ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

  Теоретико-методологічні засади формування податкової політики як дієвого інструмента впливу на соціально-економічний розвиток країни, розвиток місцевих податків і зборів.

Курси

Публікації

Податковий контроль в Україні: реалії та необхідність удосконалення/ М.В.Римар, О.М. Шевчук // Вісник НУВГП. –2011. – №2. – 168с.
2. Проблемні аспекти сплати суб’єктами підприємницької діяльності внесків загальнообов’язкових державних пенсійних платежів / О.М.Шевчук, Н.В. Шевчук // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції „Напрямки розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки” (1 – 2 лютого 2011р.). – Тернопіль. – С.209—211.
3. Шляхи вдосконалення системи підтримки малого підприємництва як пріоритетне завдання регіональної політики / О.М. Шевчук // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій ім. В. Чорновола. Серія „Економічні науки”/ за заг. Ред Римара М.В. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола, 2011. – Вип.1 – 112с.
4. Напрямки удосконалення системи показників оцінки діяльності органів Державної податкової служби в сучасних умовах/ О.М. Шевчук // Збірник тез наукових доповідей VI Міжнародної науково – практичної конференції „Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва в Україні” (10-11 листопада 2011 р.) . – Львів : ЛДФА, 2011. – Т. 2. – С. 218–220.
5. Особливості оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля / О.М.Шевчук // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – Вип. 22.2. – 179 с.
6. Необхідність посилення зв’язків з громадськістю в органах Державної податкової служби при роботі з платниками податків / О.М.Шевчук, Н.В.Савчук – Харків: РІНАДУ. – 2012. – №2. – 115 с.
7. Податковий менеджмент : Підручник / Б.П.Ярема, В.П.Маринець, Н.В.Савчук, О.М.Шевчук, О.П.Буряк, Р.С.Филипів – Львів: „Магнолія”, 2013. – 352 с.
8. Актуальні проблеми аналізу та управління дебіторською заборгованістю / І.І. Пасінович, О.М. Шевчук // Економіка управління інноваціями. – електронне фахове видання Житомирського університету ім. І.Франка. – 2013. – Вип.2 (10). – 212 с.
9. Оцінка фіскальної ефективності результатів зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах / Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, І. Пасінович // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми та управління сучасної України” (16-17 травня 2014 р.). – Ужгород: Видавничий дім „Гельветика”, 2014. – 344 с.

Біографія

Закінчила Український державний лісотехнічний університет, з присвоєнням кваліфікації „економіст бухгалтерського обліку і аудиту”  за спеціальністю „Облік і аудит”. Після закінчення університету зарахована здобувачем кафедри обліку, аудиту і маркетингу УДЛУ.
У 2009р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему „Фінансово – кредитний механізм підтримки розвитку підприємництва”.
З 2.06.2009 р. по 25.06.2009 р. проходила стажування в державній податковій інспекції у м. Львові. За час стажування опрацювала практичні матеріали з питань складу та структури податкових надходжень, особливостей проведення масово-роз’яснювальної роботи з платниками податків, особливостей проведення контрольно-перевірочної роботи з платниками податків.

Розклад