Лапішко Зоряна Ярославівна

Посада: доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Zoriana.lapishko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Розвиток і трансформація фінансових ринків та фінансових установ; інноваційний розвиток ринку страхових послуг; функціонування банківської системи; гарантійні механізми на ринках фінансових послуг; формування та вдосконалення інфраструктура ринку цінних паперів.

Курси

Публікації

 1. Лапішко З.Я., Євтух Л.Б. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в умовах цифрової трансформації в Україні. Економіка та суспільство. 2022. No 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1510.

DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-70.

 1. Пшик Б., Тяжкороб І., Галайко Н., Лапішко З., Сідельник О. Напрями зміцнення фінансової безпеки домогосподарств в процесах фінансування житлового будівництва. 2022. Том 1. № 42. с. 96 – 109. Режим доступу: https://fnet.ua/index.php/fkd/article/view/3653. (web of science).
 2. Лапішко З. Я. Тенденціїрозвитку фінансово-інвестиційного потенціалу територіальної економіки / Лапішко М., Тяжкороб І., Лапішко З., Федевич Л.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. – Том 2. №37. – С. 332-342 (web of science). https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230300
 3. Лапішко З. Я. Активізація іпотечного кредитування, як стимул економічного зростання / Лапішко М.Л.,Лапішко З. Я., Худзік Р. С.// Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – Видавничий дім «Гельветика». – 2020. – Вип.4 (60). – С. 149-154.
 4. Лапішко З. Я. Life insurance companies in the pension system of Ukraine/ Лапішко З. Я., Євтух Л.Б., Блажівська Я.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС. – 2016. – Вип.1 (20). – С. 170-179. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i20.73197
 5. Lapishko Z. Banking System of Ukraine in the Wartime Economy/ Lapishko Z., Lapishko M.// Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей седьмой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 4–5 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 313 с. (С. 95-99). ISBN 978-985-516-429-7 https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/10247/1/2.pdf
 6. Lapishko Z. Criteria for the effective management of bank’s credit operations: selection and application/ Lapishko Z., Hnativ O.// Contemporary conditions and trends in enterprise management (Scientific Editors: Jaki A., Rojek T.) – Cracow. – – P. 133-143. ISBN: 9788365173003, 9788365173010, 836517300X, 8365173018
 7. Lapishko Z. Viability of pension benefit guarantee schemes in the post crisis period/ Lapishko Z.// Вісник Університету банківської справи. – Київ, 2015. – № 2(23). – С. 197-203.
 8. Лапішко З. Я. Роль гарантійних фондів у забезпеченні фінансової стабільності на ринку фінансових послуг / Лапішко З. Я., Лапішко М. Л.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС НБУ, 2014. – Вип.2 (17). – С. 172-179.
 9. Лапішко З.Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України// Регіональна економіка (Збірник наукових праць). – Львів. – 2013. – № 3. – С.136-144. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68211
 10. Лапішко З. Я. Звіти центральних банків про фінансову стабільність: переваги та особливості формування їх структури// Вісник УБС: збірник наукових праць. – К, 2013. – №2. – С. 232-238.
 11. Yevtuh L. Lapishko Z. The financial system of Ukraine: state and problems of development// Management and development of financial systems in eastern European countries current state and problems. Scientific Editors: Piotr Buła, Ph.D., Prof. Oleksiy Druhov, Ph.D., Janusz Fudaliński, Ph.D. – – 2013. – P. 357-364.
 12. Лапішко З.Я. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – с. 282-292.
 13. Лапішко З.Я. Проблеми виходу країн Євросоюзу з кризи // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць.– Одеса: ОДЕУ, 2012. – Вип.44. – С.76-80.
 14. Lapishko Z. Reforms of pension systems: new directions/ Lapishko // Developmental challenges of contemporary economies. (Management. Finance. Restructuring.) Scientific Editors: Ryszard Borowiecki and Tomasz Rojek. – Cracow 2011. – 55-60 p.
 15. Лапішко З.Я. Організація роботи торговця цінними паперами за рахунок використання маркетингових технологій// Економіко-правовий часопис: Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип.1. – с. 75-85.
 16. Lapishko Z. Denys O. Foreign experience in corporate social business responsibility shaping (Зарубіжний досвід формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу) // Enterprise facing new economic challenges: management, development, restructuring. – Krakow: Krakow University of Economic, 2010. – C. 29-32 (у співавторстві з Денис О.Б.).
 17. Лапішко З.Я. Сучасні міжнародні тенденції у сфері пенсійного забезпечення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція (Збірник наукових праць). – Львів. – 2010. – Вип.1 (81). – С.508-605.
 18. Лапішко З.Я. Завдання і функції інфраструктури ринку цінних паперів // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС НБУ, 2009. – Вип.2 (7). – С. 180-186.
 19. Лапішко З.Я. Особливості функціонування інфраструктури регіонально ринку цінних паперів (на прикладі Львівської обл.)/ Лапішко З. Я.// Вісник УБС НБУ (м. Київ). Збірник наукових праць. – 2008. – №1 – С. 121 – 127.
 20. Лапішко З.Я. Розвиток інституту фінансового посередництва як елемент становлення регіонального ринку цінних паперів в Україні/ Лапішко З.Я.// Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С.177-181. ISSN 1562-0905.
 21. Лапішко З. Я. Вплив іноземних банків на функціонування банківської системи Польщі/ Лапішко З. Я.// Вісник Національного банку України. – 2007. – C. 24-27.
 22. Лапішко З.Я. Обґрунтування методики аналізу діяльності суб’єктів інфраструктури ринку цінних паперів в регіоні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур (Збірник наукових праць).– Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 2007.– Вип.2 (64). – 537 с. (0,58 д.а.).
 23. Лапішко З.Я. Сучасні тенденції становлення національних фінансових ринків під впливом іноземного капіталу: приклад Польщі // Світ фінансів. – 2007. – №1. – С. 134-141 (0,51 д.а.).
 24. Лапішко З.Я. Діяльність банків на ринку облігацій // Вісник Української академії банківської справи НБУ. – 2006. – №1 (10). – С. 78-81 (0,35 д.а.).
 25. Лапішко З.Я. Глобалізаційні тенденції розвитку інфраструктури ринку цінних паперів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць.– Суми: УАБС НБУ, 2006. – Т.18. – С. 339-345 (0,4 д.а.).
 26. Лапішко З.Я. Вплив фінансових установ на розвиток ринку муніципальних облігацій України і Польщі // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць.– Одеса: ОДЕУ, 2006. – Вип.24. – С. 116-122 (0,45 д.а.).
 27. Козоріз М.А., Лапішко З.Я. Досвід Польщі у формуванні інфраструктури ринку цінних паперів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір (Збірник наукових праць): У 2-х ч. / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006.– Вип.3 (LIX). – Ч.1.– C. 72-79. Лапішко З.Я. Національна депозитарна система – основа інфраструктури фондового ринку // Вісник Національного банку України. – 2006. – №4. – С. 49-52 (0,46 д.а.).
 28. Лапішко М.Л., Лапішко З.Я. Значення державних облігацій для розвитку ринку внутрішніх інвестицій // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в умовах світових інтеграційних процесів (Збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005.– Вип.6 (LVI). – C. 153-160 (Особистий внесок автора – аналіз факторів домінування банків на ринку облігацій  –0,3 д.а.)
 29. Лапішко З. Я. Переваги та недоліки спільної Європейської валюти євро / Лапішко З. Я., Смовженко Т. С.// Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 204-208.

Біографія

Освіта:

2004-2008 – Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішного НАН України

Дисертація на тему: “Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів”

1999-2003 – Ступінь магістра країнознавства

Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин

1999-2003 – Спеціаліст з банківської справи  (Заочна форма навчання)

Львівський банківський інститут Національного банку України

1994-1999 – Львівська академічна гімназія No 1, м. Львів (гімназія)

Робота:

2021р.  по даний час – Львівський національний університет імені Івана Франка (денна посада)

доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу факультету фінансового менеджменту та бізнесу

Викладач та автор навчальних дисциплін: «Фінансові ринки», «Страхування», «Страховий менеджмент», «Фінанси страхових компаній» (для іноземних та українських студентів)

2011р. -2021 р. –   Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ) доцент кафедри фінансів

Лектор та автор навчальних дисциплін: «Фінансові ринки», «Фондові ринки», «Ринок фінансових послуг»; “Фінансові ринки та інститути” (англійською мовою)

2008 р. – 2011 р. – Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ) Ст.викладач кафедри фінансів

2003 р. -2004 р. – Львівський банківський інститут Національного банку України.

Перекладач відділу міжнародного співробітництва

Проекти

2012 – 2019 р.р. – USAID та Національний банк України.  Фінансова грамотність в Україні.  Проект,  що реалізовувався USAID, Національним банком України та Університетом банківської справи. Співавтор Навчального посібника з фінансової грамотності для шкіл України. (4 видання, включаючи дистанційну форму).

Співавтор навчальних посібників з курсу Фінансової грамотності для учнів 5-9 класів.

Експерт  українського турніру для юних студентів курсу «Фінансова грамотність» (2015, 2017 та 2018 рр.).

2016 р.; 2017 р. –  Erasmus + Мобільність викладачів вищих навчальних закладів

 • Читала лекції для іноземних студентських груп в Литовському бізнес-університеті прикладних наук (Lithuanian business university of applied science (Клайпеда, Литва, 2017))
 • Читала лекції польським студентам у Державній вищій технологічно-економічній школі в м. Ярослав (The State University Of Technology And Economics in Jaroslaw (Ярослав, Польща, 2016)).

Розклад