Insurance

Type: Normative

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
56Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
532Associate Professor Lapishko Zoriana

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
532Associate Professor Lapishko Zoriana

Recommended Literature

Законодавчі матеріали

 1. Конституція України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96-вр
 2. Господарський кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 3. Митний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 4. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Цивільний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 6. Кодекс торговельного мореплавства України від 1995.05.23 № 176/95-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n595
 7. Повітряний кодекс України від 1991.12.12 № 1970-ХІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text
 8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgiin/laws/main.cgi?page=1&nreg=514-17
 9. Закон України від 2003.07.09 № 1057-ІУ “Про недержавне пенсійне забезпечення”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text
 10. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 2003.07.09 № 1058-ІУ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
 11. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : Закон України від 01.07.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi.nreg= 19161-15
 12. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 №877-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 13. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 №85/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
 14. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 06.02.2003 № 485–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Основна література

 1. В. Олійник. – Страхування. Підручник.: Видавництво Університетська книга.- 2019.- 287с.
 2. Горбач Л.М., Кадебська Е.В. Страхування : навч. посібник.- 2018, 544с.
 3. Страхування : підручник. Горбач Л.М., Кадебська Е.В.–К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с.
 4. Фисун В. І., Ярова Г. М. Страхування. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 232 с.
 5. Страхування : навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 350 с
 6. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с.
 7. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 376 с.
 8. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція „Бізон”, 2006. – 685 с.
 9. Клапків Ю.М. Конфлікт інтересів у діяльності страхових посередників /Ю. М. Клапків // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – Випуск 2(8). – 2017. – С. 171-176.
 10. Козьменко Ольга Володимирівна. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку. — Суми : Ділові перспективи, 2006. — 68с.
 11. Кондрат І.Ю. Страхові послуги: Підручник / І. Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, П.Г. Ільчук, А.І. Якимів. – Львів: «Новий Світ 2000», 2021 . – 386 с.
 12. Матюха Микола Миколайович. Страхові послуги: навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. — К. : Університет “Україна”, 2007. — 345с.
 13. Страхові послуги. Підручник. – У 2 част./ за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Лотос, 2014. – 496 с.
 14. Обов’язкове страхування: регулювання та нагляд. / Бондар О. В., Залєтов О. М., Фурсевич П. П.// За редакцією О. М. Залєтова – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004. – 350 с.
 15. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с.
 16. Страхові послуги: навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк; за заг. ред. Д. І. Деми. – К.: Алерта, 2013. – 484 с.
 17. Лапішко З. Я. Life insurance companies in the pension system of Ukraine/ Лапішко З. Я., Євтух Л.Б., Блажівська Я.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС. – 2016. – Вип.1 (20). – С. 170-179.
 18. Oleksandra Shevchuk, Iryna Kondrat and Jolanta Stanienda (2020). Pandemic as an accelerator of digital transformation in the insurance industry: evidence from Ukraine. Insurance Markets and Companies, 11(1), 30-41. doi:10.21511/ins.11(1).2020.04.

Додаткова література

 1. Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 р. про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Solvency II) [Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : [сайт]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/direktivi-es.html
 2. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки [Електронний ресурс] // Асоціація «Українська федерація убезпечення» : [сайт]. – Режим доступу : http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
 3. Базилевич В. Д., Приказюк Н. В., Лобова О. М. Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 15-20.
 4. Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні». Національний банк України. Київ, квітень 2020. 28 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_pape r_insurance_2020.pdf?v=4
 5. Гудзь О. Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3. С. 4-12. https://doi.org/10.31673/2415- 8089.2019.030412
 6. Ерастов В. І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Ерастов Василь Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018. 20 с. 

Інформаційні ресурси

 1. Інформаційно-аналітичний страховий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://forinsurer.com
 2. Інформаційно-аналітичний фінансовий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://finance.ua
 3. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу. http://portal.rada.gov.ua
 4. Офіційний веб-сайт НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// http://www.bank.gov.ua/
 5. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uainsur.com/
 6. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 7. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. [Електронний ресурс]. Режим доступу. http://www.kmu.gov.ua