Банківська система (рівень D – Аналіз банківської діяльності)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансових технологій та консалтингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Грудзевич У. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Грудзевич У. Я.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни «Банківська система (рівень D – Аналіз
банківської діяльності)» є комплексний аналіз діяльності банків на макрорівні та
визначення рейтингової оцінки банків наглядовими органами (НБУ),
міжнародними та національними рейтинговими агентствами

Метою дисципліни є надання теоретичних знань і формування практичних
навичок щодо комплексного аналізу фінансового стану банків на макрорівні.

Рекомендована література

1.Основна література

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д.
Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко, та ін. За ред А.М. Герасимовича. − К.:
КНЕУ, 2003. − 599 с.
2. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб /НБУ; за заг. ред У.Я. Грудзевич.
– К.: УБС НБУ, 2007. – 222 с.
3. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа
ефективного функціонування кредитної системи. – Тернопіль, 2009,
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://library.tneu.edu.ua/files/evd/finansova_stiyk_bankiv_dzublyck.pdf
4. Енциклопедія для банкіра: у 2-х т. Том 2 (практична термінологія)/ редю
кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко, д-ра екон. наук, проф.
Р.А.Слав»юка. – К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с.
5. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. – К. Центр учбової
літератури, 2008. – 486 с.
6. The Bank Credit Analysis Handbook / Jonathan Golin
Philippe Delhaise , Wiley. – Second Edition.- 2013.-924р.
7. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Author: Frederic
Mishkin, Publisher: Pearson Education Inc, ISBN-10: 0-321-63976-6.

2. Додаткова література
8. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Про затвердження
Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки
за Національною рейтинговою шкалою: Рішення №1042 від 21 травня 2007 року
9. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Про затвердження
Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та
видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств: Рішення 444
10. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Про схвалення
Методичних рекомендацій щодо створення та розвитку незалежних
інформаційних та рейтингових агентств: Рішення №370 від 31.08.2004
11. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Щодо встановлення
відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового
агентства Fitch Ratings рівням за Національною рейтинговою шкалою: Рішення
№2312, від 27.12.2007
12. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Щодо встановлення
відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового
агентства Moody’s Investors Service рівням за Національною рейтинговою
шкалою: Рішення №2313, від 27.12.2007
13. Кабінет Міністрів України: Про затвердження Національної рейтингової
шкали: Постанова N 665 від 26 квітня 2007 р.
14. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України
та банківських групах, затверджено Постанова Правління Національного банку
України 11.06.2018 № 64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18
15. Регламент ЄС № 1060/ 2009 Європейського парламенту та Ради Європи від
16 вересня 2009 р. Стосовно кредитно-рейтингових агенцій.
16. Рішення ДКЦПФР Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових
оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s рівням
за Національною рейтинговою шкалою №2314, від 27.12.2007
17. Рішення Правління Національного банку України від 01 листопада 2016
року № 393-рш “Про схвалення процедур інспектування”
18. Розпорядження КМУ Про схвалення Концепції створення системи
рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів
господарювання: N208 від 01.04.2004
19. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems – December 2010 (rev June 2011) [Electronic resource]. – Retrieved from:
https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
20. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and
monitoring December 2010 [Electronic resource]. – Retrieved from:
https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
21. Basel III: Finalising post-crisis reforms December 2017[Electronic resource]. –
Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
22. Consultative Document Basel III: The Net Stable Funding Ratio / Issued for
comment by 11 April 2014 [Electronic resource]. – Retrieved from:
https://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf
23. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності
банків // Вісник НБУ. – 2010. – №12. – С. 31-33.
24. Впровадження ризик-орієнтованого нагляду за методологією SREP
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83337601
25. Гавриловская С. В. Кредитный рейтинг, как источник информации для
размещения денежных средств [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://econf.rae.ru/pdf/2012/04/1113.pdf
26. Глуха Г.Я. Іміджевий рейтинг як елемент системи оцінки
конкурентоспроможності банківських установ/ Г.Я. Глуха, В.І. Риль //
Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 2 (9). – С. 38-46.
27. Грудзевич У.Я. Оцінка банків національними рейтинговими агентствами //
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових
праць НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
НАН України – Львів, 2017. – Вип . 2. – С. 108-113
28. Грудзевич У.Я. Рейтингове оцінювання діяльності банків України на
сучасному етапі//Вісник Університету банківської справи. – 2018. – № 3 (33). – С.
103-109
29. Джолос А.В. Савченко Т.Г Публічна система рейтингової оцінки банків
України: призначення та інформаційна модель//Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит. – 2017. – №13. – Режим доступу:
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/224.pdf
30. Долінський Л. Моделювання кредитних рейтингів за національною та
міжнародною рейтинговими шкалами // Вісник НБУ. – 2010. -№ 10. –С. 50-54.
31. Долінський Л.Б., Ковальчук О.С. Побудова інтегрального кредитного
рейтингу банківської системи України // Вісник НБУ. – 2012. – № 6 (196). – С. 28-
32..
32. Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової
стійкості банківської системи //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7 (21).
33. Кушнір С.О. ,Топчанюк О.В. Аналіз іноземних рейтингових методик оцінки
фінансової стійкості банків з метою створення уніфікованої моделі для банків
України// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. -Випуск 8. –
Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/214.pdf
34. Лубенець С. В., Гришунін В. В. Моделювання інтегрально-рейтингової
оцінки інвестиційної привабливості банків //Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. – 2016. – №90. – С. 97-107
file:///C:/Users/User/Downloads/6300-12834-1-SM.pdf
35. Мстоян К.В. Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку//
Молодий вчений. -2015. – №2. – С.188-191 [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/103.pdf
36. Проценко М. Кредитные рейтинги по международной рейтинговой шкале
не отображают устойчивость банков на внутреннем рынке / М. Проценко
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.creditrating.ua/ru/analytics/opinion/11880/
37. Пшик Б.І. Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків
в Україні / Б.І. Пшик // Вісник Університету банківської справи Національного
банку України. – 2014. – № 2. – С. 149–152 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_2_32.
38. Рейтинг життєздатності українських банків-2016 [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1409877-rejtingzhittezdatnosti-ukrayinskih-bankiv-2016
39. Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу
фінансового стану // Вісник УБС НБУ. – 2014. – №2. – С.159-164 [Електронний
ресурс] – Режим доступу:file:///C:/Users/User/Downloads/34765-66428-1-
PB%20(2).pdf
40. Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації
його фінансових показників // Вісник Національного банку України. – 2012. – №
10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z2
1ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnbu_2012_10_16.
pdf
41. Самородов Б. Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредитного
рейтингу банку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики:
Збірник наукових праць. – 2012. № 2(13)2012 [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2012_2/part1/10.pdf
42. Самородов Б., Тридід О., Самородов В. Особливості математечиної обробки
даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків //
Вісник НБУ. – 2012. – №1. – С. 18-29.
43. Торяник Ж. І. Аналіз методик оцінювання функціонування банків / Ж. І.
Торяник, Є. А. Олефір, О. В. Глушко, М. І. Гойхман // Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 2. – С. 32-39 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z2
1ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fkd_2013_2_6.pdf
44. Фурсова В., Каширіна О. Рейтингова система оцінки фінансової
стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності
банківської системи // Вісник НБУ. – 2011. – № 9. – С. 33-41
45. Харламов П. Липовые рейтинги? / П. Харламов // Деньги. – 2011. – № 6
(200). – С. 8.
46. Шапран Н. Міжнародні стандарти рейтингової оцінки / Н. Шапран
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.corporation.org.ua/library/publication/pub.php?id=204.
47. Karpova T., Rating systems of assessment the financial position and regulation of
banks financial activities//Фінансиоблік, банки.-2017.=№1 (22). -С.103-110. –
Режим доступу: http://jfub.donnu.edu.ua/article/view/5018/5051
48. Ruslan Lavrov and oth. Special aspects of the banking institutions rating: a case
for Ukraine//”Banks and Bank Systems” 2019.(3)
49. Sneha Sultania11 Major Risks Faced by Banks in 2018 and Beyond [Electronic
resource]. – Retrieved from: https://gomedici.com/risks-in-the-banking-industry-facedby-every-bank/
50. The Supervisory Review and Evaluation Process
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/srep_2019/html/index.en.htm
l
51. Wagner J/SREP (supervisory review and evaluation process): Blessing or curse?
https://www.bankinghub.eu/banking/finance-risk/srep-supervisory-review-evaluationprocess-blessing-curse
52. Website based in New York City that focuses on investing and finance education
and analysis [Electronic resource]. – Retrieved from: www.investopedia.com
53. What Is a Bank Stress Test? [Electronic resource]. – Retrieved from:
https://www.thebalance.com/what-is-a-bank-stress-test-4165161

3. Інформаційні ресурси:
54. Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua
55. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www. bank.gov.ua
56. Сайт міжнародного рейтингового агентства Standard and Poor’s
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.standardandpoors.ru
57. Сайт міжнародного рейтингового агентства Fitch ratings [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:http://www.fitchratings.ru/ index.wbp
58. Сайт міжнародного рейтингового агентства Moody’s [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.moodyseasterneurope.com/
59. Сайт рейтингового агентства Кредит-Рейтинг [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/mra/ 9
60. Сайт національного рейтингового агентства «Рюрік» [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://rurik.com.ua/
61. Сайт рейтингового агентства Експерт-Рейтинг [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.expert-rating.com/
62. Сайт рейтингового агентства Стандарт-Рейтинг [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.standard-rating.com/
63. Сайт рейтингового агентства ІВІ –Рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ibi.com.ua/RU/
64. Сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http//www. aub.com.ua
65. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.minfin.gov.ua/