Пшик Богдан Іванович

Посада: професор кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: bohdan.pshyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми розвитку банківської системи та фінансового посередництва; організація фінансово-кредитних відносин між економічними суб’єктами; стратегічні напрями розвитку фінансових ринків та фінансового сектору держави; управління фінансами домогосподарств; формування джерел фінансового забезпечення територіальних громад; фінансова безпека підприємств та установ фінансового сектору; фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності; управління цільовим капіталом; відбудова фінансово-економічної системи України у післявоєнний період.

Публікації

Автор понад 150 наукових та 40 науково-методичних праць, серед яких 18 навчальних посібників та підручників (2 одноосібні), 23 монографії (2 одноосібні), 12 публікацій за кордоном. Основні з них:

1. Пшик Б. І. , Адамик М.С., Медуна Н.В., Михалевич Р.М. Механізми активізації інвестиційного потенціалу домогосподарств в Україні: макроекономічний аспект. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Том 4. № 39. C. 349 – 361. Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3464 (Web of Science )
2. Тяжкороб І., Пшик Б., Циганчук Р., Халабова О., Сокирка Д. Консалтинг у фінансово-інвестиційному забезпеченні розвитку регіональної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Том 6. № 41. с. 147 – 160. Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3567. (Web of Science )
3. Пшик Б., Тяжкороб І., Галайко Н., Лапішко З., Сідельник О. Напрями зміцнення фінансової безпеки домогосподарств в процесах фінансування житлового будівництва. 2022. Том 1. № 42. с. 96 – 109. Режим доступу: https:// fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3653. (Web of Science )
4. Пшик Б.І. Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні цінової стабільності в Україні / Б.І. Пшик// Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. пр.] – 2019. – Вип. 41. – Ч. 2. – с. 360 – 367. Режим доступу: https://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3059
5. Bogdan Pshyk, Roman Oleynyuk. Sytuacja finansowa na Ukrainie i środki zapewniające jej stabilność w czasie wojny. Bezpieczny Bank. 2022. № 1 (86). S. 65 – 79. URL: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/issue/view/10.
6. Пшик Б.І. Формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва як основи стабільного їх функціонування / Б.І. Пшик// Ефективна економіка. – 2021. – № 9. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9270.
7. Пшик Б. І. Роль фіскального простору у забезпеченні інклюзивного розвитку регіону: теоретичний аспект дослідження / Б.І. Пшик// Ефективна економіка. – 2020. – № 5. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/14.pdf
8. Пшик Б. І. Теоретико-методичні засади розроблення концепції управління фінансовими ресурсами економіки держави / Б.І. Пшик// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2018. – Вип. 2 (130). – С. 3–7. Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.007_u.
9. Пшик Б. І. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення /Б.І. Пшик// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017 . – № 6. – с. 988-992. Режим доступу: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://global-national.in.ua/archive/16-2017/195.pdf.
10. Пшик Б.І. Забезпечення стійкості грошового обігу в Україні в контексті реалізації інструментів грошово-кредитної політики /Б.І. Пшик// Вісник УБС. – 2017. – № 1(28). – с. 15 – 20.
11. Пшик Б. І. Антикризове управління у фінансовій діяльності банку: теоретико-методологічні аспекти / Б.І. Пшик// Вісник УБС. – 2017. – № 2(29). – с. 50 – 54.
12. Пшик Б. І. Сучасні методи антикризового управління фінансовою діяльністю банку / Б.І. Пшик// Ефективна економіка. – 2017. – № 12. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5961.
13. Пшик Б. І. Cучасні напрями дослідження у сфері управління стійкістю грошового обігу: методологічний аспект / Б.І. Пшик// Ефективна економіка. – 2018. – № 2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018.
14. Пшик Б.І. Посилення ролі банківського кредиту у фінансуванні енергозберігаючих проектів в Україні / Б.І. Пшик, М.А. Вознюк// Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. пр.] – 2016. – Вип. 35. – Ч. 2. – с. 157 – 163.
15. Пшик Б.І., Вознюк М.А., Карпінець В.Й. Розвиток механізмів небанківського фінансування інноваційних енергоефективних проектів / Б.І. Пшик, М.А. Вознюк, В.Й. Карпінець //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2(48). – Ужгород, 2016. – с. 306 – 312.
16. Пшик Б. І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні /Б.І. Пшик// // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 61 – 68.
17. Пшик Б. І. Напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів: фінансові аспекти / Б.І. Пшик// Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. пр.] – 2017. – Вип. 37. – Ч. 2. – с. 148 – 154.
18. Рекуненко І.І., Пшик Б.І. Науково-методологічні аспекти визначення активності професійних учасників фінансового ринку / І.І. Рекуненко, Б.І. Пшик// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(18) Науково-практичне видання.- Харків :ХІБС УБС НБУ (м.Київ)– 2015. – С. 267–274.
19. Пшик Б.І., Печенко О.О. Формування ринку цільового капіталу в Україні: передумови, проблеми, перспективи / Б.І. Пшик, О.О. Печенко// Фінансовий простір. – 2015. – № 3 (19). – с. 331.
20. Пшик Б.І. Діаностика загроз економічній безпеці України / Б.І. Пшик, Ю.І. Кіржецький // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор В.В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 2. – 328 с.
21. problems of their operation in Ukraine// Problemy wspуіczesnej europy – ujкcie interdyscyplinarne. – Jaroslaw. – 2014. – p. 127 – 136.
22. Anna Holub, Bohdan Pshyk. Interaction of financial and real economy: theoretical and methodological aspects // Problemy wspуіczesnej europy – ujкcie interdyscyplinarne. – Jaroslaw. – 2014. – p. 137 – 146.
23. Пшик Б.І. Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти/ Б.І. Пшик// Вісник УБС НБУ. – 2013. – № 3 (18). – с. 3 – 8.
24. Bogdan Pshyk. Financialisation of world economy: essence, features of display, modern tendencies // Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems. – Cracov. – 2013. – p. 251 – 258.
25. Пшик Б.І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин / Б.І. Пшик// Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 168 – 176.
26. Пшик Б.І. Сучасні моделі організації фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку /Б.І. Пшик// Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – №2 (21). – c. 57 – 63.
27. Пшик Б.І. Теоретичне обґрунтування критеріїв раціональності у формуванні фінансово кредитних відносин на фінансовому ринку// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : [зб. наук. пр.] – Вип. 1(14) / наук. ред. О.М. Тридід. – Харків, 2013. – С. 229 – 236.
28. Пшик Б.І. Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумови виникнення, особливості прояву / Б.І. Пшик// Вісник НБУ. – 2013. – № 1. – с. 55 – 61.
29. Громадський моніторинг міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання / за аг. Ред. Д.е.н., проф.. Сторонянської І.З. – Львів, 2014. – 123 с. (Особистий внесок – підрозділ «»Процедура ухвалення бюджету міста: відкритість процесу» (с. 37 – 40).
30. Фінансова грамотність : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К., 2014. – 316 с.
31. Фінансова грамотність [Електронний ресурс]: інтерактив. електрон. посіб./ кол. Авт.: О.І. Білик, О.Д. Вовчак,…. Б.І. Пшик; за ред.. Т.С. Смовженко; М-во освіти і науки України. – К., 2014. – 1 електрон. диск.
32. Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – 311 с.
33. Інвестиційний банкінг : навч. посібник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. – К. : ДВНЗ «УБС», 2017. – 490 с.
34. Інвестування : навч. посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 526 с.
35. Організація та управління фінансовою діяльністю парафіяльної громади Української Греко-Католицької Церкви/ Б.І. Пшик, Р.Є.Олейнюк, О.П. Кундря-Висоцька. – К. : ДВНЗ «УБС», 2017. – 160 с.
36. Пшик Б. І. Державне пенсійне забезпечення священиків і працівників парафіяльних громад Української греко-католицької церкви / Б. І. Пшик, Р. Є. Олейнюк. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 19 с.
37. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с.
38. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 555 с.
39. Фінансова система регіонів : проблеми та перспективи: монографія [Текст]/ Богдан Н. І., Віленчук О.М., Дейнеко Л.В. та ін.; за заг. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. – К.: АМУ, 2014. – 543 с. Особистий внесок автора – підр. 1.11. «Фінансово-кредитне стимулювання регіонального розвитку: сучасні недоліки, механізми, перспективи (с. 175 – 187).
40. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. Т. 3 / за заг. ред.. проф. Г. В. Козаченко. – Луганськ : «Промдрук», 2014. – 337 с. Особистий внесок автора – підр. 1.2. «Сучасні проблеми і напрями підвищення рівня фінансової безпеки небанківських фінансово-кредитних установ» (С. 50 – 71.
41. Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління : монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. – К. : УБС НБУ, 2015. – 398 с.
42. Становлення і розвиток інвестиційного банкінгу в Україні: монографія / Б.І. Пшик, С.І. Качмар. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 226 с.
43. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія / за ред. Я.Я. Пушака та Я.С. Піцура – Львів: Ліга-Прес, 2017. –314 с. Особистий внесок автора – підр. 4.3. Вдосконалення фінансового механізму зміцнення економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні- (С.182-192).
44. Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної еконо- міки: теорія, методологія та моделювання : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 488 с. Особистий внесок автора –Розділ 4. Методологічні засади дослідження трансформаційних процесів у фінансовому секторі (c. 256 – 312), підр. 2.2. Самоорганізація як механізм трансформації економічної системи в умовах глобальної невизначеності (с. 131 – 148), підр. 3.1. Сутність трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки (с. 179 – 204).
45. Оцінка якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. — 511 с. Особистий внесок автора – підр. 1.5. Методологічні засади і побудова прогнозно-аналітичної системи оцінки та передбачення розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни (с. 82 – 94), підр. 2.1. Класифікація показників якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі та підходи до їх оцінювання (с. 123 – 133); підр. 2.3. Оцінка якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі, за показниками фінансової стійкості та фінансової стабільності, підр. 2.4. Індикатори якості трансформації трудових відносин, менеджменту, й інституційної ефективності фінансового сектору, підр. 2.5. Показники інформаційної прозорості і комунікабельності фінансового сектору, підр. 2.6. Показники конкурентоспроможності фінансового сектору (с. 145 – 222).
46. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні пролеми та механізми забезпечення/ кол.авт; за заг.ред.д-ра економ. наук.,проф. Б. І. Пшика. – Львів., СПОЛОМ, 2020. – 273 с.
47. Механізми та інструменти регулювання структурних і функціональних трансформацій у фінансовому секторі та стратегія його розбудови: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 330 с. Особистий внесок автора – підр. 3.2 «Необхідність формування стратегії розвитку фінансового сектору на довготривалу перспективу (с. 223 – 231); підр. 3.3 «Проєктний підхід до формування стратегії розвитку фінансового сектору економіки країни: теоретичні підходи» (с. 231 – 249); підр. 3.4 «Напрями реформування фінансового сектору України на базі проектного підходу» (с. 249 – 263); підр. 3.6 «Удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування і розвитку фінансового сектору України» (с. 273 – 290).
48. Організаційно-управлінські та фінансові аспекти функціонування дохідних будинків в Україні : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 219 с.
49. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кузнєцової А.Я., д-ра екон. наук, проф. Хуторної М.Е. . — Львів : Університет банківської справи, 2021. — 678 с. Особистий внесок автора – (п. 3.6 «Методологічні засади трансформації системи забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору шляхом урахування детермінант економіки сталого розвитку» (с. 334 – 351), 4.1 «Методологічні особливості розвитку фінансової інклюзії в умовах становлення економіки сталого розвитку щодо забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки» (с. 352 – 365), 5.4 «Інститут сталого фінансування та особливості його вбудовування у фінансовий сектор задля становлення економіки сталого розвитку» (с. 552 – 563).

Біографія

У 2000 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка», у якому здобув кваліфікацію магістра-економіста за спеціальністю «Фінанси». Викладацьку діяльність розпочав у 2000 році на посаді викладача-стажиста кафедри банківських дисциплін Львівського банківського інституту Національного банку України. З 2002 – асистент, а з 2005 по 2012 рік – доцент кафедри банківської справи. У 2004 році в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Механізм інвестування підприємницької діяльності: регіональний аспект дослідження» за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи.
З вересня 2012 року – професор кафедри фінансів, та фінансово-економічної безпеки, а з лютого 2013 року – завідувач цієї ж кафедри. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему «Становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
У 2012 році У 2017 році переведений на посаду завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету банківської справи, а з травня 2022 року – професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка.
За час роботи видав понад 40 навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять, написання дипломних робіт, проходження переддипломної практики та складання державних екзаменів зі спеціальності. Активно проводив навчальні заняття і тренінги на курсах підвищення кваліфікації для працівників фінансових установ.
Брав участь у виконанні більше 10 науково-дослідних тем на замовлення МОН, Національного банку України, підприємницьких структур. Був керівником НДР «Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності» та «Стратегічні напрями та механізми модернізації фінансової системи України». Результати наукових досліджень були впроваджені в діяльність Національного банку України та низки комерційних банків, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Львівської обласної державної адміністрації.
Був експертом грантових проектів «Фінансова грамотність в Україні» (в рамках співпраці з USAID/FINREP-ІІ), «Малі міста – магніт для інвесторів» (на замовлення Генерального консульства Республіки Польща в Україні), «Громадський моніторинг бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у Львівській області» (на замовлення фонду «Відродження»), «Організація та управління фінансовою діяльністю парафіяльної громади УГКЦ» (на замовлення Української Греко-Католицької Церкви).
Керує дисертаційними дослідженнями 5 аспірантів. Підготував 6 кандидатів економічних наук.
З 2013 року до тепер є головою Спостережної ради кредитної спілки «Галичина».

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2009 р.;
Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації, 2010 р.;
нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2015 р;
Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2017 р;
Подяка Голови Львівської облдержадміністрації, 2018 р.

Розклад