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти / Гончарук С.М., Войтович Н.В. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 12 (52) – грудень. – 2017, Херсон : ТОВ”Гельветика”.- С. 596-599.
 10. Гончарук С.М. Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності/ Гончарук С.М., Приймак С.В. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (11.2017 р.) / Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 208 – 212.
 11. Гончарук С.М. Аудиторські послуги в Україні: аналітичний аспект / Гончарук С.М. // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2–6 лютого 2017 р.).  – Львів, 2017. – С. 180-183.
 12. Гончарук С.М. Aудит безпеки як ефективна складова розвитку підприємства / Гончарук С.М., Мороз Н.П. // Науковий вісник національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Г. Гжицького.– 2018. – Том 20. – № 86. – С. 34-38. Index Copernic
 13. Гончарук С.М. Система контролю якості аудиторських послуг в Україні та необхідність її вдосконалення / Гончарук С.М // Проблеми і перспективи обліку та управління : науковий журнал/ Чернігів. нац. технол. ун.-т. – Чергігів :ЧНТУ, 2018. – №4 (16) . – С. 222-229. Index Copernicus
 14. Гончарук С.М. Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Бізнес інформ. – 2019. – № 6 – С. 188-193. Index Copernicus

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Працювала:

 • інженером-економістом, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1975-1978 рр);
 • керівником групи впровадження бухгалтерського обліку, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1978-1996 рр);
 • головним бухгалтером ТзОВ «Екоінтерсервіс», ПП «Ельте», ТзОВ «Галбінд», 1994-1999 рр;
 • викладачем фінансово-економічного коледжу, 1996-1999 рр.
 • доцентом кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії з 1 вересня 1999 по 31 серпня 2015 рр.
 • з 1.09.2015 р. працює доцентом кафедри обліку і аудиту факультету УФБ ЛНУ імені Івана Франка.

Є заступником завідувача кафедри з наукової роботи, 1999 по теперішній час.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні важелі підвищення відповідальності підприємницьких структур за результати господарювання» у Інституті регіональних досліджень НАН України. (Вчена рада ДК № 004268)

21 жовтня 2004 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 4/37-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем:

 • Аналіз взаємозв’язків між бюджетами різних рівнів та аналіз джерел доходів місцевих бюджетів.
 • Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційного і інноваційного механізму у регіоні в сучасний період.
 • Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності
 • Дослідження теоретичних та методологічних засад формування фінансового контролю в Україні.
 • Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.

Нагороди

У 2007 році отримала Подяку ГоловКРУ України, народжувалась Грамотою ЛДФА, як кращий заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Розклад