Фінансовий ринок

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансових технологій та консалтингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Лапішко З. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832доцент Лапішко З. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» відноситься до блоку обов’язкових дисциплін фахової/предметної підготовки бакалаврів за ОП
«Фінанси, банківська справа та страхування», викладається на завершальному етапі підготовки бакалаврів.
Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» є економічні  відносини, що виникають у процесі взаємодії фізичних та юридичними осіб з фінансовими установами з приводу випуску та обігу фінансових інструментів.
Мета навчальної дисципліни . Послідовне формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з функціонування та закономірностей розвитку фінансового ринку в Україні, достатніх для подальшої професійної спеціалізації в окремих його
сегментах.

Рекомендована література

Законодавчі матеріали
1. Конституція України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96.
2. Господарський кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3. Митний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
4. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
5. Цивільний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
6. Закон України «Про Національний банк України», № 679–XIV від 20.05.1999 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text 7. Закон України від 2003.07.09 № 1057-ІУ “Про недержавне пенсійне
забезпечення”[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text
8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 2003.07.09 № 1058-ІУ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
9. Закон України «Про банки і банківську діяльність», № 2121–III від 07.12.2000 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

10.Про страхування : Закон України від 07.03.1996 №85/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
11.Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 06.02.2003 № 485–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
12.Закон України «Про акціонерні товариства», № 514-VI від 17.09.2008 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text.
13.Закон України «Про валюту і валютні операції», № 2473-VII від 21.06.2018 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text.
14.Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», № 738- IX від 19.06.2020 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] –
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.
15.Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», № 1953-IX від 14.12.2021 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text.
16. Закон України «Про інституту спільного інвестування», № 5080-VI від 05.07.2012 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text.
17.Закон України «Про кредитні спілки», № 2908-III від 20.12.2001 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text.
18.Закон України «Про фінансовий лізинг», № 1201-IX від 04.02.2021 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text.

Основна література
1. Вовчак О.Д. Грошi та кредит [Текст] : навч. посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З. Р. Костак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 424 с.
2. Гапонюк М.А., Буряченко А.Є., Дегтярьова Н.В. Фінансовий ринок: підручник. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.
3. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.]; за наук. ред. М. І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 589, [3] с.
4. Еш С. М. Ринок фінансових послуг: підручник / С.М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 400 с.
5. Еш С. М. Фінансовий ринок : Навч. посіб / С.М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.
6. Клименко В. В. Фінансовий ринок [текст] : навч. посіб. / за ред. Павлова В. І. [В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко] – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 358 с.
7. Коваленко Ю.М., Онишко С.В., Кужелєв М.О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – 442 с.
8. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 555 с
9. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. Арутюнян С.С. та інші. – К: Гляєва В.М., 2018. – 484 с.
10. Фондовий ринок: Підручник. В 2-х кн. Кн. 2. / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2016. – 686 с.
11. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підручник. – К.: Знання, 2014. – 535 с.
12. Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / Шкварчук Л.О. – К., ЦУЛ, 2013. – 382 с.
Додаткова література
1. Базилевич В. Д., Приказюк Н. В., Лобова О. М. Цифровізація у
забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній. Економіка та
держава. 2020. № 2. С. 15-20.
2. Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні».
Національний банк України. Київ, квітень 2020. 28 с. URL:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_pape
r_insurance_2020.pdf?v=4

3. Біла книга “Майбутнє регулювання небанківського лізингу”. 19 трав. 2020
9:50. – Режим доступу:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnyeregulyuvannya-nebankivskogo-lizingu
4. Біла книга “Майбутнє регулювання кредитних спілок”. 31 бер. 2020 9:26. –
Режим доступу:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnyeregulyuvannya-kreditnih-spilok.
5. Біла книга “Майбутнє регулювання діяльності ломбардів”. 20 трав. 2020 –
Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnyeregulyuvannya-diyalnosti-lombardiv
6. Концепт платформи інноваційних фінансових рішень НБУ (Регуляторна
“пісочниця”). Липень 2020. – Режим доступу:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Finteh2025_pisochnycja.pdf?v=4
7. Лапішко З.Я., Євтух Л.Б. Перспективи діяльності фінансових
супермаркетів в умовах цифрової трансформації в Україні. Економіка та
суспільство. 2022. No 40. URL:
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1510.
8. Лапішко З. Я. Активізація іпотечного кредитування, як стимул
економічного зростання
/ Лапішко М.Л., Лапішко З. Я., Худзік Р. С.//
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – Видавничий дім
«Гельветика». – 2020. – Вип.4 (60). – С. 149-154.
9. Стратегія розвитку фінтеху в України до 2025 року. Липень 2020. – Режим
доступу:
https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025
10.Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог . Проект USAID
«Трансформація фінансового сектору». – Режим доступу: URL:
https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf
11.Zoryana Y. Lapishko Transformation of the banking system of Ukraine: tasks
and results (Трансформація банківської системи України: завдання та
результати) // Innovation technologies in economy and society /колективна
монографія/ Mariia L. Lapishko, Zoryana Ya. Lapishko – Katowice,
Poland:WydawnictwoWyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2018.-343c
(c. 224-234)
Інформаційні ресурси
1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс].
Режим доступу. http://portal.rada.gov.ua
2. Офіційний веб-сайт НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
http://www.bank.gov.ua/
3. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://uainsur.com/
4. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
5. Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://aub.org.ua
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/