Державний фінансовий контроль

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Опис курсу

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

(назва навчальної дисципліни)

 

Нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Цикл професійної та практичної підготовки студентів

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» є система фінансово-економічних відносин на макро- і мікрорівнях з питань організації і проведення державного фінансового аудиту відповідно до конституційних норм і законодавчого регулювання.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів сучасної системи знань про сутність, напрямки, порядок організації і проведення державного фінансового контролю згідно норм чинного законодавства.

  

Основні завдання

Завданнями навчальної дисципліни є:

Завданнями дисципліни є:

1) засвоєння теоретичних та методологічних основ державного фінансового аудиту;

2) вивчення організаційних засад державного фінансового контролю, його нормативно-правового та інформаційного забезпечення;

3) ознайомлення з органами державного фінансового контролю, які наділені правом проведення державного фінансового аудиту;

4) вивчення сучасних методів, прийомів та процедур державного фінансового аудиту;

5) набуття практичних навичок застосування методів і способів державного фінансового аудиту з питань забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, які належать державі;

6) оволодіння знаннями щодо конкретних форм організації державного фінансового контролю;

7) набуття вмінь формування обґрунтованих об’єктивних висновків та пропозицій за результатами державного фінансового контролю;

8) набуття практичних навичок документального оформлення результатів державного контролю;

9) розуміння необхідності і порядку взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної (місцевої) влади.

 

  Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

підготовки бакалаврів

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, сформованих при вивченні таких дисциплін, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Фінансовий облік», «Аудит», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Облік і звітність в оподаткуванні» та інші. Вивчення навчальної дисципліни формує базу знань для подальшого вивчення таких дисциплін як «Облік і контроль в системі оподаткування підприємства», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Облік в управлінні підприємством» та інші.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність працювати в команді або автономно;
 • здатність бути критичним та самокритичним;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності та ін.

спеціальні:

 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

Вивчення навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

 • законодавчу і нормативно-правову базу, що регламентує порядок проведення державного фінансового аудиту;
 • економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • місце і значення контрольної системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності;
 • методичний інструментарій контролю та аудиту діяльності суб’єктів господарювання;
 • теоретичні засади державного фінансового аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури;
 • особливості практики здійснення контролю та аудиту суб’єктів господарювання
 • різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
 • механізми функціонування бюджетної системи України та враховувати їх особливості з метою організації державного фінансового аудиту;
 • організаційно-економічний механізм діяльності суб’єктів

господарювання та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації;

 • історичні передумови виникнення та сучасний стан розвитку державного фінансового аудиту;
 • сутність державного фінансового аудиту, цілі, завдання та основні принципи організації державного фінансового аудиту;
 • класифікацію державного фінансового аудиту, його форми та порядок їх застосування;
 • функціональні обов’язки суб’єктів державного фінансового контролю в частині проведення державного фінансового аудиту;
 • процес державного фінансового аудиту та склад робіт, виконуваних на кожному з його етапів;
 • функції, права, обов’язки суб’єктів державного фінансового аудиту, а також їх
 • відповідальність;
 • напрямки взаємодії з правоохоронними та іншими органами державної і місцевої влади у процесі організації і проведення державного фінансового аудиту;
 • вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;

б) уміти:

 • визначати сутність об’єктів контролю та аудиту, їх роль і місце в господарській діяльності;
 • здійснювати зовнішній контроль діяльності суб’єктів господарювання на предмет дотримання ними норм чинного законодавства;
 • планувати основні завдання державного фінансового аудиту щодо різних об’єктів та виконувати їх на кожному етапі аудиту;
 • розробляти заходи щодо впровадження більш ефективних форм організації та проведення державного фінансового аудиту;
 • розробляти календарні графіки, програми й плани проведення аудиторських досліджень;
 • визначати економічну ефективність, результативність планування діяльності державних аудиторів;
 • формувати проблеми та визначати гіпотези державного фінансового аудиту;
 • відбирати й застосовувати найбільш сучасні й ефективні прийоми і методи для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, державного майна та ефективності управління державними коштами;
 • перевіряти результативні показники бюджетних програм, фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, порядок формування доходів та ефективність

здійснення видатків бюджету;

 • аналізувати звітність суб’єктів господарювання та правильно інтерпретувати отриману інформацію для висловлення аудиторських суджень;
 • об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, отриману за результатами здійснення державного фінансового аудиту;
 • ідентифіковувати та оцінювати ризики діяльності об’єктів контролю та державного фінансового аудиту;
 • робити узагальнення стосовно матеріалів аудиторського дослідження;
 • визначати напрями підвищення ефективності діяльності об’єктів державного фінансового аудиту;
 • складати звіти та інші підсумкові документи за результатами державного фінансового аудиту, здійснювати моніторинг результатів державного фінансового аудиту;
 • застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для проведення державного фінансового аудиту та узагальнення його результатів;
 • застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;
 • виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми Назва теми
Тема 1. Функціонування системи державного фінансового контролю.
Тема 2.
Становлення і сучасний стан розвитку державного фінансового контролю.
Тема 3.
Основні засади здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів і майна.
Тема 4.
Планування, координація та звітність у системі державного фінансового контролю.
Тема 5.
Фінансовий контроль використання коштів і майна суб’єктів підприємництва.
Тема 6. Державний фінансовий контроль регіональних та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Тема 7. Порядок оформлення і реалізації матеріалів державного фінансового контролю.
Тема 8. Взаємодія органів державного фінансового аудиту з правоохоронними органами.

 

 

Рекомендована література

 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 2. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 4. Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна : Закон України від 15.12.2005 р. № 3202-IV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3202-15
 6. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 7. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 р. № 576-VIII (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19
 8. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII (зі змінами та доповненнями) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150922.html
 9. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : Закон України від 10.2017 р. № 2164-VIII (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 10. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-XIХ (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
 11. Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 955 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-2001-%D0%BF
 12. Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 р. № 386 (зі змінами та доповненнями) https://ips.ligazakon.net/document/KP030386
 13. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1017 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF
 14. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. № 1673 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1673-2006-%D0%BF
 15. Порядок розроблення та виконання державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF
 16. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 698 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2007-%D0%BF
 17. Порядок повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1163 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2010-%D0%BF
 18. Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 21 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21-2011-%D0%BF
 19. Порядок зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. № 255 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2011-%D0%BF
 20. Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 631 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2013-%D0%BF
 21. Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 266 (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2016-%D0%BF
 22. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 692 (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF
 23. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 252 (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019-%D0%BF
 24. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : Постанова Кабінету Міністрів України від 4.12.2019 р. № 1070 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2019-%D0%BF
 25. Про утворення Офісу фінансового контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. № 1025 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2019-%D0%BF
 26. Порядок призупинення бюджетних асигнувань : Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.2002 р. № 319 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0467-02
 27. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 28. Порядок взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України : Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 19.10.2006 р. № 346/1025/685/53 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-06
 29. Порядок оформлення Державною аудиторською службою України та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Державної аудиторської служби України від 01.12.2016 р. № 168 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1674-16
 30. Про затвердження Положень про офіси Держаудитслужби та їх підрозділи: Наказ Державної аудиторської служби України від 02.06.2016 р. № 23 (зі змінами та доповненнями) http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/84775
 31. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 540 с. http://shron1.chtyvo.org.ua/Nemchenko_Valerii/Audyt_Osnovy_derzhavnoho_nezalezhnoho_profesiinoho_ta_vnutrishnoho_audytu.pdf
 32. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю : довідкове видання з навчальних дисциплін «Аудит», «Державний фінансовий контроль», «Судово-бухгалтерська експертиза» / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва, С. В. Приймак, Є. М. Романів. – Львів : ЛДФА, 2014. – 192 с.
 33. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : Навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2009. – 424 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/456/1/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
 34. Дікань Л. В. Державний аудит : навчальний посібник / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с.
 35. Живко З. Б. Організація перевірок фінансово-господарської діяльності : підручник / З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко, С. І. Мельник, Л. М. Плахотнюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 548 с. file:///C:/Users/Deniza/Downloads/UL0000014%20(2).PDF
 36. Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики : дис. доктора екон. наук : 08.00.08 / В.Ф. Піхоцький; М-во освіти і науки України, Національна академія наук України ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 517 с. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_pihotskyi.pdf
 37. Романів Є.М. Розвиток державного фінансового контролю в Україні : [монографія] / Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк; за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Простір-М, 2015. –174 с.
 38. Романів Є.М. Державний аудит : [навч. посібник] / Є.М. Романів, І.Є. Труш. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 235 с.
 39. Рудницький В. С. Організація і методика аудиту : підручник / В. С. Рудницький, З. О. Душко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 479 с.
 40. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. – 321 с. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2913
 41. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Хмельков А. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 548 с. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12547/2/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_.pdf
 42. Шевченко І. О. Розвиток державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / Шевченко Ірина Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 20 с.
 43. Будник Л.А. Класифікація державного аудиту / Л.А. Будник, І.Д. Голяш // Економіка та суспільство. – 2016. – № 2. – С. 661-665. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9A/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B.%D0%90/11%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
 44. Івашова Л.М. Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрямки його імплементації до України / Л.М. Івашова, М.Ф. Івашов // Вісник АМСУ. Серія : «Державне управління». – 2014. – №. 2 (11) – С. 12-23. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F3drWr4y8vYJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/vamcudu_2014_2_4.pdf+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 45. Коновалов Л.С. Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу / Л.С. Коновалов // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 4 (47). – С. 1-8. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tpdu_2014_4_56
 46. Лазарєва Н. Міжнародна практика фінансового контролю / Н. Лазарєва // Національний юридичний журнал : теорія і практика. – 2015. – № 12. – С. 84-88. http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/6/18.pdf
 47. Романів Є.М. Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення / Є.М. Романів, Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2016. – № 2/1 (19). – С. 35-38. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UDgQEpjdT-YJ:journals.uran.ua/sciencerise/article/download/59865/56791+&cd=7&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 48. Романів Є.М. Нормативно-правове забезпечення та особливості проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / Є.М. Романів, Х.І. Біляковська // Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2018. – № 2. – С. 91-99.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму