Неформальна освіта в навчальному процесі студентів ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

21.03.2024 | 15:27

Ефективне поєднання формальної та неформальної освіти виступає однією із вимог сучасного ринку праці задля формування висококваліфікованих, конкурентоспроможних майбутніх фахівців та успішно реалізується при підготовці здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті, регламентується відповідним документом  ЛНУ імені Івана Франка, а саме: «Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»

Така інтеграція неформальної освіти у формальну сприяє більш повному особистісному та професійному розвитку студентів, розширює горизонти знань поза стандартними навчальними програмами, дозволяє розвивати  м’які навички, такі як комунікація, креативність, критичне мислення та робота в команді, сприяє підвищенню конкурентоспроможності випускників після завершення  ЗВО, пришвидшує процеси адаптації здобувачів до змін та кризових явищ.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» постійно удосконалюють свої знання і отримують нові навички у сфері публічного управління та адміністрування шляхом участі у заходах неформальної освіти та здобутті сертифікатів про проходження навчання на освітніх платформах Coursera, Prometheus тощо.

Так, за рекомендацією Львівської обласної військової адміністрації для закладів вищої освіти здобувачами вищої освіти першого та третього років навчання ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» разом із доцентом кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Решотою О.А. було успішно освоєно цикл навчальних курсів на платформі “Дія Освіта” задля поглиблення знань з основ демократії, кризових комунікацій тощо. Відповідно за участь у цих заходах неформальної освіти, успішне складання тестових завдань та отримання сертифікатів здобувачам вищої освіти було зараховано додаткові бали до підсумкової оцінки із дисциплін «Вступ до фаху та академічна доброчесність» і «Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні».

Відтак, у рамках прослуховування циклу навчальних лекцій, здобувачі вищої освіти доповнили свої знання і навички, засвоєння і набуття яких студентами передбачено за ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом».