Економічний аналіз (рівень С- Фінансовий аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансових технологій та консалтингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Грудзевич У. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Грудзевич У. Я.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни «Економічний аналіз (рівень С –
Фінансовий аналіз)» є фінансова діяльність підприємств, скерована на виконання
прийнятих завдань та відображена в системі показників обліку, звітності та інших
джерелах інформації.

Метою дисципліни є надання теоретичних знань і формування практичних
навичок щодо організації інформаційної бази та використання сучасних методів,
прийомів фінансового аналізу з метою прийняття ефективних управлінських
рішень

Рекомендована література

1. Основна література
1. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О.
Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К.: «Центр учбової
літератури», 2016. – 368 с.
2. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А.
І. Фаріон – Тернопіль:, ТНЕУ, – 2016 – 304 с.
3. Отенко І. П. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф.
Азаренков, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 156 с.
4. Фінансовий аналіз: навчальний посібник кол. / авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за
заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко]. – К.: «Центр учбової літератури», 2013.
– 440 с.
5. Смоленюк П. С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – Хмельницький: НВП
«Евріка» ТОВ, 2002.
6. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.
7. Фінансовий аналіз та звітність: навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький,
І. В. Шварц. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 281 с.
2.Додаткова література
8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та
доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=436-15.
9. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі
змінами та доповненнями). // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
11. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» Затв. Наказом Міністерства фінансів
України 07.02.2013 № 73 // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
12. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес,
2000. – 207 с.
13. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.:
МАУП, 2003. – 148 с.
14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. –
152 с.
15. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М. Фінансовий менеджмент. –
Житомир, 2002 – 431 с.
16. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» /
укладач: Ткаченко І.П. –
Кам’янське, ДДТУ, 2018 р. – 223 с.
17. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.:
«ХайТек Прес», 2008. — 336 с
18. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.
19. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу:
Підручник / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків: Легас, 2004. – 384 с.
20. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації для проведення практичних
занять та самостійної роботи студентів // Укл. Н.І. Синькевич., С.М. Співак
– Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – с. 136.
21. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А.
та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 432
с.
3.Інформаційні ресурси
22. Верховна Рада України: офіційний сайт. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
23. Урядовий портал: офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
24. Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL:
http://www.minfin.gov.ua/.
25. Академія фінансового управління Міністерства фінансів України:
офіційний сайт. URL: https://afu.kiev.ua/
26. Державна казначейської служби України: офіційний сайт. URL:
https://www.treasury.gov.ua/ua.
27. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства
України: офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua/.
28. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/.
29. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: офіційний сайт.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
30. Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: офіційний
сайт. URL: http://www.lsl.lviv.ua/.
31. http://www.zvitnist.com.ua/zvitnist