Гончарук Світлана Марковна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Аудит, фінансовий контроль, бухгалтерський облік

Курси

Публікації

• Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю : [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
• Гончарук С.М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів, ЛДФА, 2014.– 187с.,
• Гончарук С.М. Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит : [навч. посібник ]./ Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : ЛДФА, 2013. –97с
• Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : [навчально-методичний посібник] / С.М. Гончарук.– Львів :ЛДФА, 2015. – 94с.
• С.М. Гончарук Практикум з навчальної дисципліни „Аудит видів діяльності”: навчально-методичний посібник / С.М. Гончарук. – ЛДФА, Львів : Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 80 с
• Гончарук С.М., Грецко І.І. Засоби діагностики якості знань з навчальної дисципліни «Аудит» [навч. посібник] – Львів, ЛДФА, 2011. – 106с
• Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
• Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг [Текст] / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С.156–160.
• С.М. Гончарук Основні напрями оптимізації прибутку підприємств України [Текст] / Гончарук С.М., Гончарук Ю.В. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013.– № 24.–С.27-35.
• Гончарук С.М. Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України / С.М. Гончарук, Ю.В. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць.– Львів : НЛТУ, 2012.– вип. 22.6.– С.179-185.
• Гончарук С.М. Окремі аспекти внутрішньго аудиту / С.М. Гончарук // VI Міжнарродна науково-практична конференція “Стан, проблеми та перспективи обліку аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління”, Львів 28-29 квітня 2011 р. : зб. мат. – Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – С.107–109.
• Гончарук С.М. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг / С.М. Гончарук // VI Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 2011 р. : зб.тез доп : [у 2 т.]. – Т.2. –Львів : ЛДФА, 2011. – С. 237–240.
• Гончарук С.М. Підвищення вимог до професійної освіти аудиторів / Є.М. Романів, С.М. Гончарук // Міжнародна науково-практична конференція „Майбутнє – аудит”, 21 груденя 2012 р. : зб.тез доп. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ “Криворізький технічний університет”, 2012. – С. 97–99.
• Гончарук С.М. Екологічна складова концепції корпоративної соціальної відповідальності та її вплив на конкурентоспроможність підприємств [Текст] / Шот А.П., Гончарук С.М. – Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика”. – 15-17.05.2013, Одеський національний морський університет. – С.287–290.
• Гончарук С.М. Основні тенденції розвитку аудиту в умовах економічної кризи та глобалізації економіки / С.М. Гончарук // VIІ Міжнародна науково-практична конференція 7-8 листопада 2013 р. : зб.тез доп : [у 2 т.]. – Т.2. –Львів : ЛДФА, 2013. – С.222–225.
• Гончарук С.М. Сучасні аспекти розвитку аудиторської діяльності / С.М. Гончарук // Збірник тез доповідей за матеріалами Х науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та компютерних технологій в Україні” 31 березня – 5 квітня 2014 року. – Львів : НУ „Львівська політехніка”. Інститут підприємництва та перспективних технологій, 2014. – С.148– 50.
• Гончарук С.М. Окремі аспекти реформування фінансового контролю / С.М. Гончарук, С.В. Приймак // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2014 р.. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 267–269.

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Працювала:

 • інженером-економістом, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1975-1978 рр);
 • керівником групи впровадження бухгалтерського обліку, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1978-1996 рр);
 • головним бухгалтером ТзОВ «Екоінтерсервіс», ПП «Ельте», ТзОВ «Галбінд», 1994-1999 рр;
 • викладачем фінансово-економічного коледжу, 1996-1999 рр.
 • доцентом кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії з 1 вересня 1999 по 31 серпня 2015 рр.
 • з 1.09.2015 р. працює доцентом кафедри обліку і аудиту факультету УФБ ЛНУ імені Івана Франка.

Є заступником завідувача кафедри з наукової роботи, 1999 по теперішній час.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні важелі підвищення відповідальності підприємницьких структур за результати господарювання» у Інституті регіональних досліджень НАН України. (Вчена рада ДК № 004268)

21 жовтня 2004 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 4/37-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем:

 • Аналіз взаємозв’язків між бюджетами різних рівнів та аналіз джерел доходів місцевих бюджетів.
 • Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційного і інноваційного механізму у регіоні в сучасний період.
 • Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності
 • Дослідження теоретичних та методологічних засад формування фінансового контролю в Україні.
 • Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.

Проекти

– Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Аудит»

Нагороди

У 2007 році отримала Подяку ГоловКРУ України, народжувалась Грамотою ЛДФА, як кращий заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Розклад