Другова Віра Теодорівна

Посада: доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vira.druhova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

інвестування, ризики інвестування, підприємництво, молодіжне підприємництво, управління особистими фінансами

 

Курси

Публікації

Scopus, Web of Science:

 1. Vira Druhova, Oleksandra Hirna, Vira Fostyak (2021). A Factor Analysis of the Impact of Digitalization on the Banking Industry. Zeszyty Naukowe.UEK, 2021, 1 (991), 9-22. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0991.0101
 2. В.Другова, В. Фостяк, Я. Танчак, І.Алєксєєв, М.Бондарчук (2021). Депозитна політика банків України в умовах пандемії Covid-2019. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021, 3 (38), 15-24. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237415
 3. Vira Druhova, Oleksandra Hirna, Lidiia Dudynets, Olha Vernei and Dariusz Wawrzyniak (2020). Development of a methodology for assessing systemically important Ukrainian banks and a Z-score. Banks and Bank Systems, 15(2), 230-242. doi:10.21511/bbs.15(2).2020.20
 4. O. Druhov, V. Druhova, O. Pakhnenko. The influence of financial innovations on EU countries banking systems development. Marketing and Management of Innovations, 3, 2019. P. 167-177. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-13 (Web of Science)
 5. V. T. Druhova, N. І. Kozmuk, V. V. Hirnyak, I. B. Semehen, N. P. Drebot,. Risks of expansion of foreign capital on the domestic financial market. Financial and credit activity: problems of theory and practice, No.3., 2019. P. 361-370. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179726 (Web of Science)

 

Фахові статті:

 1. Druhov, V.Druhova (2022). Banking System in Ukraine 2022: Before and in the Wartime / Bezpieczny Bank, 2022, Volume 1 (86), p. 33-48. http://dx.doi.org/10.26354/bb.2.1.86.2022
 2. Другов О.О., Другова В.Т. Інтеграція Польщі до Європейського Союзу: вплив на фінансову систему [Текст] / О.О. Другов, В.Т.Другова // Збірник наукових праць ЛНТУ. – 2015. – Випуск 12 (45). – С.61-74.
 3. Другова В.Т. Порівняльний аналіз структури ринку лізингу в Україні і Російській Федерації [Текст] / В.Т.Другова // Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – Київ, 2013. – №2 (17). – С. 77-85.
 4. Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні [Текст] / В.Т.Другова // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 113-121.
 5. Другова В.Т. Вплив кризи на розвиток лізингу в Україні [Текст] / В. Т. Другова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали VI Міжнар. Наук.-практ. Конф. – Луцьк, 2011. – С. 206–208.
 6. Другова В. Т. Класифікація ризиків лізингової діяльності банків [Текст] / В. Т. Другова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2011. – № 2. – С. 130–136.
 7. Другова В. Т. Обґрунтування сучасної класифікації ризиків банку від лізингових операцій [Текст] / В. Т. Другова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – № 2 (11). – С. 68–75.
 8. Заблоцький Т. М. Вплив банківської системи на розвиток ринку лізингу України [Текст] / Т. М. Заблоцький, В. Т. Другова // Фінанси, банки, інвестиції : науковий вісник. – 2011. – С. 70–74.
 9. Сухаревич В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу Польщі: уроки для України [Текст] / В. Т. Сухаревич // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 186–195.
 10. Лапішко М. Л. Використання основних функцій лізингу в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України [Текст] / М. Л. Лапішко, В. Т. Сухаревич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : (зб. наук. пр.) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 1 (81) : Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція. – С. 38–46.
 11. Сухаревич В.Т. Банк як суб’єкт лізингових відносин [Текст] / В.Т.Другова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.8. – С.76-83.
 12. Сухаревич В.Т. Співпраця банків з лізинговими компаніями щодо реструктуризації кредитної заборгованості в умовах економічної нестабільності [Текст] / В.Т.Сухаревич // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2009. – № 253 (5). – С.121-126.

 

Монографії:

одноособові:

 1. Другова В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / В. Т. Другова ; [відп. ред. канд. екон. наук, доц. М. Л. Лапішко]. – К.: УБС НБУ, 2013. – 170 с.

у співавторстві:

 1. Jaki A, Kowalik M, red. Restructuring Management. Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes.; 2022. https://wir.ue.wroc.pl/info/book/UEWR5fe7722d2fc142c2b8a27111ba5e372b/
 2. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ: методологічний аспект. за ред. А. Я. Кузнєцової, М. Е. Хуторної. – Львів, 2021. – 678 с.
 3. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції [Текст] : монографія / кол.авт. О.І.Барановський, Т.С.Смовженко, …. В.Т.Сухаревич; за ред. О. І. Барановського. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 482 с.
 4. Управління якістю активів у банках [Текст] : монографія / кол. авт.Р.А.Славюк, Л.А.Дудинець, ….. В.Т.Другова; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2013. – 198 с.

 

Підручники:

 1. Фінансова безпека суб’єктів господарювання [Текст ] : підручник / ред. О. Б. Жихор. – К. : УБС НБУ, 2014. – 605 с.

Тези доповідей

 1. Другова В.Т., Другов О.О. Особливості поведінки споживачів фінансових послуг у контексті теорії поколінь // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – С.53-56.
 2. V.T.Druhova. Changing the format of banking service in a contexт of rapid it-branch development // Eastern european conference оf management and economics, may 24, 2019 / Ljubljana school of business. – Ljubljana, 2019. – 100-103.
 3. Другов О.О., Другова В.Т. Етапізація участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України [Текст] / О.О. Другов, В.Т.Другова // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – С.53-55.
 4. Другова В.Т. Обґрунтування доцільності впровадження нормативів регулювання діяльності лізингових компаній в Україна [Текст] / В.Т.Другова // Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення : матеріали Міжнар. Наук.–практ. Конф. (м. Київ, 17–18 лютого 2012 р.): у 2-х ч. – К. : «Київський економічних науковий центр», 2012. – Ч. І. – С. 28–30.
 5. Другова В. Т. Сек’юритизація як інструмент переуступки банком кредитного ризику лізингових операцій [Текст] / В. Т. Другова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : (зб. наук. пр.) / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. ; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2011. – Вип. 2/88 : Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи. – С. 410–417.

 

Біографія

2019 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

2012 – захист кандидатської дисертації «Діяльність банків на ринку лізингу в Україні» за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» в Інституті регіональних досліджень НАН України;

2008-2011 – аспірантура денної форми навчання Університет Національного банку України;

2007-2008 – магістратура Львівського банківського інституту Національного банку України,  спеціальність “Банківська справа”;

2003-2007 – бакалаврат Львівського банківської інституту Національного банку України, спеціальність “Банківська справа”

Робота:

 

Вересень 2022 – доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського Національного Університету ім. І. Франка

2018 –2021 доцент кафедри фінансового консалтингу та банківництва Львівського навчально-наукового інституту економічних та соціальних відносин Університету банківської справи (основне місце праці)

2014-2020 – викладач кафедри фінансів банківської справи та страхування Львівського інституту банківської справи ДВНЗ “Університету банківської справи”

2013-2014 – асистент кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи ДВНЗ “Університету банківської справи”

2008-2011 – аспірант Університету банківської справи  Національного банку України(м. Київ)

Розклад