Напрями наукових досліджень кафедри економіки та публічного управління

Науково-дослідна робота кафедри Економіки та Публічного Управління базується на синтезуванні дослідницьких доробків широкого спектру соціально-економічних проблем у відповідності до напряму публічного управління (адміністрування) в умовах європейської інтеграції. Пов’язується це із тим, що кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», а починаючи із 2006 р. займається проблематикою європейської інтеграції.

Актуальність досліджень колективу кафедри зумовлюється тим, що після Революції Гідності оновленням системи публічного управління в органах державної влади та бізнесу в Україні передбачає не тільки приплив нових управлінських кадрів, а й модернізацію цих систем, насамперед на засадах європейських цінностей та управління знаннями. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає подальшу реформу системи державного управління з урахуванням концепцій децентралізації та доброго врядування (Good Governance). Відтак, європейські цінності мають стати основою формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування.

Суттєвим доробком кафедри слід вважати тісну співпрацю із працедавцями для майбутніх випускників, яка полягає в залученні їх до науково-практичних заходів кафедри. Іншим, не менш важливим напрямком науково-практичної роботи є співпраця із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою підвищення ефективності навчально-науково процесу кафедрою видаються навчальні посібники та підручники, наукові монографії. Також, уже протягом багатьох років ведеться науково-пошукова робота серед студентської молоді, яка активно залучається до написання наукових робіт, участі у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Колектив кафедри кілька разів на рік організовує публічні науково-практичні заходи із залученням професорсько-викладацького складу як Університету, так і ВНЗ-партнерів, студентів, представників влади, бізнесу та громадськості.

Щорічно, за підсумками роботи, кафедрою укладається звіт про наукову діяльність за календарний рік.

 Важливою складовою наукової роботи кафедри є реалізація міжнародних проектів, а також співпраця із закордонними партнерами.

Значна частка наукової роботи спрямована на те, щоб сформувати у майбутніх випускників управлінські компетенції з метою їх працевлаштування як у державних органах публічної служби, так і в бізнес-структурах,  прийняття ефективних рішень як на мікро, так і на макрорівні.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками:

 • реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів;
 • публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях;
 • видання монографій, навчальних посібників та підручників;
 • аспірантура та докторантура.
 • науково-дослідна робота студентів та організація й проведення публічних науково-практичних заходів;
 • реалізація міжнародних грантів та міжнародна співпраця.

1. Реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів.

Починаючи із січня 2017 р. колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної теми “Соціально-економічний  розвиток України в умовах євроінтеграції” Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2021 р. № держреєстрації – 017U000896

Кадровий склад виконавців:

 • Стасишин А.В., к.е.н., доцент;
 • Гупало О.Г., к.е.н., доцент;
 • Зеленко В.А., к.е.н., доцент;
 • Капленко Г.В., к.е.н., доцент;
 • Пак Н.Т., к.е.н., доцент;
 • Пасінович І.І., к.е.н., доцент;
 • Пелехатий А.О., к.е.н,
 • Пікулик О.І., к.е.н., доцент.;
 • Табачук А.Я., к.е.н.

Так, здійснено порівняльний аналіз досвіду європейських країн щодо формування національних моделей соціального захисту населення. На основі результатів дослідження пропонуються нові варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної соціально-економічної політики України в умовах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, з врахуванням існуючих проблем, а саме: наповнення державного бюджету; захисту держави під час війни на сході; імплементація норм європейського законодавства у відповідності до зобов’язань згідно. Запропоновано нові підходи щодо здійснення публічного управління на основі принципів прозорості та відкритості з використанням кращого досвіду передових країн світу. Окрім цього розроблено концептуальну модель бюджетної політики розвитку територій, яка ґрунтується на засадах діалектичної єдності бюджетної стратегії та бюджетної практики та дуальності напрямів її формування, які передбачають, по-перше, формування системної бюджетної політики, по-друге, формування бюджетної політики на різних рівнях управління територіями. В основу запропонованої моделі покладено аналіз викликів, сформованих в результаті зміни стану національної економіки та в умовах глобальних і міжрегіональних ризиків та таких, що відповідають трендам економічного розвитку. Також науково обґрунтовані результати одного із напрямків проведеного дослідження допомогли розв’язати важливе наукове завдання – обґрунтувати інституційні засади екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів. Для вирішення цієї проблеми представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень, висновків та рекомендацій.

Також, доц. Стасишин В.А. входить до колективу виконавців бюджетної науково-дослідної теми: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації».

З травня 2014 року колектив кафедри працював над науково-дослідною темою “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”. Результатами роботи стали публікації наукових статей, виступи на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Одним із основних результатів роботи став захист кандидатської дисертації Шевчук Н.В. на тему: «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України».

2. Публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях

Колектив кафедри постійно працює над науковими дослідженнями, результатами яких є публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Одержані дослідницькі результати активно впроваджуються у навчальному процесі: під час лекційних та семінарських занять, формування навчальних посібників та підручників, проведення науково-практичних заходів. Так, тільки за 2019 рік на кафедрі було опубліковано 19 статей, 11 із яких – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також, представники кафедри взяли участь та опублікували тези

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Стасишин А.В. Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2018. – №10. – С. 13-19
 2. Kaplenko Halyna, Drozd Yurii. Administrative barriers to the development of entrepreneurship and the problem of their forecasting. Scientific-practical journal «Innovative Economics and Management», №3. 2019. – С. 72–81. (Index Copernicus)
 3. Kaplenko Halyna, Bereza Sofiia, Sloboda Ihor. Forming the transparency and openness trends in the ukrainian public sector. Scientific-practical journal «Innovative Economics and Management», №3. 2019. (Index Copernicus)
 4. Voznyak H. V., Yehorycheva S. B., Grzebyk M., Pelekhatyy A. O. Budgetary control at the local level under financial decentralization in ukraine: problems and their solutions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019, Vol 3, No 30 (2019).
 5. Zelenko Vasyl. European integration: social economics dimension / В.А. Зеленко // Czasopismo naukowe „Przegląd Nauk Ekonomicznych” Wydawnictwа polskiego towarzystwa ekonomicznego, oddział w Łodzi. – 2019, № 33, str. 7–24 (Index Copernicus).
 6. Зеленко В.А. Проблема енергоефективності у моделі сталого розвитку України: досвід ЄС /Зеленко В.А., Ференчак Я.І.// Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» – Львів : ІРД, № 1 (135). – 2019, С. 25–33 (Index Copernicus).
 7. Пак Наталія Тадеушівна, Мельни Ірина Петрівна. Формування регіональної економічної політики (formingof regional economicpolitics). Причорноморські економічні студії. 2019. №40. С.46 – 50 (міжнародна науково метрична база даних Index Copernicus (IC).
 8. Пак Наталія Тадеушівна, Татарчук Аліна Олександрівна, Кобець Катерина Олександрівна Запобігання корупції в Україні Молодий вчений. . 2019. №6(70). С.118 – 123 (міжнародна науково метрична база даних Index Copernicus (IC))
 9. Пак Наталія Тадеушівна. Централізація і децентралізація влади в Україні: сучасні виклики. Причорноморські економічні студії. 2019. №38 c.132 – 139 (міжнародна науково метрична база даних Index Copernicus (IC).
 10. Пасінович І. І., Дмитрук В. О. Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми, перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3 (137). С. 42-49. − Index Copernicus
 11. Пасінович І. І., Сич О. А. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 56-64. − Index Copernicus.
 12. Пасінович І.І. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України / Пасінович І.І., Сич О.А. // Зб. наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», УБС, Харківський ННІ. − Вип. 1 (24), 2018. − С. 398-408. − Web of Science.
 13. Пасінович І.І. Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні / Пасінович І.І., Кучма М.І. // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 20. Частина 2, 2018. − С. 161-166. − Index Copernicus.
 14. Пелехатий А.О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження. Ж-л «Бізнес інформ», 2020, №2, с. 22-31

Повні списки публікацій розміщено на сторінці кафедри економіки та публічного управління у розділі «співробітники кафедри економіки та публічного управління».  

3. Видання монографій, навчальних посібників та підручників

Кафедра має значний досвід у підготовці підручників, навчальних посібників та наукових монографій. Так, для більш ефективного викладання, практично для усіх фундаментальних економічних дисциплін було підготовлено та видано відповідні підручники та навчальні посібники. На сучасному етапі, колектив кафедри активно працює над виданням навчально-наукової літератури за напрямками європейської інтеграції та публічного управління.

 1. Публічне управління: навч. посібник / А. В.Стасишин, .Г В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ;..[ за заг. ред.. А.В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.2019. 460с.
 2. Економіка у Європейській Інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
 3. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
 4. Фінанси бізнесу: навчальний посібник / Стасишин А. В., Сич О.А., Попович Д.В. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
 5. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О.Р. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533с.
 6. Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Гупала О.Г. – К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
 7. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .

4. Науково-дослідна робота студентів, організація та проведення публічних науково-практичних заходів

На сьогоднішній день при кафедрі працює студентський науковий гурток «Управлінець», керівником якого є к.е.н., доц. Пасінович І.І. (з 2011 по 2019 – доцю Зеленко В.А.). Студенти цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як на факультеті, так і за його межами.

Львівський національний університет імені Івана Франка (Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом) спільно з Чернігівським національним технологічним університетом започаткували проведення щорічної  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління». 17-18 жовтня 2019 р. у Львівському національному університеті ім. І.Франка відбулася І Міжнародна науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

Кафедра має великий досвід проведення різноманітних публічних заходів науково-практичного характеру, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.

Детальнішу інформацію про організацію подій кафедри, а також участь у них студентів-гуртківців Ви можете дізнатись, переглянувши ПРЕЗЕНТАЦІЮ.

5. Реалізація міжнародних грантів та співпраця із закордонними партнерами.

Кафедра економіки та публічного управління співпрацює із кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької. Професор кафедри д-р Роберт Станіславський являвся зовнішнім лектором у проекті Жана Моне. У вересні 2019 року відбулась робоча зустріч представників Центру досконалосі імені Жана Моне (в складі О.Головко-Гавришевої, О.Краєвської та В.Зеленка) з професором Р. Станіславським, в межах якої було проведено обмін досвідом з реалізації проектів ЄС, а також визначено основні напрямки подальшої Співпраці з Кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Лодзької Політехніки.

На базі кафедри виконувався проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension». Координатор проекту – доц. В.А. Зеленко, академічний координатор – доц. О.Г. Гупало. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сторінка у International Ofice ЛНУ: https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/economy-in-european-integration/

Instagram: https://www.instagram.com/econom.in_ei.lnu/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

Інформаційний журнал про реалізацію проекту можна переглянути тут

Кафедра є учасником проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу. Член команди проекту – доц. В.А. Зеленко. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2021. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сайт: https://wurces.wixsite.com/website

Facebook:https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/Western-Ukrainian-Research-Center-for-European-Studies-806835682712396/

Відповідно до плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies» за програмою Жана Моне доц. В.А. Зеленко брав участь у міжнародній науковій конференції «Competitiveness and Innovations in Knowledge Economy» (Молдова, Кишинів, 26-28 вересні 2019, Академія економічної освіти Молдови). Під час візиту відбувся спільний міжнародний семінар, де обговорювалися питання розвитку європейських студій на пострадянському просторі, а саме досвід Центру досконалості імені Жана Моне з європейських економічних інтеграційних студій (http://www.integra-jm.md/) у викладанні і дослідженні європейських дисциплін та внеску обох Центрів у академічний супровід забезпечення виконання Угоди про асоціацію.

Доц. Пасінович І.І. брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого проходила стажування в Жешівському університеті (Республіка Польща) на кафедрі економіки і менеджменту з 18.02.2018 р. по 24.02.2018 р..

Продовжено співпрацю із CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) – спільний проект Institut fur Europaische Politіk (Берлін), ГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” та громадської мережі «ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А. взяв участь у з’їзді «Питай. Дій. Мережуйся. Громадська діяльність для асоціації з ЄС» (6-7 червня 2019 р.). В межах візиту він здійснив презентацію діяльності Центру досконалості Жана Моне в ЛНУ та провів робочу зустріч з організаторами заходу щодо реалізації проектів за підтримки ЄС.