ЛЕГКА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Наукові інтереси

   Розробила відповідне методичне забезпечення: навчальні і робочі програми, навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни “Фінанси”, методичні вказівки до семінарських занять, до проведення лекцій, щодо практики конструювання тестів тощо, використовує інтерактивні методи навчання, уміло організує самостійну та індивідуальну роботу студентів.

Публікації

1. Бохна О. В. Мінімальний ефективний розмір підприємства та структура галузі / О. В. Бохна, Г. І. Башнянин, В. М. Легка // Перехідні економічні системи : збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів : Випуск VI / Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – С. 19–20.
2. Лапчук Я. С. Проблема зниження вартості банківських кредитів / Я. С. Лапчук, В. М. Легка, О. Ю. Носов // Фінансово-кредитна система України : проблеми та шляхи її вирішення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2004 р. / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 103–104.
3. Легка В. М. Фінансові інструменти РЦП та його функціональна структура / В. М. Легка // Науковий вісник : Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні : збірник науково-технічних праць. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.6. – С. 248–253.
4. Легка В. М. Поняття ринку цінних паперів (РЦП) та його загальноринкові функції / В. М. Легка // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.7. – С. 228–233.
5. Легка В. М. Сучасні тенденції функціонального впливу ринку цінних паперів (РЦП) на розвиток національної економіки / В. М. Легка // Вісник НУ „Львівська Політехніка” : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво НУ „Львівська Політехніка”, 2005. – № 527. – С. 123–127.
6. Легка В. М. Теоретико-методологічні засади сучасної методики оцінки ринку цінних паперів (РЦП) / В. М. Легка // Вісник НУ „Львівська Політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво НУ „Львівська Політехніка”, 2005. – № 547. – С. 174–181.
7. Легка В. М. Функціональна структура ринку цінних паперів у сучасних економіках / В. М. Легка // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів : Львівська комерційна академія, 2006. – Випуск 22. – С. 300–307. – (Серія економічна).
8. Лазур П. Ю. Факторинг як новітній метод фінансування та кредитування діяльності малих і середніх підприємств / П. Ю. Лазур, В. М. Легка, С. В. Мелесик // Современные направления теоретических и прикладных исследований : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 15-25 марта 2007 года : Т. 15. Экономика / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский национальный морской университет. – Одесса : Черноморье, 2007.– С. 45–47.
9. Городиський Т. І. Концептуальні підходи до оцінки інноваційного потенціалу регіону / Т. І. Городиський, Б. І. Кабаці, В. М. Легка // Наука і життя : українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 21-23 травня 2007 року : збірка тез доповідей / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), ТОВ “ТК Меганом”. – Київ, 2007. – С. 13–14.
10. Кабаці Б. І. Феномен економічного зростання та теоретико-методологічні засади його дослідження / Б. І. Кабаці, В. М. Легка, Н. Є. Килипенко // Наука і життя : українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 26-28 травня 2008 року : збірка тез доповідей : Ч. 1 / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), ТОВ “ТК Меганом”. – Київ, 2008. – С. 24–25.
11. Сербина О. Г. Особливості впливу оподаткування на дохідність і напрями розвитку банківської діяльності / О. Г. Сербина, А. Ю. Скіб’як, В. М. Легка // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008” : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 20-30 июня 2008 года : Т. 5. Экономика / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский национальный морской университет, Морской учебно-консультационный центр “MarinECC”. – Одесса, 2008. – С. 60–62.
12. Макроекономічна ринкова система : сукупний попит і сукупна пропозиція / [М. П. Герцунь, Г. І. Башнянин, В. М. Легка, А. О. Яким’як, А. А. Кімершайн] // Макроекономічна теорія : навчальний посібник / [Башнянин Г. І., Томашик Л.С., Середа А.Р.] ; за ред. д. е. н., проф. Г. І. Башнянина і к. е. н., доц. Л. С. Томашик. – Львів : „Новий Світ – 2000”, 2005. – 552 с. – (У співавторстві).
13. Конкурентна ринкова система : пропозиція та фактори її формування і зміни / [А. В. Роміх, Г. І. Башнянин, Н. І. Римарська, В. М. Легка] // Політична економія : навчальний посібник / [Башнянин Г. І., Шевчук Є. С. та ін.] ; за редакцією д. е. н., проф. Г. І. Башнянина і к. е. н., доц. Є. С. Шевчука. – [2-ге вид., перероблене і доповнене]. – Львів : „Магнолія плюс”, „Новий Світ – 2000”, 2004. – 482 с. – (У співавторстві).
14. Конкурентна ринкова система : пропозиція та фактори її формування і зміни / [А. В. Роміх, Г. І. Башнянин, Н. І. Римарська, В. М. Легка] // Політична економія : навчальний посібник / [Башнянин Г. І., Шевчук Є. С. та ін.] ; за редакцією д. е. н., проф. Г. І. Башнянина і к. е. н., доц. Є. С. Шевчука. – [3-те вид., перероблене і виправлене]. – Львів : „Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 304 с. – (У співавторстві).
15. Конкурентна ринкова система : пропозиція та фактори її формування і зміни / [А. В. Роміх, Г. І. Башнянин, Н. І. Римарська, В. М. Легка] // Політична економія : навчальний посібник / [Башнянин Г. І., Шевчук Є. С. та ін.] ; за редакцією д. е. н., проф. Г. І. Башнянина і к. е. н., доц. Є. С. Шевчук. – [4-те вид., перероблене і виправлене]. – Львів : „Новий Світ – 2000”, 2005. – 480 с. – (У співавторстві).
16. Ділові підприємства та їх форми : порівняльна характеристика. Економічні функції держави та їх реалізація / [Б. М. Шевчик, Г. І. Башнянин, В. М. Легка, Г. П. Охендушко] // Економічна теорія : комплексні завдання / За ред. Г. І. Башнянина, О. В. Щедрої. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 200 с. – (У співавторстві).
17. Мікроекономічний ринок продуктів : модель чистої конкуренції (максимізація прибутку у короткостроковому періоді) / [О. Р. Завялова, Г. І. Башнянин, М. В. Плекан, Р. М. Павлуцька, В. М. Легка, О. Я. Хариш, Л. П. Карбовник, Г. М. Давидов] // Мікроекономічна теорія : навчальний посібник / [Башнянин Г. І., Щедра О. В. та ін.] ; за ред. д. е. н., проф. Г. І. Башнянина і к. е. н., доц. О. В. Щедрої. – Львів : Новий Світ – 2000, 2007. – 640 с. – (У співавторстві).
18. Скіб’як А. Ю. Концептуальні особливості методології метрологічного аналізу ефективності функціонування виробничих систем / А. Ю. Скіб’як, В. М. Легка, О. Г. Сербина // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2008 : materialy ІV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 16-31 czerwca 2008 roku : Tym 7. Еkonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia, 2008. – С. 21–24.
19. Легка Валентина. Використання інноваційних педагогічних технологій на шляху до євро інтеграції / Легка Валентина, Ольга Пастушенко // Вісник Львівської державної фінансової академії : гуманітарні науки. – Львів : ЛДФА, 2009. – С. 41–45.
20. Легка В. М. Фінанси : [засоби діагностики з навчальної дисципліни “Фінанси”] / В. М. Легка, М. Я. Демко. – Львів : ЛДФА, 2013. – 119 с.

Біографія

Народилась в Україні, місті Львові.
Закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1976 р.
Має стаж практичної роботи у Всесоюзному державному проектно-технологічному інституті при ЦСУ СРСР з питань обробки економічної інформації.
З 1979 року обіймала керівні посади з навчально-методичної роботи у Львівській державній фінансовій академії.
У 1997 році присвоєно педагогічне звання “Викладач – методист” Львівського фінансово-економічного коледжу.
Відзначена почесними грамотами Прем’єр-міністра України, Міністерства фінансів України та Львівської державної фінансової академії.
Постійно працює над собою, неодноразово підвищувала кваліфікацію в провідних навчальних закладах, в органах фінансово-кредитної системи, оволоділа методикою викладання фінансових дисциплін, завжди творчо використовує передовий педагогічний досвід, досвід своїх колег.
Як науково-педагогічний працівник кафедри працює творчо і наполегливо над вдосконаленням фахового рівня: удосконалює форми і методи педагогічної діяльності, проводить відкриті лекційні і семінарські заняття, своїм досвідом ділиться з молодими колегами, є наставником молодих викладачів.
Бере участь у розробці навчальних планів, програм навчальних дисциплін, завдань для комплексного контролю знань студентів, методичних рекомендацій, положень щодо організації освітнього процесу, атестації випускників, оцінювання знань студентів тощо.
З 2003 року проводить наукові дослідження з фінансових питань, є співавтором навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів з економічних дисциплін.

Розклад