Сідельник Олена Петрівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: sidelnyk.olena@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

банківська система, управління конкурентоспроможністю фінансових установ, сучасні технології у банківському бізнесі

Публікації

 1. Пшик Б., Тяжкороб І., Галайко Н., Лапішко З., Сідельник О. Напрями зміцнення фінансової безпеки домогосподарств в процесах фінансування житлового будівництва. 2022. Том 1. № 4 с. 96 – 109. Режим доступу: https:// fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3653. (Web of Science)
 2. Сарахман О.,Шурпенкова Р. , Калайтан Т., Сідельник О., Грудзевич У. Ринковий підхід до регулювання комісії інтерчейндж: переваги та недоліки//Економічний аналіз.- 2022.№1.-С. 208-217
 3. Сідельник О. П., В’язовий С. М. Методологія визначення понятійного аспекту формування безготівкових розрахунків в умовах цифровізації економіки. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку Випуск 2(5)2022 збірник наукових праць Харків – 2022., С. 7-12.
 4. Грудзевич У., Руденко З. Сідельник О. Аналіз діяльності міжнародних рейтингових агентств на сучасному етапі //Економіка та суспільство. 2021. №24. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/211
 5. Сідельник О., Грудзевич У., Руденко З. Сучасні технології у банківському бізнесі / Socio-economic and management concepts: collective monograph / KrupelnytskaІ., – –International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р.Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. P 423-431
 6. Сідельник О.П., Грудзевич У.Я, Руденко З.М. Валютний ринок України: проблеми та перспективи функціонування. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020.- С.140-145
 7. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи»,2019. – 555 с. (співавтор)
 8. Сідельник О.П. Розвиток ритейлу в банківському секторі України / Сідельник О.П., Кошельник І. //Вісник УБС – № 2 – Львів, 2019. – С. 58-61.
 9. Голуб Г.Г. Ритейл у банківському секторі України / Голуб Г.Г.,Сідельник О.П // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Випуск 2 . – 2018. – С. 51-57.
 10. Шевчук Т.М. Практична підготовка студентів ВНЗ як невід’ємна детермінанта формування їхніх професійних компетенцій / Т.М.Шевчук, О.П.Сідельник ///Науковий вісник НЛТУ України, 2017, вип. 27, № 2 С. 189-193.
 11. Сідельник О.П. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України / Сідельник О.П., Руденко З.М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Випуск 2 (124). – 2017 – С.142-147.
 12. Руденко З.М. Державне регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні/, О.П. Сідельник // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 23 січня 2018 р. – Переяслав- Хмельницький, 2018. – Вип. 15. – С. 38-45.
 13. Сарахман О.М., Шурпенкова Р.К., Сідельник О.П. Ринковий підхід до регулювання комісії інтерчейндж. «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Ред. кол. Сарапіна О.А. та ін. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021.– 317-322, 0,2 д.а.
 14. Сідельник О.П. Впровадження сучасних технологій продажу банківських продуктів / О.П. Сідельник, Євтух Л.Б.// Збірник тез XV міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в європейський і світовий простір». / Лівіський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2020.
 15. Сідельник О.П., Руденко З.М. Поняття бізнес-моделі та її місце в управлінні підприємством /Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2020 року). — Одеса:Одеський національний політехнічний університет, 2020. — С.198-200
 16. Руденко З.М. Сідельник О.П. Вплив фінансових технологій на розвиток дистанційного обслуговування клієнтів банку. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавської державної аграрної академії «Актуальні питання сучасної економічної науки», 8 грудня 2020 р. м.Полтава

 

Біографія

Освіта:

2018 – стажування Національний університет «Львівська Політехніка», кафедра фінансів довідка НУ «Львівська Політехніка» від 15.06.2018 р (180 год)

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи

2010 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит»

2001 – закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Банківська справа»

1999 – закінчила Львівський коледж банківської справи за спеціальністю «Фінанси, гроші і кредит»

1995 – закінчила СШ № 87 м. Львова.

 

Робота:

2022 – доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу ЛНУ ім І. Франка

2017-2022 – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Університет банківської справи

2015-2017 – доцент кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справи

2013-2015 – доцент викладач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

2009-2013 – старший викладач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

2004-2009 – асистент кафедри банківської справи Львівського банківського інституту

2001-2004 – методист міжнародного відділу Львівського банківського інституту

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2019 р.;

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації, 2015 р.

Розклад