ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

05.04.2021 | 11:28

На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках обговорення освітніх програм із спеціальностей «Публічне адміністрування та управління бізнесом» і «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 2 квітня 2021 р. було презентовано навчальний посібник «Ділове адміністрування» за редакцією професора Б.А. Карпінського.

Відмічено, що практика показує за потребу отримання студентами як сучасних знань, так і підготовки навчальних видань які активізують мислення й процеси прийняття зважених управлінських рішень. Так, у навчальному посібнику (а це вже його 2-ге видання, Серія «Держава і управління», 412 с.) з врахуванням сучасних управлінських поглядів щодо державотворення та мотивів стейкхолдерів на єдиних засадах розглянуто теоретичні, методологічні й практичні основи ділового адміністрування, тенденції формування наукового світогляду та знань із технологій і методів управління змінами в організаціях, наведено особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін та трансформацій.

Оволодіння студентами теорією та практикою ефективного управління організацією; інституційними процесами і опанування фундаментальними знаннями та набуття практичних засад із організації процесу управління змінами і проєктами з позиції державотворчого патріотизму нації; формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проєктів; формування системи знань з теорії та методології управління якістю і принципів побудови та функціонування систем її управління, сприятиме вихованню управлінців, які можуть успішно вирішувати завдання сучасного ділового розвитку, виходячи з засад державотворення.

Книга включає 2 розділи: «Теоретичні засади ділового адміністрування» і «Ділове адміністрування змінами та проєктами» з відповідними темами. Окрім того, подано тестові завдання для перевірки знань та словник основних термінів й понять.

Доцільно наголосити, що рецензентами книги виступили освітяни із: Національної академії державного управління при Президентові України – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України П.М. Петровський; Національного університету «Львівська політехніка» – доктор економічних наук, професор Н.Ю. Подольчак та Національного університету «Чернігівська політехніка» – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Н.В. Ткаленко.

Навчальний посібник «Ділове адміністрування» призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів та може бути корисний для широкого загалу читачів, які цікавляться проблематикою публічного управління та адміністрування.