Парубчак Іван Орестович

Посада: професор кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)251-23-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

«Соціалізаційна функція держави в умовах українського державотворення», «Державна молодіжна політика в країнах трансформаційного типу», «Публічне управління в країнах Центральної  та Східної  Європи», «Особливості розвитку та становлення місцевого самоврядування в Україні», «Сучасні доктрини суспільно-політичного розвитку країн на пострадянському просторі»

Курси

Публікації

 1. Парубчак І.О. Основні аспекти сучасних суспільно-політичних та управлінських відносин у системі міжнародного співробітництва. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». Дніпропетровськ, 2013. Випуск 8. С. 170–177.
 2. Парубчак І.О., Пенцак Т.Г. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: інноваційний підхід в державному управлінні.  Публічне управління та митне адміністрування. Вісник університету митної справи та фінансів. 2017. Вип. № 1 (16). С. 134–144.
 3. Парубчак І.О. Реформування системи органів внутрішніх справ у державній стратегії національної безпеки України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. № 2. URL: www.irbis- nbuv.gov.ua.
 4. Парубчак І.О. Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України. Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_2/34.pdf.
 5. Парубчак І.О. Державне регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері національної безпеки: нормативно-правовий аспект. Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Випуск 4 (64). С. 109–114.
 6. Парубчак І.О. Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ: зарубіжний досвід для України. Вісник Університету митної служби України. Серія: «Державне управління». № 1 (12). С. 76–81.
 7. Парубчак І.О. Забезпечення ефективності державного управління у Карпатському єврорегіоні в контексті європейської інтеграції України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. 2016. № 2. URL: http: // www.irbis- nbuv.gov.ua.
 8. Парубчак І., Голось Я. Публічне управління розвитком екологічної політики Карпатського єврорегіону в транскордонних відносинах Україна – Польща. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 2 (15). С. 130–
 9. Парубчак І., Gołoś J. Zarządzanie ekologią w wymiarze euroregionalnym: doświadczenia Euroregionu Nysa. Публічне управління та митне адміністрування. Вісник університету митної справи та фінансів. Вип. № 1 (16). С. 76–89.
 10. Парубчак І.О., Сіренко Р.Р. Публічне управління суспільно-виховними процесами в українському соціумі на засадах здорового способу життя. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. Вип. 1 (6), 2017. С. 244–
 11. Парубчак І.О., Рибчич І.Є. Соціалізаційний контекст спорту як системи комунікації в гуманітарній сфері управління державою. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціація докторів наук з державного управління. Харків. Вип. 3 (19). Вересень С. 204–209.
 12. Парубчак И.О. Государственная молодежная политика в странах переходного пери ода: монография. Издательство “LAP LAMBERT Academic Publishing”, 2014. 112 с.
 13. Парубчак І.О., Ярошович В.І. Актуальні проблеми державного регулювання соціалізації студентської молоді: соціально-політичний аспект. Публічне управління та митне адміністрування. Вісник університету митної справи та фінансів. Вип. № 2 (17). С. 101–112.
 14. Парубчак І.О. Державна молодіжна політика в Україні: принципи формування та механізми реалізації: зб. наук. праць Херсонського НТУ. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. №1 (8). С. 152–
 15. Парубчак І.О., Держко І.З. Громадсько-політичні відносини в контексті інституціоналізації соціальних рухів в суспільстві перехідного періоду. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України. Аналітика і влада. К.: НАДУ, 2014. № 9. С. 98 –
 16. Парубчак І.О. Сутність і роль соціального діалогу як інституційного напряму в соціальній політиці держави. Публічне урядування: збірник. №1 (2). березень 2016. Київ: ДП Видавничий дім «Персонал», 2016. С. 61 –
 17. Парубчак І.О. Вплив громадських організацій та об’єднань на соціальні характеристики державного управління в Україні. Зб. наук. праць Одес. регіон. ін-ту держ. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Актуальні проблеми державного управління. ОРІДУ НАДУ, 2013. Вип. № 1 (53). С. 112–116.
 18. Iwan Parubchak, Orest Transformation of political culture in the process of social democratization of states during transitional period. Studia Europaea Gnesnensia. Gnieżnieńskie studia europejskie (StEurGn). 10/2014. Poznań-Gniezno, 2014. S.151–168.
 19. Iwan Parubczak. Swiadomość narodowa i kultura narodowa w społeczeństwach transformacyjnych. Problemy polityczne i społeczne współczesnej azji. Toruń. S. 9–20.
 20. Iwan Parubczak. Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik demokratyzacji państwa w systemie ochrony praw człowieka. Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka. Toruń. S. 119–136.
 21. Парубчак И.О. Государственная политика социальной адаптации – доминирующее  направление управленческой стратегии  страны. Электронный  научный  информационно-образовательный журнал.   Выпуск № 01(04).URL: http://www.pu.virmk.ru/arhiv/2013/01/Parubchak.htm
 22. Парубчак І.О. Організація та управління розвитком гуманітарної сфери держави на основі концепції синергетичної парадигми. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електор. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. 2015. №1. URL: http: // www.irbis- nbuv.gov.ua.
 23. Парубчак І.О. Роль засобів масової інформації у взаємодії органів публічної влади із суспільством на засадах відкритості та прозорості. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. Харків. Вип. 2 (7). 2017.       С. 239– 249.

Розклад