Облік і оподаткування за видами економічної діяльності (УФФ-41-44с)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Опис курсу

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова

____________________________________________________________

(нормативна /вибіркова)

Спеціалізація: «Фінанси, митна справа та оподаткування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Предметом навчальної дисципліни є облік фінансово-господарської діяльності підприємств різних видів економічної діяльності, а також оподаткування результатів їх діяльності.

 

Об’єктом  навчальної дисципліни є особливості організації, введення обліку та оподаткування підприємств торгівлі, сільського господарства, будівництва, транспортних організаціях, страховій сфері, туристичного та готельного бізнесу.

 

Мета навчальної дисципліни

 

Метою  навчальної дисципліни «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності» є  формування системи базових знань у сфері обліку та оподаткуванні суб’єктів господарської діяльності, які відносяться до різних видів економічної діяльності.

 

Основні завдання

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

 • розуміння концептуальних засад загальної системи та спеціальних режимів оподаткування;
 • набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних системах оподаткування суб’єктами господарювання;
 • засвоєння основних принципів та особливостей ведення обліку на підприємствами різних видів економічної діяльності;
 • оволодіння навичками самостійного відображення в обліку операцій на підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва, в транспортних організаціях та ін.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

 

Навчальна дисципліна «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів з фінансів, банківської страви та страхування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Податкова система», «Митна справа», «Фінансовий аналіз», «Фінанси суб’єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємств» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Місцеві фінанси», «Аналіз банківської діяльності», «Фінанси страхових організацій» тощо.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність працювати автономно;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

спеціальні:

 • здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища;
 • здатність до діагностики стану фінансових систем;
 • здатність застосовувати законодавство у сфері монетарного, фіскального регулювання фінансового ринку;
 • здатність здійснювати ефективні комунікації;
 • здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку та ін.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

знати:

 • нормативні-правові документи, які регламентують ведення обліку та оподаткування господарських операцій на підприємствах торгівлі, сільського господарства, транспорту та будівництва, фінансовій та страховій сферах, туристичному та готельному бізнесі;
 • особливості організації обліку підприємств різних видів економічної діяльності;
 • особливості оподаткування СГД за видами діяльності та системами оподаткування;
 • місце і значення облікової та податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

вміти:

 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств різних видів економічної діяльності;
 • застосовувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення обліку в торговельних, транспортних, сільськогосподарських і будівельних та інших підприємствах;
 • вирішувати завдання різних видів складності щодо ведення обліку та оподаткування операцій на підприємствах різних видів економічної діяльності;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку та оподаткування;
 • застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

 

 • Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
 • Знання особливостей здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктів господарювання, напрямів оптимізації їх фінансової роботи.
 • Розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
 • Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

Тема 1 Організація обліку і оподаткування СГД за видами економічної діяльності
Тема 2 Особливості обліку та оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
Тема 3 Облік та оподаткування діяльності підприємств будівельної галузі
Тема 4 Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування в торговельних підприємствах
Тема 5 Особливості обліку та оподаткування транспортно-експедиторської діяльності
Тема 6 Особливості обліку та оподаткування туристичної діяльності і готельного бізнесу
Тема 7 Облік та оподаткування діяльності страхових організацій

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14
 7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2264 – III від 12.07.2007р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
 8. Законом України «Про страхування»від 03.1996 р. №85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 9. Закон України «Про дорожній рух» від 06.93 р.  №3353-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text
 10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 11. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 12. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»від06.2004р. № 1877-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1877-15.
 13. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р № 1378-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
 14. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 15. Закон України «Про туризм» вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
 16. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р. №5211 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.
 17. Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12. 1993 р. № 3682 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3682-12
 18. Закон України «Про міжнародні договори» від 29.06.2004 р. № 1906-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
 19. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 20.10.99 р. № 1172-Х1У[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15
 20. Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції закону від 23.02. 2006 р. № 3492-1У [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
 21. Наказ Міністерства доходів і зборів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13.
 22. Наказ Держкомстату України «Про затвердження методологічних положень щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства» від 12.2006 № 607 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ FIN25473.html.
 23. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 16.03.2004.р. №19[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/reg9012?an=148&ed=2009_10_19.
 24. Постанова КМУ «Про затвердження загальних умов укладання і виконання договорів підряду у капітальному будівництві» від 01.08.2005 р. № 668 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 15.03.2006 р. № 297 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2006-%D0%BF.
 26. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» від 14.08.2013р. № 843-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80.
 27. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 28. П(С)БО № 9 «Запаси», затверджено Наказом МФУ від 20.10. 1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджено наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
 30. П(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
 31. П(С)БО 18 «Будівельні контракти», затверджено Наказом МФУ від 28.04.2001р. № 205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01
 32. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» затверджено наказом МФУ від 10.08.2000 р. №193 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.
 33. Інструкція про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування». Затверджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.2000 р. № 230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://ips.ligazakon.net/document/fin2209?an=377&ed=2000_10_13
 34. Інструкція про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання. Наказ Держтурадміністрації України від 06.06.2005 р. № 50[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0765-05
 35. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 36. Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств новоствореними сільськогосподарськими підприємствами, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 р. № 190[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net /document/FIN2965.
 37. Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/ rada/ show/v0390555-09.
 38. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 28.05.2001 р. №132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01/ed20051031/ find?text=%C2%E8%F2% F0%E0% F2%E8+%ED%E0+%E7%E1%F3%F2.
 39. Лист ДФС «Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу» від 20.01.2015 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/179767.html
 40. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. №145[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/me02094?an=1140&ed=2010_03_02
 41. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 42. Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: навч. посіб. / З.А. Балченко. – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tourism-book.com/pbooks/book-25/ua/
 43. Гончарук С.М., Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296 с.
 44. Гарматій Т. О. Облік та аудит в страхових компаніях: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 2004. – 180 с.
 45. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 541 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt-kt.net/books/book-14/
 46. Організація готельного обслуговування: підручник / Мальська М.П., Пандяк І.Г. – К., 2011. – 366 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/605-organzatsya-gotelnogo-obslugovuvannyamalska-mp.html.
 47. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с.
 48. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 233 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://buklib.net/books/21902/
 49. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.С. : навч. посіб. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с.
 50. Бухгалтерський облік у галузях економіки:Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. – К.: МАУП, 2005. – 968 с.
 51. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А.В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 418с.
 52. Шот А.П.Облік і оподаткування за видами економічної діяльності. Опорний конспект лекцій. – Львів. ‐ – 117 с.
 53. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 54. Публічний звіт про діяльність Міндоходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minrd.gov.ua/data/files/10866.pdf.
 55. Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 56. Центр соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус