Ринок фінансових послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансових технологій та консалтингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Предметом  навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» є відносини, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.

Мета дисципліни «Ринок фінансових послуг» — є вивчення студентами теоретичних та організаційних засад функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг, структури ринку фінансових послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання окремих видів послуг, формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Рекомендована література

Закони та нормативно-правові акти України

 1. Господарський кодекс України: Верховна Рада України; Закон № 436-IV від 16.01.2003 р. // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Про віртуальні активи Верховна Рада України; Закон № 2074-IХ від 17.02.2022 р. // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text
 3. Про депозитарну систему України: Верховна Рада України ; Закон № 5178-VI від 06.07.2012 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17.
 4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні ; Закон № 448/96-ВР від 30.10.1996 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
 5. Положення про Державний реєстр фінансових установ: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг; Положення № 41 від 28.08.2003 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.
 6. Про державні лотереї України; Закон № 5204-VI від 06.09.2012 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5204-17.
 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; Закон № 249-ІV від 28.11.2002 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/249-15.
 8. Про захист прав споживачів ; Закон № 1023-XII від 12.05.1991 // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1023-12.
 9. Положення про клірингову діяльність: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення; Положення № 429 від 26.03.2013 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0562-13.
 10. Конвенція про міждержавний лізинг ;Міжнародний документ№ 997_179 від 25.11.1998 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_179.
 11. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг: УНІДРУА; Конвенція; Міжнародний документ від 28 травня 1988 року № 995_210 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_210.
 12. Про Національний банк України; Закон від 20.05.1999 № 679-XIV // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.
 13. Про недержавне пенсійне забезпечення; Закон № 1057-IV від 09.07.2003 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
 14. Про організацію формування та обігу кредитних історій; Закон № 2704-IV від 23.06.2005 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2704-15.
 15. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні ; Закон № 2346-ІІІ від 05.04.2001.
 16. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: затв. Постановою № 639 Націо­нального банку України від 15.12.2004.
 17. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозит­них) операцій з юридичними і фізичними особами: затв. постановою№ 516 Національного банку України від 03.12.2003 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03.
 18. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: розпорядження № 3981 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 26.04.2005 // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0565-05.
 19. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затв. постановою№ 23 Національного банку України від 25.01.2012 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.
 20. Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок: розпорядження № 7 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 16.01.2004 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/z0148-04.
 21. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; Закон № 2664-ІІІ від 12.07.2001 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2664-14.
 22. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими уста­новами: розпорядження № 25 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0715-03.
 23. Концепція запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінан­совими установами в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: розпорядження № 585Державної комісія з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dfp.gov.ua/197.html?&.
 24. Концепція запровадження нагляду (овернайт) за платіжними системами в Україні: затв. постановою № 426-22 Національного банку України від 15.09.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: show/v0426500-10.
 25. Правила Національної системи масових електронних платежів: затв. постановою № 620 Національного банку України від 10.12.2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws /show/z0025-05.
 26. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень; Закон
  № 1255-ІV від 18.11.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1255-15.
 27. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон № 978-IV від 19.06.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/978-15.
 28. Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів: затв. постановою
  № 461 Національного банку України від 06.08.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0461500-09.
 29. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затв. постановою № 189 Національного банку України від 14.05.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z0381-03.
 30. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Націо­нальний банк України : затв. постановою № 281 від 10.08.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws /show/z0950-05.
 31. Про фінансовий лізинг: Верховна Рада України; Закон № 723/97-ВР від 16.12.1997 р. // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80.
 32. Про кредитні спілки; Закон № 2908-ІІІ від 20.12.2001 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.
 33. Про іпотеку ; Закон № 898-IV від 05.06.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15.
 34. Цивільний кодекс України ; Закон № 435-IV від 16.01.2003 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 35. Податковий кодекс України; Закон № 2755-VI від 02.12.2010 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page.

 

Основна

 1. Грідасов В.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси» усіх форм навчання / В.М. Грідасов, А.І. Кофонова, Є.В.Колмикова; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ: [ДДМА], 2010. – 308 с.
 2. Загородній А. Г. Ринок фінансовий послуг: термінологічний словник : навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – Л. : Бескид Бід, 2008. – 544 с.
 3. Маслова С.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.
 4. Мойсеєнко І. П. Ринокфінансовихпослуг / І. П. Мойсеєнко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 360 с.
 5. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В.Наумен­кова, С.В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
 6. Науменкова С.В. Системи регулювання ринків фінансових послуг зару­біжних країн: навч. посіб. для системи підвищ. кваліфікації фахівців фін.-кредит. установ / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко; Нац. банк України ; Центр наук. дослідж. – К., 2010. – 169 с.
 7. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Н.В.Пряму­хіна; Черкас. держ. технол. ун-т. – К.: Кондор, 2013. – 304 с.
 8. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д.І Дема та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Д.І. Деми. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Алерта, 2013. – 375 с.
 9. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / І.Б. Хома та ін.; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – 2-ге вид. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 247 с.
 10. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Омелянович та ін.; за ред. Л.О. Омелянович; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. фінансів. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 251 с.
 11. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / М.А. Коваленко, Л.М.Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 636 с.
 12. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / Є.М. Сич, В.П.Іль­чук, Н.І. Гавриленко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 427 с.
 13. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Ходаківська, О.Д. Данілов; Держ. податк. адмін. України. – Ірпінь, 2001. – 500 с.

 

Допоміжна

 1. Внукова Н.М. Ризики факторингу та способи їх страхування / Н.М.Вну­кова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3(77). – С. 15–18.
 2. Внукова Н.М. Управління розвитком платіжних інструментів в банку
  / Н.М. Внукова, Т.В. Костюкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2009. – № 1. – С. 52–58.
 3. Данчак Л.І. Сучасний стан і проблеми законодавчо нормативного регулювання фінансування та формування вітчизняного житлового фонду / Л. І. Данчак // Вісник ІЕПД НАН України. – 2011. – № 2. – С. 25–33.
 4. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://merega.kiev.ua/menu/kved.php.
 5. Лапішко З.Я. Проблеми виходу країн Євросоюзу з кризи // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць.– Одеса: ОДЕУ, 2012. – Вип.44. – С.76-80.
 6. Лапішко З.Я. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – с. 282-292.
 7. Лапішко З.Я. Звіти центральних банків про фінансову стабільність: переваги та особливості формування їх структури// Вісник УБС: збірник наукових праць. – К, 2013. – №2. – С. 232-238.
 8. Лапішко З.Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України// Регіональна економіка (Збірник наукових праць). – Львів. – 2013. – № 3. – С.136-144.
 9. Місяць Н.О. Валютне регулювання поточних торговельних операцій в Україні / Н.О. Місяць // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. –
  73–78.
 10. Науменко В.І. Валютні операції на умовах «спот»: порядок здійснення та особливості бухгалтерського обліку / В.І. Науменко // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 56–60.
 11. Сідак О. Кредитний ризик та формування банківських резервів в умовах фінансової кризи / О. Сідак // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 5. – С. 6–7.
 12. Слобода Л.Я. Вдосконалення методів регулювання рівня кредитних ризи­ків у банківському менеджменті / Л.Я. Слобода, Ю.М. Салюта // Регіона­льна економіка. – 2009. – № 4. – C. 134–140.
 13. Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року в умовах воєнного стану по всій території України. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini
 14. Стан фінансового сектору України та заходів НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в  умовах воєнного стану. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu
 15. Військовий  стан:  що  відбувається  з  банками  та  держфінансами  в  Україні.  Міністерство  фінансів України.    URL:  ttps://minfin.com.ua/ua/currency/articles/voennoe-polozhenie-chto-proishodit-s-bankami-i-gosfinansami-v-ukraine/
 16. Діденко С. В умовах воєнного стану: функціонування фінансового сектору сьогодні. UA News. 2022.

URL: https://ua.news/ua/v-uslovyyah-voennogo-polozhenyya-funktsyonyrovanye-fynansovogo-sektora-segodnya/

 1. Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості в умовах воєнного стану в Україні (01-15.04.2022).

Національний  інститут  стратегічних  досліджень.  2022.  URL:  https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho

 1. Петрик  О.  Як  національний  банк  допомагає  здобувати  перемогу.  Вокс  Україна.  URL: https://voxukraine.org/yak-natsionalnyj-bank-dopomagaye-zdobuvaty-peremogu/   НБУ про фінансовий стан банківської системи під час війни. Finbalance. 2022. URL: https://finbalance.com.ua/

news/bankivska-sistema-ukrani-popri-viynu-zumila-zbilshiti-depozitniy-i-kreditniy-portfel

 1. Стан фінансово-страхового сектору України та заходи НБУ щодо підтримки роботи у воєнний час.
 2. 2022. URL: https://forinsurer.com/news/22/03/03/40979
 3. Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова НБУ від 24 лютого 2022 року No18. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18
 4. НБУ обговорив з МВФ різні варіанти підтримки економіки та фінансового сектору України. Укрінформ. 2022.  URL:  https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3414749-nbu-obgovorue-z-mvf-varianti-pidtrimki-ekonomiki-

ta-finansovogo-sektoru-ukraini.html

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua.
 2. Президент України–www.prezident.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua.
 4. Національний банк України – bank.gov.ua.
 5. Міністерство економіки України – www.me.gov.ua.
 6. Держкомстат України. Статистичні дані про фінансовий ринок України. – ukrstat.gov.ua.
 7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України – http://www.ssmsc.gov.ua.
 8. Журнал «Ринок цінних паперів України» – http://www.securities.org.ua/securities_journal/
 9. Журнал «Акціонерне товариство» – http://www.corporation.com.ua/journal/