Економічний аналіз (рівень В- Аналіз банківської діяльності)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансових технологій та консалтингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Грудзевич У. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Грудзевич У. Я.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни «Економічний аналіз (рівень В – Аналіз
банківської діяльності)» є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і
процесів, які прямо чи опосередковано впливають на діяльність банку.

Метою навчальної дисципліни є  надання теоретичних знань і формування
практичних навичок щодо організації інформаційної бази та використання
сучасних методів, прийомів аналізу діяльності банку з метою прийняття
ефективних управлінських рішень.

Рекомендована література

1. Основна література

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А.М. Герасимович, І.М.
Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук,
проф. А.М. Герасимовича. – К.:КНЕУ, 2010. – 599 с.
2. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : Візаві,
2018. – 191 с.
3. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб /НБУ; за заг. ред У.Я.
Грудзевич. – К.: УБС НБУ, 2007. – 222 с.
4. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності
комерційних банків: Навч. посіб. − К.: Знання, 2006. − 463 с.
5. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А Кириченка, В.І.
Міщенка.- К.:Знання,2015-831 с. (Вища освіта ХХІ століття)
6. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа
ефективного функціонування кредитної системи: Монографія. –
Тернопіль, 2016. – 250 с.
7. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М. І.
Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант»,
2014. – 484 с.
8. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності – Навчальний посібник -К.:
Центр учбової літератури -2011 – 485 с.

2.Додаткова література

9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні,
затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 (Із змінами
та доповненнями).
10.Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України затверджена Постановою Правління НБУ № 373 від
24.10.2011.
11.Кредитний менеджмент у банку [Електронний ресурс] : підручник /
[С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред.
д.е.н., проф. С. М. Аржевітіна та к.е.н., доц. Т. П. Остапишин. — Київ :
КНЕУ, 2017.— 499
12.Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності
банків в Україні схвалена Рішенням Правління
Національного банку України
15.12.2017 № 803-рш [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr803500-17#Text
13.Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. − К.: КНЕУ,
2003. –347 с.
14.Положення про організацію системи управління ризиками в банках
України та банківських групах, затверджено Постанова Правління
Національного банку України 11.06.2018 № 64 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18
15.Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: Навчальний
посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 594 с.
16.Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. − К.: Знання,
2006. − 311с.
17.Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems – December 2010 (rev June 2011) [Electronic resource]. – Retrieved
from: https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf\
18.Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and
monitoring December 2010 [Electronic resource]. – Retrieved from:
https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
19.Basel III: Finalising post-crisis reforms December 2017[Electronic resource]. –
Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
20.Consultative Document Basel III: The Net Stable Funding Ratio / Issued for
comment by 11 April 2014 [Electronic resource]. – Retrieved from:
https://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf

3. Інформаційні ресурси в Інтернет

21.Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/.
22.Офіційний сайт Урядового порталу. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
23.Офіційний сайт ВРУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http//www.rada.gov.ua
24.Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://www. bank.gov.ua
25.Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:
http://www.minfin.gov.ua/.
26.Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України.
URL: http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx.
27.Офіціний веб-сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL:
https://thedigital.gov.ua
28.Україна фінансова : інформаційно-аналітичний портал Українського
агентства фінансового розвитку. – URL: http://www.ufin.com.ua/index.htm.
29.Офіційний сайт міжнародного рейтингового агентства Standard and Poor’s
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.standardandpoors.ru
30.Офіційний сайт міжнародного рейтингового агентства Fitch ratings
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.fitchratings.ru/
index.wbp
31.Офіційний сайт міжнародного рейтингового агентства Moody’s
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.moodyseasterneurope.com/
32.Офіційний сайт рейтингового агентства Кредит-Рейтинг [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/mra/ 9
33.Офіційний сайт національного рейтингового агентства «Рюрік»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/
34.Офіційний сайт рейтингового агентства Експерт-Рейтинг [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert-rating.com/
35.Офіційний сайт рейтингового агентства Стандарт-Рейтинг [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.standard-rating.com/
36.Офіційний сайт рейтингового агентства ІВІ –Рейтинг [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ibi.com.ua/RU/