Грудзевич Уляна Ярославівна

Посада: доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: uliana.hrudzevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

фінансовий аналіз, аналіз банківської діяльності, рейтингова оцінка діяльності банків

Курси

Публікації

 1. Грудзевич Я.В., Грудзевич У.Я. Трансформація вимог до регулювання капіталу банків Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Львів, 2016. Вип. 2. С.115-122 URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_115_HrudzevuchYV,HrudzevychUY.pdf
 2. Грудзевич Я.В., Грудзевич У.Я. Капіталізація банківської системи України на сучасному етапі //Вісник УБС НБУ. Львів, 2016. Вип 1(2).  С. 115-122 URL: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/128
 3. Грудзевич У.Я. Оцінка банків національними рейтинговими агентствами //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Львів, 2017. Вип.2. С. 108-113
 4. Грудзевич У.Я. Проблеми і перспективи впровадження вимог «Базелю ІІІ» при визначенні ліквідності банків України// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України/ Львів, 2018. Вип. 2 (130). С. 57-61 URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sepspu_2018_2_13
 5. Грудзевич У.Я. Рейтингове оцінювання діяльності банків України на сучасному етапі // Вісник УБС. 2018. №3. С. 102-109 URL: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/17
 6. Грудзевич У.Я. Удосконалення регулювання капіталу банків України на сучасному етапі//Вісник УБС. 2019. №2-3. C. 67-72 URL: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/175
 7. Грудзевич У., Руденко З. Сідельник О. Аналіз діяльності міжнародних рейтингових агентств на сучасному етапі //Економіка та суспільство. 2021. №24.  URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/211
 8. Дребот Н.П.,Грудзевич У.Я. Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг// Економіка та суспільство.2021 №33 URL URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/920/882
 9. Грудзевич У.Я, Дрозд А. Діагностика фінансової стійкості АТ «Кредобанк» Socio-economic relations in the digital society. 2021. №3. С.67-72 URL: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/438
 10. Сарахман О.,Шурпенкова Р. , Калайтан Т., Сідельник О., Грудзевич У. Ринковий підхід до регулювання комісії інтерчейндж: переваги та недоліки//Економічний аналіз. 2022. №1.С. 208-217 URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/2022
 11. Грудзевич У. Оцінка діяльності банків України рейтинговими агентствами в умовах воєнного стану Економічний аналіз Збірник наукових праць  2023 Том 33, № 1. С. 149-155 URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/5549
 12. Грудзевич У, Дребот  Н Аналіз ліквідності та прибутковості банківської системи України в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 48. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2277/2198
 13. Сідельник О.П., Грудзевич У.Я, Руденко З.М. Валютний ринок України: проблеми та перспективи функціонування. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020.- С.140-145 http://www.economics.in.ua/2020/08/blog-post.html
 14. Сідельник О., Грудзевич У., Руденко З. Сучасні технології у банківському бізнесі Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.Ihttps://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/
 15. Грудзевич Я. В., Грудзевич У.Я. Трансформація вимог до капіталу на першому етапі функціонування банківської системи України // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: Збірник тез ХІ Міжнародній науково-практичній конференції, 19-20 травня 2016/ Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи. – Львів, 2016. – С. 92-94
 16. Грудзевич У. Я. Підходи до рейтингової оцінки діяльності банків національними рейтинговими агентствами України Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: Збірник тез ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції, 25-26 травня 2017/ Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи. – Львів, 2017. – С.68-71
 17. Грудзевич У. Халабова О. Сучасний стан проблемних кредитів в Україні: причини виникнення та можливі шляхи вирішення // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 30 квітня 2018 року: Збірник наукових праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»– Переяслав- Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – с.81-87
 18. Грудзевич У.Я., Голуб Г.Г. Впровадження вимог Базеля ІІІ при визначенні ліквідності банків України// Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня2018 року/ Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». -Львів, 2018. – С. 47-50
 19. Грудзевич У.Я. Удосконалення регулювання капіталу банків України відповідно до вимог Базелю ІІІ // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня2019 року/ Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». -Львів, 2019. – С. 62-64
 20. Грудзевич У.Я. Вплив пандемічної кризи на банківську систему України//«Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» збірник тез ХV міжнародної науково-практичної конференції / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2020.- C48-51
 21. Грудзевич У.Я. Сучасні підходи щодо оцінки фінансового стану банків // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021.- С. 230-233 https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 22. Грудзевич У.Я. Діяльність міжнародних рейтингових агентств в Україні //“Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір”: зб тез ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2021 р. / УБС. Львів,2021/ – C 61-63
 23. Грудзевич У.Я. Ліквідність та прибутковість банківської системи України у воєнний час Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2022р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2022.С. 712-717 https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Konferentsiia_Suchasna_paradyhma_2022.pdf
 24. Грудзевич У. Я., Тараненко Д. С. Вплив макроекономічних факторів на фінансову стійкість банків в Україні. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 88-91 https://cherkasy-unit.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/conference_digest.pdf#page=103
 25. Грудзевич У. Я., Шелудченкова А. С. Заощадження населення в ресурсному потенціалі банку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 103-106 https://cherkasy-unit.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/conference_digest.pdf#page=103
 26. Черниж В. І., Грудзевич У. Я. Споживче банківське кредитування в умовах воєнного часу (на прикладі АБ «УКРГАЗБАНК») «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні» Вінниця ВНТУ Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції Вінниця 2-3 березня 2023 року. С.83-87 https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2023/paper/view/17207
 27. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи»,2019. – 555 с. (співавтор)

Біографія

Освіта:

2022 – стажування Компанія «Наукові публікації»-Сертифікат № AA3690/11.02.2022. International experience in the field of publishing/Successful publications in Scopus and Web of Science, 30год- 1 ECTS)

2017 – стажування Національний університет «Львівська Політехніка», кафедра фінансів довідка НУ «Львівська Політехніка» від 14.06.2017 р № 601 (180 год)

2006 – присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи

2002 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка»

1997-2001- аспірантура Інституту регіональних досліджень НАН України

1997 – закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит»

1993 – закінчила Львівський технікум банківської справи за спеціальністю «Банківська справа»

1986 – закінчила СШ № 76 м. Львова.

 Робота:

2022 – доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу ЛНУ ім І. Франка

2017-2022 – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Університет банківської справи

2015-2017 – доцент кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справи

2007-2015 – доцент кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

2004-2007 – доцент кафедри банківської справи Львівського банківського інституту

2001-2004 – старший викладач кафедри банківської справи Львівського банківського інституту

1997-2000 – викладач кафедри обліку і аудиту Львівського банківського інституту

1996-1997  – викладач Львівського банківського коледжу

1995- 1996 – викладач Львівського технікуму банківської справи

 

Розклад