ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В ДЖЕРЕЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ ДОКТРИН ДУХОВНОСТІ Й ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

26.04.2021 | 14:38

Сучасна практика доводить, що публічне управління та адміністрування набуває своєї пріоритетності в ідеологічній архітектоніці сучасного державотворення. Дана проблематика постійно перебуває в околі зору управлінців й дослідників, свідченням цього є й виділення окремої наукової секції щодо напряму в рамках VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці», яка відбулась 23 квітня 2021 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. Конференція викликала жвавий інтерес світової наукової спільноти, свідченням чого є багаточисельність учасників та її поділ на 2 частини: у першій – пленарній було заслухано наукові розробки з різних країв, а друга стосувалась аспірантів та студентів, які вже торують власний шлях в науці управління.

З доповіддю «Управлінська парадигма аксіоматики генезису життя та державотворення: засаднича духовність» виступив професор, доктор економічних наук Карпінський Б.А. (кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка). Були концентровано озвучені результати більш як десятирічного наукового пошуку за проблематикою, оскільки виділення управлінської парадигми генезису життя й державотворення ставиться вперше, то це потребувало проведення об’ємного аналізу й систематизації низки досліджень з різних наук. Загалом, було виділено ознакову сценарну періодизацію генезису та трансформаційного розвитку в живому середовищі (тобто при переході від неживої до живої матерії з її соціо-економічною й державотворчою спрямованістю та врахуванням духовності громадянина). Зокрема, зазначено, що у державотворчих процесах не слід нехтувати потребою в цілеспрямованій активізації уваги до платника податків на різних управлінських рівнях через задіяння й його духовності в контексті патріотизму.

Властиво, державотворчий патріотизм нації – це все, що народ загалом та кожен громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави. За однією з наведених аксіом: платник податків є реальним творцем власної держави, а державотворчий патріотизм нації у її кількісній домінанті конкретизовано проявляється через законодавчо визначену сплату податків її громадянами.

Професором Карпінським Б.А. обґрунтовано наголошено, що лише скоординована робота державних інституцій та Організації Об’єднаних Націй може дієво й комплексно вирішувати означену стратегіологічну розвиткову проблему філософії доктрин духовності й державотворення, яка органічно випливає з виділеної управлінської парадигми аксіоматики та ознак щодо генезису життя й сучасного державотворення за конкретного задіювання і стимулювання духовності особистості.