Financial Market

Type: Normative

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
86Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
832Associate Professor Lapishko Zoriana

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
832Associate Professor Lapishko Zoriana

Recommended Literature

Законодавчі матеріали
1. Конституція України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96.
2. Господарський кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3. Митний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
4. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
5. Цивільний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
6. Закон України «Про Національний банк України», № 679–XIV від 20.05.1999 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим
доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text 7. Закон України від 2003.07.09 № 1057-ІУ “Про недержавне пенсійне
забезпечення”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text
8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 2003.07.09 № 1058-ІУ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
9. Закон України «Про банки і банківську діяльність», № 2121–III від 07.12.2000 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим
доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

10.Про страхування : Закон України від 07.03.1996 №85/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
11.Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 06.02.2003 № 485–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
12.Закон України «Про акціонерні товариства», № 514-VI від 17.09.2008 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text.
13.Закон України «Про валюту і валютні операції», № 2473-VII від 21.06.2018 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text.
14.Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», № 738- IX від 19.06.2020 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] –
Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.
15.Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», № 1953-IX від 14.12.2021 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text.
16. Закон України «Про інституту спільного інвестування», № 5080-VI від 05.07.2012 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим
доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text.
17.Закон України «Про кредитні спілки», № 2908-III від 20.12.2001 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text.
18.Закон України «Про фінансовий лізинг», № 1201-IX від 04.02.2021 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text.

Основна література
1. Вовчак О.Д. Грошi та кредит [Текст] : навч. посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З. Р. Костак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 424 с.
2. Гапонюк М.А., Буряченко А.Є., Дегтярьова Н.В. Фінансовий ринок: підручник. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.
3. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.]; за наук. ред. М. І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 589, [3] с.
4. Еш С. М. Ринок фінансових послуг: підручник / С.М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 400 с.
5. Еш С. М. Фінансовий ринок : Навч. посіб / С.М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.
6. Клименко В. В. Фінансовий ринок [текст] : навч. посіб. / за ред. Павлова В. І. [В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко] – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 358 с.
7. Коваленко Ю.М., Онишко С.В., Кужелєв М.О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – 442 с.
8. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 555 с
9. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. Арутюнян С.С. та інші. – К: Гляєва В.М., 2018. – 484 с.
10. Фондовий ринок: Підручник. В 2-х кн. Кн. 2. / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2016. – 686 с.
11. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підручник. – К.: Знання, 2014. – 535 с.
12. Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / Шкварчук Л.О. – К., ЦУЛ, 2013. – 382 с.

Додаткова література
1. Базилевич В. Д., Приказюк Н. В., Лобова О. М. Цифровізація у
забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній. Економіка та
держава. 2020. № 2. С. 15-20.
2. Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні».
Національний банк України. Київ, квітень 2020. 28 с. URL:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_pape
r_insurance_2020.pdf?v=4

3. Біла книга “Майбутнє регулювання небанківського лізингу”. 19 трав. 2020
9:50. – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnyeregulyuvannya-nebankivskogo-lizingu
4. Біла книга “Майбутнє регулювання кредитних спілок”. 31 бер. 2020 9:26. –
Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnyeregulyuvannya-kreditnih-spilok.
5. Біла книга “Майбутнє регулювання діяльності ломбардів”. 20 трав. 2020 –
Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnyeregulyuvannya-diyalnosti-lombardiv
6. Концепт платформи інноваційних фінансових рішень НБУ (Регуляторна
“пісочниця”). Липень 2020. – Режим доступу:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Finteh2025_pisochnycja.pdf?v=4
7. Лапішко З.Я., Євтух Л.Б. Перспективи діяльності фінансових
супермаркетів в умовах цифрової трансформації в Україні. Економіка та
суспільство. 2022. No 40. URL:
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1510.
8. Лапішко З. Я. Активізація іпотечного кредитування, як стимул
економічного зростання 
Лапішко М.Л., Лапішко З. Я., Худзік Р. С.//
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – Видавничий дім
«Гельветика». – 2020. – Вип.4 (60). – С. 149-154.
9. Стратегія розвитку фінтеху в України до 2025 року. Липень 2020. – Режим
доступу: 
https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025
10.Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог . Проект USAID
«Трансформація фінансового сектору». – Режим доступу: URL:
https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf
11.Zoryana Y. Lapishko Transformation of the banking system of Ukraine: tasks
and results (Трансформація банківської системи України: завдання та
результати) // Innovation technologies in economy and society /колективна
монографія/ Mariia L. Lapishko, Zoryana Ya. Lapishko – Katowice,
Poland:WydawnictwoWyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2018.-343c
(c. 224-234)
Інформаційні ресурси
1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс].
Режим доступу. http://portal.rada.gov.ua
2. Офіційний веб-сайт НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
http://www.bank.gov.ua/
3. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://uainsur.com/
4. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
5. Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: 
http://aub.org.ua
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/