ФИЛИПІВ РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Наукові інтереси

Роль фіскальної політики держави у стимулюванні розвитку неоліберальної економіки ринкового типу, перспективи сталого регіонального розвитку України на засадах еколого-економічної регламентації.

Публікації

1. Фінансовий механізм охорони довкілля: теорія, методологія, практика : монографія / Буряк П.Ю., Римар М.В., Филипів Р.С., Бугіль С.Я. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – 196 с.
2. Фінансові механізми забезпечення розвитку депресивних територій: теорія і методи : монографія / Римар М.В., Попівняк О. М., Филипів Р.С. – Львів : ВД “Панорама”, 2014. – 260 с.
3. Фінанси: курс для фінансистів : Підручник / [За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б.] – К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 528 с.
4. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / [Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Буряк П. Ю., Бугіль С.Я. та ін.] – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
5. Податковий менеджмент : Навчальний посібник / [Буряк П.Ю., Савчук Н.В., Бугіль С.Я., Ярема Б.П., Маринець В.П., Филипів Р.С., Шевчук О.М.] – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 220 с.
6. Филипів Р.С. Податкова система України в контексті розвитку міжнародного економічного співробітництва / Р.С. Филипів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 6. – С.51–53.
7. Римар М.В. Податок на додану вартість: вітчизняний та зарубіжний досвід його застосування / М.В. Римар, Р.С. Филипів // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2007. – № 12. – С. 40–45.
8. Филипів Р.С. Фінансове забезпечення природокористування в Україні / Р.С. Филипів // Збірник наукових праць VI Міжнародного симпозіуму “Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі Україна – Туреччина”. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2007. – Випуск 5. – С. 375–380.
9. Римар М.В. Теоретичні аспекти функціонування фінансового механізму природокористування на засадах сталого розвитку / М.В. Римар, Р.С. Филипів // Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2007. – Випуск XIII. № 1. – С. 216–223.
10. Филипів Р.С. Шляхи удосконалення екологічного оподаткування в Україні / Р.С. Филипів // Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2007. – Випуск XIII. № 4. – С. 178–187.
11. Римар М. В. Роль податків в процесі формування екологічної політики держави / М. В. Римар, Р. С. Филипів // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2007. – № 13. – С. 58–63.
12. Филипів Р.С. Економічні альтернативи в межах фінансування бюджетного дефіциту / Р.С. Филипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 157-161.
13. Филипів Р.С. Напрями імплементації міжнародних еколого-економічних стандартів в економіко-правове поле України / Р.С. Филипів // Збірник наукових праць VIІІ Міжнародного симпозіуму “Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі Україна – Туреччина”. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – С. 548–555.
14. Филипів Р.С. Економіко-правові параметри державного стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Р.С. Филипів / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 234-240.
15. Филипів Р.С. Податкова політика України на сучасному етапі / Р.С. Филипів // Збірник наукових доповідей Міжвузівської студентсько-аспірантської конференції “Перспективні напрямки реформування фінансової системи України”. – Львів: ЛДФА, 2006. – Частина 1. – С. 31–34.
16. Филипів Р.С. Екологізація фінансово-економічної сфери України як умова євроінтеграційного поступу / Р.С. Филипів // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції”. – Львів: ЛДФА, 2007. – С. 140–142.
17. Филипів Р.С. Розвиток приватного підприємництва в Україні: проблеми сьогодення / Р.С. Филипів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні”. – Львів: ЛДФА, 2009. – С. 111–114.
18. Филипів Р.С. Бюджетна децентралізація у світлі реформування національної системи оподаткування / Р.С. Филипів // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва:VI міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2011 р.: зб. тез наук. доп.: [у 2 т. ]. – т. 2. – Львів : ЛДФА, 2011. – С.123-127.
Филипів Р.С. Фінансове забезпечення альтернативної енергетики в Україні / Р. С. Филипів, Т. М. Римар // 2-й міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” : збірник матеріалів. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів “ЗУКЦ”, 2012. – С. 207-208.

Біографія

   Закінчив Львівську державну фінансову академію з присвоєнням кваліфікації „спеціаліст з фінансів” за спеціальністю „Фінанси”. Після закінчення академії був зарахований на денне відділення аспірантури ЛДФА на кафедру податків, бюджету та казначейської справи.
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – „Гроші, фінанси і кредит” на тему: „Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики держави”.
У 2013 р. підвищував кваліфікацію у фінансовому управлінні Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області.

Нагороди

Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами і Орденами Львівської обласної громадської організації “Галичина” “За високу патріотичну свідомість, постійне сприяння і особистий внесок у відтворення Українського козацтва” (2009 р., 2010 р., 2011 р.).

Розклад