Economic analysis (level C – Financial analysis)

Type: For the student's choice

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
76Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Associate Professor Grudzevuch Uljana

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732Associate Professor Grudzevuch Uljana

Course description

The aim of study of the discipline is the financial activity of enterprises, directed to the implementation of accepted tasks and reflected in the system of accounting indicators, reporting and other sources of information.

The subject of the educational discipline are provision of theoretical knowledge and formation of practical skills regarding the organization of the information base and the use of modern methods, techniques of financial analysis for the purpose of making effective management decisions.

The main tasks are:

  • mastered essences and tasks of financial analysis;
  • acquired skills in structuring financial information for the needs of analysis;
  • study of indicator systems and their influence on the structural construction of the analysis and its compliance with the management and marketing requirements of the business entity;
  • analyze variables and use the results of the analysis to substantiate and make management decisions;
  • mastering the methods of complex analysis of the main financial indicators of business entities with the results of domestic and foreign experience.

 

Recommended Literature

1. Основна література
1. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О.
Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К.: «Центр учбової
літератури», 2016. – 368 с.
2. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А.
І. Фаріон – Тернопіль:, ТНЕУ, – 2016 – 304 с.
3. Отенко І. П. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф.
Азаренков, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 156 с.
4. Фінансовий аналіз: навчальний посібник кол. / авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за
заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко]. – К.: «Центр учбової літератури», 2013.
– 440 с.
5. Смоленюк П. С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – Хмельницький: НВП
«Евріка» ТОВ, 2002.
6. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.
7. Фінансовий аналіз та звітність: навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький,
І. В. Шварц. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 281 с.
2.Додаткова література
8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та
доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=436-15.
9. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі
змінами та доповненнями). // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
11. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» Затв. Наказом Міністерства фінансів
України 07.02.2013 № 73 // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
12. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес,
2000. – 207 с.
13. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.:
МАУП, 2003. – 148 с.
14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. –
152 с.
15. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М. Фінансовий менеджмент. –
Житомир, 2002 – 431 с.
16. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» /
укладач: Ткаченко І.П. –
Кам’янське, ДДТУ, 2018 р. – 223 с.
17. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.:
«ХайТек Прес», 2008. — 336 с
18. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.
19. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу:
Підручник / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків: Легас, 2004. – 384 с.
20. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації для проведення практичних
занять та самостійної роботи студентів // Укл. Н.І. Синькевич., С.М. Співак
– Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – с. 136.
21. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А.
та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 432
с.
3.Інформаційні ресурси
22. Верховна Рада України: офіційний сайт. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
23. Урядовий портал: офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
24. Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL:
http://www.minfin.gov.ua/.
25. Академія фінансового управління Міністерства фінансів України:
офіційний сайт. URL: https://afu.kiev.ua/
26. Державна казначейської служби України: офіційний сайт. URL:
https://www.treasury.gov.ua/ua.
27. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства
України: офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua/.
28. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/.
29. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: офіційний сайт.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
30. Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: офіційний
сайт. URL: http://www.lsl.lviv.ua/.
31. http://www.zvitnist.com.ua/zvitnist