Пікулик Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: oksana.pikulyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Науково-дослідна робота спрямована макроекономічний аналіз розвитку економічних систем, на дослідження економічної теорії прав власності, проблем трансформації відносин власності, корпоративної форми ведення підприємницької діяльності.

Курси

Публікації

 1. Пікулик О.І. Проблеми соціального захисту громадян України / О.І. Пікулик // Глобальні та національні проблеми економікиелектронне наукове фахове видання – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016. –№ 10. – С.220-223. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1875-pikulik-o-i-problemi-sotsialnogo-zakhistu-gromadyan-ukrajini
 2. Пікулик О.І. Проблеми  фінансування  бюджетного дефіциту України / О.І. Пікулик //Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016, С.59-63. Режим доступу: http://www.xktei.km.ua/files/zb19.pdf
 3. Пікулик О.І. Проблеми формування соціальної ринкової економіки в Україні / О.І. Пікулик //Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: зб. Тез наукових доп. за матеріалами  I Міжнар. наук.-практ. конф., м.Львів,  27 жовтня 2016 р.: у 2 ч. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч.1. – 2016. – С.368-371. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B7L4az058xokUU1RSVpFSVduTlk/view
 4. Пікулик О.І. Критерії та показники добробуту у соціальній ринковій економіці. / О.І. Пікулик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 2-8 лютого 2017р.).— Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. — С.70-73. Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf
 5. Пікулик О.І. Проблеми та особливості функціонування домогосподарств в економіці України / О.І. Пікулик // Економіка та суспільство. Електронне    наукове фахове видання: Мукачівський державний університет.— Мукачево. — Випуск 9. — 2017. — С.302-306. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/9_2017.pdf
 6. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. 316 с.
 7. Пікулик О. І. Основні напрямки реалізації зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2017 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 168–171.

 8. Пікулик О. І. Експортний потенціал України та конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 43–47.

 9. Пікулик О.І. Україна у світовому господарстві [Електронний ресурс] / О.І.Пікулик // Економіка та суспільство. -2018. -№15. – Режим доступу до журналу:http://economyandsociety.in.ua
 10. Пікулик О.І. Причини, особливості та наслідки трудової міграції в Україні. Економіка та суспільство. 2019. №20 Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 11. Пікулик О. І.Європейський досвід управління якістю публічних послуг. Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук-практ. конф.(17-18 жовтня 2019р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — С.158-162.
 12. Пікулик О. І. Трудова міграція в Україні: проблеми та наслідки: збірник тез звітної наукової конференції  Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 1–8 лютого 2019 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. —  С. 34-38.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.
Народилась 28 вересня 1973 року у м. Львові. У 1990 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу № 76. У 1990–1995 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1995 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю економіка підприємства, спеціалізація: політекономія. У 1995-1998 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. З 1998року працювала на кафедрі економіки Львівської державного інституту фізичної культури. У 1999році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України». У 1999році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економічна теорія. З 2000 року викладала на кафедрі економічної теорії Львівської державної фінансової академії. У 2005році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Розклад