Професійний тренінг

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансових технологій та консалтингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764
професор Тяжкороб  І. В.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні концепції та методологія формування стратегічного набору, підходів і критеріїв визначення та обґрунтування вибору альтернативних стратегій фінансового розвитку суб’єкта господарювання за умов мінливого середовища.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів стратегічного мислення та системи спеціальних знань стосовно умов та чинників успішної професійної діяльності для вирішення фінансових проблем стратегічного соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, усвідомлення підходів і методів здійснення професійної діяльності фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розвиток здібностей і набуття навичок підготовки та проведення професійної діяльності.

Рекомендована література

1. Основна література
1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. 656 с.
2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия: учеб. курс. Киев : Ника-Центр, 2006. 520 с.
3. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління підприємства : навч. посіб. Вид. 2-ге, виправл. і доп. Київ : ЦУЛ, 2004. 400 с.
4. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2007. 320 с.
5. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2004. 336 с.
6. Шершньова З. Е. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.

2. Додаткова література
7. Вовчак О. Д., Рущишин Н.М. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Львів, ЛТЕУ, 2016. 354 с.
8. Гірняк В. В., Дунас Н. В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку: монографія. Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2014. 231 с.
9. Пшик Б. І. Фінансові інвестиції банків: навч. посіб. / Б. І. Пшик [та ін.]; ред. Б. І. Пшик; Національний банк України, Університет банківської справи. Київ: УБС НБУ, 2008. 196 с.
10. Тяжкороб І. В. Просторові форми організації економіки регіону : стратегія розвитку та інвестиційне забезпечення : монографія. Київ : «Видавництво Людмила», 2018. 404 с.

Інформаційні ресурси
11. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) URL https://smida.gov.ua.
12. Господарський Кодекс України (зі змінами і доповненнями) URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
13. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 серпня 2020 року № 1574) URL https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433