Міжкафедральний методичний семінар «Роль гаранта та робочої групи у розвитку освітньої програми»

31.12.2021 | 00:33

30 грудня 2021 року кафедра фінансового менеджменту та кафедра економіки та публічного управління провели міжкафедральний методичний семінар «Роль гаранта та робочої групи у розвитку освітньої програми».

Входження України до Європейського простору вищої освіти вимагає не лише реформування власне вищої освіти відповідно до рекомендацій, сформульованих у Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості (ESG-2015), а й свідомого ставлення освітянської спільноти до цих процесів. Підвищення якості освітнього процесу неможливе як без активізації процесів внутрішнього забезпечення якості, так і без зовнішнього консультативного оцінювання якості освітніх програм та освітньої діяльності.

Актуальна проблематика, якій був присвячений міжкафедральний методичний семінар, обумовлена аналізом поточного стану організації забезпечення якості в Університеті, показників оцінювання ОП, і передусім – наслідком комунікації з гарантами та робочою групою ОП стейкголдерів та здобувачів вищої освіти, інформаційно-роз’яснювальних заходів між усіма учасниками освітнього процесу.

Очевидно, що від науково-педагогічних  працівників: гаранта, який координує та опікується ОП і робочої групи, залежить її ефективність і результативність. Саме тому індивідуальні риси гаранта та членів робочої групи, їх повноваження, інструментарій (розроблений Університетом) для виконання їх функціональних обов’язків було бути об’єктом обговорення.

За результатами роботи продовж існування освітньої програми гарант освітньої програми та робоча група мають обов’язково врахувати зауваження й пропозиції усіх зацікавлених сторін,  за потреби розробити проект змін до освітньої програми з метою виправлення виявлених недоліків чи внесення запропонованих змін.

Доповідачі семінару:

  • Наталія Ситник д.е.н., професор, гарант ОП «Фінанси, митна та податкова справа» (другий (магістерський) рівень освіти)
  • Галина Капленко д.е.н., доцент, гарант ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» (другий (магістерський) рівень освіти)
  • Оксана Західна к.е.н., доцент, гарант ОП «Фінанси, митна та податкова справа» перший (бакалаврський) рівень освіти)
  • Юлія Шушкова д.е.н., доцент, гарант ОП «Фінансовий менеджмент» (перший (бакалаврський) рівень освіти)
  • Наталія Пак к.е.н., доцент, гарант ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» (перший (бакалаврський) рівень освіти)
  • Василь Зеленко к.е.н., доцент, член робочої групи ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах»
  • Любов Петик к.е.н., доцент, член робочої групи ОП «Фінанси, митна та податкова справа»
  • Володимир Бурак к.юр.н., доцент, член робочої групи ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах»
  • Уляна Ватаманюк-Зелінська д.е.н., професор, член робочої групи ОП «Фінансовий менеджмент».