Економіко-математичне моделювання

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Стадник Ю. А.УФЕ-21с, УФО-21с
316Мищишин О. Я.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с
316Мищишин О. Я.УФФ-24с, Уфф-25с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332УФЕ-21сСтадник Ю. А., доцент Старух  А. І.
УФО-21сСтадник Ю. А.
1
316УФФ-21сМищишин О. Я., доцент Старух  А. І.
УФФ-22сМищишин О. Я., доцент Старух  А. І.
УФФ-23сдоцент Старух  А. І., доцент Старух  А. І.
УФФ-24сдоцент Старух  А. І., Мищишин О. Я.
Уфф-25сМищишин О. Я., Мищишин О. Я.

Опис курсу

Дисципліна „Економіко-математичне моделювання” відноситься до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямами підготовки 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 074 «Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка». Дисципліна „Економіко-математичне моделювання” не тільки є базою для вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній діяльності майбутнім фахівцям галузі економіки і фінансів.

Предметом навчальної дисципліни є економіко-математичні методи й моделі, що застосовуються у процесі розв’язування оптимізаційних задач та задач прогнозування динаміки соціально-економічних процесів, які виникають у процесі функціонування динамічних детермінованих і стохастичних систем у макро- та мікроекономіці.

Мета вивчення дисципліни „Економіко-математичне моделювання”: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Основними завданнями дисципліни „Економіко-математичне моделювання” є вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Економіко-математичне моделювання” студент має:

а) знати

 • принципи побудови математичних моделей економічних процесів;
 • суть та основні принципи побудови оптимізаційних задач;
 • постановку та методи розв’язування лінійної задачі математичного програмування;
 • вигляд транспортної задачі та методи її розв’язування;
 • сутність економетричного моделювання та його етапи;
 • методи оцінювання параметрів економетричної моделі;
 • методи оцінювання адекватності економетричних моделей та їх параметрів.

б) уміти

 • будувати математичні моделі економічних задач;
 • розв’язувати задачі лінійного програмування;
 • виконувати побудову та розв’язування транспортних задач;
 • ідентифікувати змінні та специфікувати економетричні моделі;
 • оцінювати параметри економетричної моделі;
 • перевіряти адекватністьеконометричних моделей та їх параметрів;
 • виконувати точковий та інтервальний прогноз.

Рекомендована література

Основна

 1. Васильків І. М., Карпінський Б. А., Максимук О. В., Шкулка С. К. Вступ до економетрики: Навч. посіб. – Львів: Львівський національний університетім. І. Франка, 2015. – 280 с.
 2. Чемерис А., Юринець Р., Мищишин О. Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
 3. Сингаевская Г. И. Функции в Ехcеl. Решение практических задач. М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 880 с.
 4. Вітлінський В.В., Наконений СІ., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. – 248 с.
 5. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці / Харківський національний аграрний університетім. В. В. Донугаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
 6. Наконечний С. І.. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. 2001. – 192 с.
 7. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем. –Житомир, 2001. – 718с.
 8. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 9. Мороз В. С., Мороз В. В. Економетрія: Навч. посібник. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 166с.
 10. Исследование операций в зкономике: Учебное пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; Под рсд. проф. Н.Ш.Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 407 с.
 11. Корольов О.А. Економетрія: Лекції, питання, тести, залачі, ситуації, проблеми: Навч. посіб. – К.: КДТЕУ. 2000.
 12. Кулинич О.І. Економетрія. Навчальний посібник. – Хм.: Видавництво «Поділля», 1997. – 115 с.
 13. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняктаін. –Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2009.–456 с.
 14. Клебанова Т. С.,Забродський В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделирование єкономики. Учебное пособие. – Харьков: Изд. ХГЄУ, 2001. – 140 с.
 15. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО. 1998. – 494 с.
 16. Пинегина М. В. Математические методы и модели в экономике : учебн. пособ. для вузов / М. В. Пинегина. –М. : Экзамен, 2004. –127 с.

Додаткова

 1. Марюта А. Н., Бойцун Н. Е. Статистические методы и модели в экономике. Монография. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 384с.
 2. Шикин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы в управлении: Учеб. Пособие. – 2-е изд., – М.: Дело, 2002. – 440с.
 3. Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії. У 2х т. – К.: Нічлава, 1998. – Т. 1; Т.2 – І999 р.
 4. Щёкин Г.В. Управление бизнесом. – К: Межрегиональная академия управления персоналом, 2004 р. – 231 с.
 5. Хохлов Н. В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАН, 2001. – 239 с.

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус