Петик Любов Орестівна

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: lyubov.petyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Монетарна політика в Україні, проблеми фінансово-кредитного сектора вітчизняної економіки, проблеми розвитку фондового ринку України.

Курси

Публікації

 1. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / кол. авт. за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 526 с.
 2. Петик Л. О. Кризи банківської системи: характеристики та критерії класифікації /Л. О. Петик, С. В. Федорова// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 225-231.
 3. Петик Л. О. Банківська система України в умовах кризи /Л. О. Петик// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2010. – Вип. 20.3. – С. 199-206.
 4.  Петик Л. О. Управління активами в умовах банківської кризи /Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 18, Ч.ІІ – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 49-54.
 5.  Петик Л. О. Процеси капіталізації банківської системи України в умовах євроінтеграції /Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2010. – №2. – С. 133-135.
 6. Петик Л. О. Іпотечний ринок: опорний конспект лекцій: навч. посіб. / Петик Л. О. // Львів : ЛДФА, 2011. – 134 с.
 7. Петик Л.О. Стабільність банківської системи України та її економічна безпека / Л.О. Петик // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 134–140.
 8. Петик Л.О. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації : монографія / кол. авт.; за ред. О.А. Біттера, А.Р. Дуба. – Львів : ТзОВ «Ліга – Прес», 2014. – 172 с.
 9. Петик Л.О. Особливості організації та проведення ІРО / Л.О. Петик // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 155–161.
 10. Петик Л.О. Сучасний стан фондового ринку в Україні / Л.О. Петик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – С. 344–351.
 11. Петик Л.О. Теоретичні основи дефініції «структурний фінансовий продукт» / Л.О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 3. – С. 758–762.
 12. Петик Л.О. Публічне розміщення акцій: сутність та види /Л.О. Петик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 10. Ч.І. – С.107–110.
 13. Петик Л. О. Удосконалення системи оподаткування як складова забезпечення розвитку фондового ринку України / Петик Л. О.// Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми  процесів в Україні» факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, (Львів, 27 жовтня 2016р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 55-58.
 14. Петик Л.О. Аналіз тенденцій розвитку кредитування підприємств у банківському секторі України / Л.О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, 2015.
 15. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 16. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 17. Петик Л. О. Капіталізація банківської системи України / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4/1. – С.12-15. (Index Copernicus)
 18. Петик Л. О. Теоретичні основи дефініції «структурований фінансовий продукт» /Петик Любов Орестівна// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С.160-164.

Біографія

Народилася 29 вересня 1965 року.

ОСВІТА

2016 – підвищувала кваліфікацію на кафедрі банківської справи Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

2015 – отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів.

2011 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Банківські кризи та методи їх подолання».

2001 – закінчила ЗУНІПФМ за спеціальністю «Фінанси».

1982 – 1987 – навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика».

1972 – 1982 – навчалася у Львівській СШ № 8.

РОБОТА

2016 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2010 – 2013 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2009 – 2010 – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії

2004 – 2009 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2002 – викладач кафедри фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту.

Розклад