Zoriana Lapishko

Position: Associate Professor, Department of Financial Technologies and Consulting

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: Zoriana.lapishko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Research interests

Development and transformation of financial markets and financial institutions; innovative development of the insurance market; functioning of the banking system; guarantee mechanisms in the financial services markets; formation and improvement of securities market infrastructure.

Courses

Publications

 1. Лапішко З.Я., Євтух Л.Б. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в умовах цифрової трансформації в Україні. Економіка та суспільство. 2022. No 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1510.

DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-70.

 1. Пшик Б., Тяжкороб І., Галайко Н., Лапішко З., Сідельник О. Напрями зміцнення фінансової безпеки домогосподарств в процесах фінансування житлового будівництва. 2022. Том 1. № 42. с. 96 – 109. Режим доступу: https://fnet.ua/index.php/fkd/article/view/3653. (web of science).
 2. Лапішко З. Я. Тенденціїрозвитку фінансово-інвестиційного потенціалу територіальної економіки / Лапішко М., Тяжкороб І., Лапішко З., Федевич Л.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. – Том 2. №37. – С. 332-342 (web of science). https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230300
 3. Лапішко З. Я. Активізація іпотечного кредитування, як стимул економічного зростання / Лапішко М.Л.,Лапішко З. Я., Худзік Р. С.// Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – Видавничий дім «Гельветика». – 2020. – Вип.4 (60). – С. 149-154.
 4. Лапішко З. Я. Life insurance companies in the pension system of Ukraine/ Лапішко З. Я., Євтух Л.Б., Блажівська Я.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС. – 2016. – Вип.1 (20). – С. 170-179. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i20.73197
 5. Lapishko Z. Banking System of Ukraine in the Wartime Economy/ Lapishko Z., Lapishko M.// Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей седьмой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 4–5 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 313 с. (С. 95-99). ISBN 978-985-516-429-7 https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/10247/1/2.pdf
 6. Lapishko Z. Criteria for the effective management of bank’s credit operations: selection and application/ Lapishko Z., Hnativ O.// Contemporary conditions and trends in enterprise management (Scientific Editors: Jaki A., Rojek T.) – Cracow. – – P. 133-143. ISBN: 9788365173003, 9788365173010, 836517300X, 8365173018
 7. Lapishko Z. Viability of pension benefit guarantee schemes in the post crisis period/ Lapishko Z.// Вісник Університету банківської справи. – Київ, 2015. – № 2(23). – С. 197-203.
 8. Лапішко З. Я. Роль гарантійних фондів у забезпеченні фінансової стабільності на ринку фінансових послуг / Лапішко З. Я., Лапішко М. Л.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС НБУ, 2014. – Вип.2 (17). – С. 172-179.
 9. Лапішко З.Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України// Регіональна економіка (Збірник наукових праць). – Львів. – 2013. – № 3. – С.136-144. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68211
 10. Лапішко З. Я. Звіти центральних банків про фінансову стабільність: переваги та особливості формування їх структури// Вісник УБС: збірник наукових праць. – К, 2013. – №2. – С. 232-238.
 11. Yevtuh L. Lapishko Z. The financial system of Ukraine: state and problems of development// Management and development of financial systems in eastern European countries current state and problems. Scientific Editors: Piotr Buła, Ph.D., Prof. Oleksiy Druhov, Ph.D., Janusz Fudaliński, Ph.D. – – 2013. – P. 357-364.
 12. Лапішко З.Я. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – с. 282-292.
 13. Лапішко З.Я. Проблеми виходу країн Євросоюзу з кризи // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць.– Одеса: ОДЕУ, 2012. – Вип.44. – С.76-80.
 14. Lapishko Z. Reforms of pension systems: new directions/ Lapishko // Developmental challenges of contemporary economies. (Management. Finance. Restructuring.) Scientific Editors: Ryszard Borowiecki and Tomasz Rojek. – Cracow 2011. – 55-60 p.
 15. Лапішко З.Я. Організація роботи торговця цінними паперами за рахунок використання маркетингових технологій// Економіко-правовий часопис: Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип.1. – с. 75-85.
 16. Lapishko Z. Denys O. Foreign experience in corporate social business responsibility shaping (Зарубіжний досвід формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу) // Enterprise facing new economic challenges: management, development, restructuring. – Krakow: Krakow University of Economic, 2010. – C. 29-32 (у співавторстві з Денис О.Б.).
 17. Лапішко З.Я. Сучасні міжнародні тенденції у сфері пенсійного забезпечення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція (Збірник наукових праць). – Львів. – 2010. – Вип.1 (81). – С.508-605.
 18. Лапішко З.Я. Завдання і функції інфраструктури ринку цінних паперів // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС НБУ, 2009. – Вип.2 (7). – С. 180-186.
 19. Лапішко З.Я. Особливості функціонування інфраструктури регіонально ринку цінних паперів (на прикладі Львівської обл.)/ Лапішко З. Я.// Вісник УБС НБУ (м. Київ). Збірник наукових праць. – 2008. – №1 – С. 121 – 127.
 20. Лапішко З.Я. Розвиток інституту фінансового посередництва як елемент становлення регіонального ринку цінних паперів в Україні/ Лапішко З.Я.// Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С.177-181. ISSN 1562-0905.
 21. Лапішко З. Я. Вплив іноземних банків на функціонування банківської системи Польщі/ Лапішко З. Я.// Вісник Національного банку України. – 2007. – C. 24-27.
 22. Лапішко З.Я. Обґрунтування методики аналізу діяльності суб’єктів інфраструктури ринку цінних паперів в регіоні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур (Збірник наукових праць).– Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 2007.– Вип.2 (64). – 537 с. (0,58 д.а.).
 23. Лапішко З.Я. Сучасні тенденції становлення національних фінансових ринків під впливом іноземного капіталу: приклад Польщі // Світ фінансів. – 2007. – №1. – С. 134-141 (0,51 д.а.).
 24. Лапішко З.Я. Діяльність банків на ринку облігацій // Вісник Української академії банківської справи НБУ. – 2006. – №1 (10). – С. 78-81 (0,35 д.а.).
 25. Лапішко З.Я. Глобалізаційні тенденції розвитку інфраструктури ринку цінних паперів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць.– Суми: УАБС НБУ, 2006. – Т.18. – С. 339-345 (0,4 д.а.).
 26. Лапішко З.Я. Вплив фінансових установ на розвиток ринку муніципальних облігацій України і Польщі // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць.– Одеса: ОДЕУ, 2006. – Вип.24. – С. 116-122 (0,45 д.а.).
 27. Козоріз М.А., Лапішко З.Я. Досвід Польщі у формуванні інфраструктури ринку цінних паперів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір (Збірник наукових праць): У 2-х ч. / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006.– Вип.3 (LIX). – Ч.1.– C. 72-79. Лапішко З.Я. Національна депозитарна система – основа інфраструктури фондового ринку // Вісник Національного банку України. – 2006. – №4. – С. 49-52 (0,46 д.а.).
 28. Лапішко М.Л., Лапішко З.Я. Значення державних облігацій для розвитку ринку внутрішніх інвестицій // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в умовах світових інтеграційних процесів (Збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005.– Вип.6 (LVI). – C. 153-160 (Особистий внесок автора – аналіз факторів домінування банків на ринку облігацій  –0,3 д.а.)
 29. Лапішко З. Я. Переваги та недоліки спільної Європейської валюти євро / Лапішко З. Я., Смовженко Т. С.// Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 204-208.

Biography

A passionate and dedicated lecturer and researcher with more than 14 years of experience in the fields of Finance and Economics. Experience in teaching both Ukrainian and foreign students, supervising MA thesis, publishing academic thesis, conducting researches and writing text-books.

Education:

2004-2008 – Ph.D. in economics . Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the National Science Academy of Ukraine

Scientific research: “Formation of the infrastructure of the regional securities market”

1999-2003 – Master degree in countrystudies

Ivan Franko National University of Lviv, The faculty of International relations

1999-2003 – Specialist in banking  (distance learning)

Lviv banking institute of the National bank of Ukraine

1994-1999 – Lviv Academic Gymnasium № 1, Lviv (High school)

Work:

2021  – till present:  Ivan Franko National University of Lviv (full time position). Associate Professor at the Department of Financial Technologies and Consulting at the Faculty of Financial management and business

Lecturer and author of the following courses: “Financial markets”, “Insurance”, “Insurance management”, “Finance of insurance companies” (for foreign and Ukrainian students)

2011 -2021  –   Lviv Institute of banking of the University of banking of NBU (Kyiv). Associate professor in the Department of Finance

Lecturer and author of the following courses: “Financial markets”, “Stock markets”, “The market of financial services” (in Ukrainian); “Financial markets and institutions” (in English)

2008  – 2011  – Lviv Institute of banking of the University of banking of  NBU (Kyiv). Assistant professor in the Department of Finance

2003 – 2004  – Lviv Banking Institute of the National Bank of Ukraine. The Interpreter of the International Cooperation Department

Projects

 • Participated in the projects “Financial literacy in Ukraine” conducted by USAID, Ministry of education and science of Ukraine, National Bank of Ukraine, and the University of Banking.

Co-author of the Study book on Financial literacy for schools in Ukraine (4 editions, including distance form).

 • Conducted a Training of the Simulation “Game Life Capital” for Ukrainian students and pupils (November 2017)
 • Erasmus + Staff mobility for teaching:
 • Provided lectures to international students’ groups in Lithuanian business university of applied science (Klaipeda, Lithuania, 2017)
 • Provided lectures to polish students in The State University of Technology and Economics in Jaroslaw (Jaroslaw, Poland, 2016)

Schedule

Page with teachers schedule not found!