ДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: a_dub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  фінанси домогосподарств

Публікації

 1. Дуб А. Р. Соціальне страхування зайнятих в особистих селянських господарствах та напрями його удосконалення / А. Р. Дуб // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П. Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. – № 22. – С. 56-62.
 2. Дуб А. Р. Участь селян в системі соціального страхування та шляхи її активізації / А. Р. Дуб // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 квітня 2012 р. : тези доп. / За ред. В. В. Засадко. − Львів : СПОЛОМ, 2012. – С. 163-169.
 3. Дуб А. Р. Залучення селян до фінансової участі в системі соціального страхування / А. Р. Дуб // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУУ. – 2013. – Вип., 23.7. – С. 218-224.
 4. Дуб А. Р. Шляхи залучення селян до фінансової участі в системі соціального страхування / А. Р. Дуб // Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих і перехідних економік : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12 квітня 2013 р. : тези доп. − Чернігів, 2013. – С. 11-12.
 5. Дуб А. Р. Вплив співпраці з МВФ на фінансову безпеку України / А. Р. Дуб // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУУ. – 2013. – Вип., 23.14. – С. 287-293.
 6. Дуб А. Р. МБРР та Україна:стан та перспективи співпраці / А. Р. Дуб // Перспективи зміцнення фінансово-економічної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, 1 листопада 2013 р. : тези доп. − Луцьк, 2013. – С. 38-40.
 7. Дуб А. Р. Вплив МВФ на розвиток економіки України / А. Р. Дуб // Фінансові механізми активізації підприємництва : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р. : зб. тез наук. доп. : – Львів : ЛДФА, 2013. – C. 161-164.
 8. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації. Монографія / За ред. О. А. Біттера, А. Р. Дуба. – Львів, 2014. – 172 с. [Біттер О. А., Артус М. М., Дуб А. Р., Перетятко Л. А., Попович Д. В., Петик Л. О., Лукаш С. В., Полянчич Т. М., Радіца О. А., Голинський Ю. О. та ін.]
 9. Дуб А. Р. Роль міжнародних грошових переказів в доходах домогосподарств в умовах економічної нестабільності / А. Р. Дуб // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 4–5 червня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 167-169.
 10. Дуб А. Р. Міжнародна конкурентоспроможність України: стан та перспективи / А. Р. Дуб // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 грудня 2015 р. (м. Ужгород). – У 2-х частинах. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 36-39.
 11. Дуб А. Р. Причини неплатоспроможності українських банків / А. Р. Дуб // Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. 29 січня 2016. (Klaipeda. Lithuania). – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. С. 62-65.
 12. Дуб А. Р. Використання міжнародних грошових трансфертів українськими домогосподарствами: стан і перспективи / А. Р. Дуб // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с.
 13. Дуб А. Р. Канали міжнародних грошових переказів та чинники, що впливають на їх вибір / А. Р. Дуб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – Вип. 16. – Ч. 4. – С. 17-20.
 14. Дуб А. Р. Мотиви фінансових рішень мігрантів про здійснення міжнародних грошових переказів / А. Р. Дуб // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : серія економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 54-63.
 15. Дуб А. Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні / Дуб А. Р., Хлопецька М.-С. Б. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАНУ». – 2016. – Вип. 1 (117). – С. 87-92.
 16. Дуб А. Р. Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств / А. Р. Дуб // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – 2016. – С.280-287.
 17. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.

Біографія

Освіта

2014 – пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі аналітичної економії і міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка

2012 – присвоєно вчене звання доцент.

2008 – здобув вчений ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю економічна теорія та історія економічної думки.

2002 – 2006 –  навчався в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995 – 2000 – навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “Фінанси і кредит”) , який закінчив з відзнакою.

Досвід роботи

2015 – по даний час –  доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2003 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії.

Нагороди

подячна грамота Міністерства фінансів України

Розклад