Голуб Роксолана Ростиславівна

Посада: доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.holub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Міжнародний банкінг та консалтинг, аналіз банківської діяльності, кредитний аналіз, фінансовий моніторинг та комплаєнс.

 

Публікації

 1. Голуб Р. Р. Загальна характеристика міжнародного валютного ринку тавплив відсоткових диференціалів на валютне курсоутворення / Р. Р. Голуб// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблемиінтеграції України у світовий фінансовий простір : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – C. 143–154.
 2. Голуб Р. Р. Сильні та слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці / Р. Р. Голуб // Вісник УБС НБУ. – 2014. – № 2 (20). – С. 253–258 .
 3. Голуб Р. Р. Взаємозв’язок між паритетом купівельної спроможності і реальним валютним курсом в контексті цінової конкурентоспроможності експорту / Р. Р. Голуб // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2014. – № 2 (17). – С. 285–294.
 4. Holub R. Formation and Development of Compensatory Mechanisms to Enhance the Security of Citizens-Subject of the investment Market.// Prawo-Gospodarka-Polityka Tom III/ Pod redakcja Waclawa Wierzbienca. Jaroslaw 2014/ Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu-s.9-20.
 5. Голуб Р. Р. Теоретичні підходи до вибору режиму валютного курсу/ Р. Р. Голуб // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Т. 20. –Вип. 6. – С. 213–219. – (Серія «Економіка»).
 6. Голуб Р. Р. Теоретико-методологічний аналіз монетарного підходу домоделювання валютного курсу / Р. Р. Голуб // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1. –С. 116–123.
 7. Голуб Р. Р. Взаємодія валютного курсу з показниками платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни: теоретикометодологічний контекст / Р. Р. Голуб // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7 (21). – С. 49–56.
 8. Голуб Р. Р. Аналіз і синтез де-юре і де-факто класифікацій режимів валютного курсу / Р. Р. Голуб // Економічний форум. – 2015. – № 4. – С. 369– 378.
 9. HolubR. DynamicofExchangeRatesintheContextofGeneral-EquilibriumModelofanOpenNationalEconomy / O. Vovchak, R. Holub // EuropeanCooperation. – 2016. – Vol. 2 (9). – Р. 18–36.
 10. Пшик Б.І., Голуб Р.Р. Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення./ Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України -2017р. -№2 (124) –С. 66-68.
 11. Holub R. The National Bank of Ukraine Communication Strategy Optimization within the Framework of Impact on Exchange Rate Expectations of Economic Agents // Roksolana Holub; Oleksandr Hlushchenko // Economies 2017, 5, 33;Economies (ISSN 2227-7099), ESCI –Web of Science // mdpi.com/journal/economies
 12. Тяжкороб І.В., Голуб Р.Р. Інвестиційний консалтинг у розвитку інвестиційного бізнесу банків України./ Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України -2018р. -№2 (130) –С. 48-52.
 13. Боярко І.М., Голуб Р.Р. Трансофрмація інформаційних потреб фінансів в умовах інформаційної економіки // Збірник наукових праць Вісник УБС 2018 -№3 (33)с. 10-16.
 • Vovchak, V. Rudevska, R. Holub Peculiarities of ensuring financial sustainability of the Ukrainian banking system// O.Vovchak, V. Rudevska, R. Holub// Bank and Bank System, Volume 13, Issue 1, 2018 p. 184-195 ISSN 1816-7403 (print), 1991-7074 (online) Scopus https://businessperspectives.org/about-us
 1. Дудинець Л. А., Голуб Г. Г., Голуб Р. Р. Фінансова поведінка домогосподарств та її детермінанти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 42-47.
 2. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи»,2019. – 555 с. (співавтор)
 3. Політика соціального інвестування банківських установ: українські реалії і зарубіжний досві. // І.В.Тяжкороб, Г.Г.Голуб, Р.Р.Голуб // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 2 (33). С. 593-603. ESCI –Web of Science
 4. Holub R. Ignatieva I. Serbenivska A. Sydorenko. Corporate culture of companies in the conditions of transformations // Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2021. № 4 (39) р.  541–549. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3417

Тези доповідей: 

 

 1. Голуб Р. Р. Особливості дослідження валютних курсів / Р. Р. Голуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціальноекономічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів»], (м. Черкаси, 26–27 вересня 2014 р.). – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2014. – С. 33
 2. Голуб Р. Р. Переваги і недоліки концепції паритету купівельної спроможності / Р. Р. Голуб // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації»], (м. Херсон, 10–11 жовтня 2014 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 100–102
 3. Голуб Р. Р. Характеристика динаміки реального валютного курсу вконтексті цінової конкурентоспроможності експорту / Р. Р. Голуб // Тезидоповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах»], (м. Одеса,19–20 вересня 2014 року). – Одеса : Центр економічних досліджень та розвитку, – С. 95–98.
 4. Голуб Р. Р. Об’єкти таргетування як елементи грошово-кредитної системи в Україні / Р. Р. Голуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи»], (м. Київ, 26–27 лютого 2016 р.). – К. : Нова економіка, 2016. – С. 85–86.
 5. Голуб Р. Р. Основні чинники валютного курсоутворення в Україні/ Р. Р. Голуб // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції[«Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»], (м. Суми, 17 березня2016 р.). – Суми, 2016. – С. 40-41.
 6. Голуб Р.Р. Роль і значення валютного курсу в умовах ринкової економіки / Р.Р. Голуб// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції в економіці та управлінні»], (м. Запоріжжя, 9 червня 2018 р.) – Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2018. – С. 81–83.
 7. Голуб Р.Р. Проблеми формування валютного курсу в умовах сьогодення / Р.Р. Голуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Створення ефективної фінансової інфраструктури в умовах інноваційної економіки»], (м. Дніпро, 9 червня 2018 р.) – Перспектива, 2018. – С.42–44.
 8. Голуб Р.Р. , Пришляк І.Р. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств / Р.Р. Голуб // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених [«Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції»], (м. Львів, 24 січня 2019 р.) – ЛТЕУ, 2019. – С.262–264.
 9. Дудинець Л. А., Голуб Р. Р. Підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні / Дудинець Л. А., Голуб Р. Р. // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції [«Інтеграція України в Європейський і світовий фінансовий простір»], (м.Львів 20 травня 2021 р.) – Ст.66-69 https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/8734/1/9.pdf

Біографія

 • 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю Гроші, фінанси і кредит на тему «Формування та підходи до прогнозування валютного курсу в Україні» (м.Київ)
 • 2015 році здобула кваліфікацію магістра з управління фінансово-економічною безпекою у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ (м.Київ)
 • 2006 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» (м. Львів).
 • 2003 році здобула кваліфікацію магістра у Львівському банківському інституті Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» (м. Львів).

Робота

 • 2014-2021– доцент кафедри фінансового консалтингу та банківництва Університет банківської справи (м.Львів)
 • 2002-2014 роки – робота в банківській системі

Проекти

 • International Summer Course 2021 “Banks of Tomorrow – Economic Framework, Services and Regulation” August 2-6, 2021. Deutsche Bundesbank (сертифікат)
 • участь у програмі: Teaching mobility at Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, in the framework of the Inter-institutional Agreement under Erasmus + programme (11.03.2019 -15.03.2019) (читала лекції для іноземних студентів)
 • стажування на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності у Національному університеті «Львівська політехніка»  (29.03.2018 р. до 28.05.2018 р., довідка).

 

 

Розклад