Практика кафедри економіки та публічного управління

Основні тенденції розвитку політичної та економічної системи України на сучасному етапі державотворення, необхідність забезпечення проведення та завершення низки суспільно значимих реформ обумовлюють підвищення вимог до підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування у вищих навчальних закладах. На перше місце виходить їх орієнтованість на вимоги роботодавців та на відповідність вимогам сучасного публічного управління. Все це істотно залежить від рівня кваліфікації, яка набувається майбутніми бакалаврами у період навчання, теоретичної і практичної підготовки згідно з обраним фахом, й обумовлює їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та послідовність засвоєння потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти. Виробнича практика, як освітня компонента, є невід’ємною складовою стандартів підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Під час проходження практики здобувачі вищої освіти набувають досвіду управлінської та дослідницької діяльності, перевіряють свої професійні здібності, мають можливість поглибити, розвити і закріпити знання, одержані під час навчання в Університеті.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у цілісному освітньому процесі спрямована на:

– оволодіння різноманітними вміннями та навичками професійної діяльності;

– отримання особистого досвіду роботи за професійним спрямуванням;

– самовдосконалення у професійній майстерності.

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, зокрема:

 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні;
 • здатність працювати в команді, приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
 • здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій управління персоналом, сучасні комунікаційні технології, розробляти та впроваджувати інноваційні технології в управлінні персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах;
 • адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування органів влади та суб’єктів господарювання;
 • застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування суб’єктів управління та адміністрування у конкретних практичних ситуаціях.

При цьому відбувається тісна співпраця з роботодавцями у формулюванні цілей і завдань практичної підготовки, визначенні її змісту шляхом пошуку баз практики та формуванні програми практики.

 

Перелік практик  (семестр / кредити ЄКТС)

І. Перший (бакалаврський) рівень освіти

1.1. Виробнича практика (6 семестр / 6 кредитів ЄКТС);

1.2. Виробнича (переддипломна) практика (8 семестр / 3 кредити ЄКТС).

ІІ. Другий (магістерський) рівень освіти

2.1. Виробнича практика (зі спеціалізації) (2 семестр / 6 кредитів ЄКТС);

2.2. Виробнича (переддипломна) практика (3 семестр / 3 кредити ЄКТС).

 

Зразки і форми документів для проходження практики.

 1. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf.
 2. Форма наказу про скерування на практику.
 3. Бланк «Скерування на практику».
 4. Щоденник практики.
 5. Бланк «Завдання на практику».
 6. Методичні матеріали.

 

Бази практик