БУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: svitlana.buhil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Оптимізація боргової політики держави; реалізація бюджетної політики органів місцевого самоврядування в контексті принципів ефективної бюджетної децентралізації, фінансової стійкості і безпеки; бюджетно-податкова політика та її вплив на розвиток і конкурентоспроможність підприємств

Курси

Публікації

 

 1. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О.Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
 2. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с. − Електронний ресурс. – Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/RE0000205.PDF
 3. Фінанси: курс для фінансиста / колектив авторів: БурякП.Ю., Жихор О.Б., Бугіль С.Я. та ін. // Підручник / За ред. П.Ю. Буряка та О.Б. Жихор. – К.: „Хай-тек Пресˮ, 2010. – 528 с.
 4. Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики держави [Текст] : [Монографія] / М.В.Римар , П.Ю. Буряк, Р.С. Филипів , С.Я. Бугіль – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 200 с.
 5. Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю.Буряк, І.З. Сторонянська, О.Р. Західна, С.Я. Бугіль, Н.В. Савчук, О.Я. Савчук – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 190 с.
 6. БугільС.Я. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання і напрями його вдосконалення / С.М. Онисько, П.М. Марич, С.Я. Бугіль та ін. // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України [Текст] : [Монографія] / за ред. П.С. Березівського. – Львів, 2011. – С. 534-547.
 7. Мікроекономіка: Підручник / за заг.ред. проф. БурякаП.Ю. та Гупала О.Г. (авторський колектив: Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Дудяк Р.П., Дулюк В.Г., Липчук Н.В., Бугіль С.Я., Пікулик О.І., Стасюк І.В., Балагурак У.Д., Ковтун Л.П.) . − К.: „Хай-Тек Пресˮ, 2012. – 560 с.
 8. Бугіль С.Я. Управління комунальною власністю територіальних громад / С.Я. Бугіль // Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ Міжнародної конференції (м. Макіївка, 12-13 квітня 2012 р.). – С. 177-179.
 9. Бугіль С.Я. Новації в системі оподаткування підприємств та їх вплив на формування доходів місцевих бюджетів. / С.Я. Бугіль // Збірник тез наукових робіт науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 березня 2012р.) – Одеса: у 2-х частинах. – О.: „Центр економічних досліджень та розвиткуˮ, 2012. Ч.ІІ. − С. 50-52.
 10. БугільС.Я. Інноваційні вектори реалізації пенсійної реформи в Україні / С.Я. Бугіль, Н.В. Шевчук // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Київ, 27-29 жовтня 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання „Нова освітаˮ – Київ : 2012. – С. 22-24.
 11. Макроекономіка: Навчальний посібник (колектив авторів: БурякП.Ю., Гупало О.Г., Дулюк В.Г., Пікулик О.І., Дудяк Р.П., Лисюк О.В., Орловська О.В., Бугіль С.Я., Балагурак У.Д., Ковтун Л.П.) / за заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – 3-тє вид-ня, перероб. та доповн. − К.: „Хай-Тек Пресˮ, 2013. – 560 с.
 12. Міжнародні тенденції модернізації боргової політики / П.Ю.Буряк, С.Я. Бугіль // Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни [Текст] : [Монографія] / За заг. ред. д.е.н., профессора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – С. 17-22.
 13. БугільС.Я. Міжнародні тенденції модернізації боргової політики / С.Я. Бугіль // збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країниˮ / ред. кол. Веретенников В.І. та ін. ‒ Макіївка : МЕГІ. ‒ 2013. ‒ С. 9-10.
 14. БугільС.Я. Оцінка результативності оподаткування споживання в Україні / Н.В. Савчук, О.Я. Савчук, С.Я. Бугіль // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII Міжнародного симпозіуму Україна – Україна – Туреччина 12-14 червня 2013 р. / відпов. ред. Т.І. Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – С. 542-548.
 15. БугільС.Я. Світовий досвід використання фіскальних інструментів стимулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах / С.Я. Бугіль // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції „Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритетиˮ : 18 квітня 2013 р. – Чортків : ФО-П Атаманчук А.В.; 2013. − С. 151-153.
 16. БугільС.Я. Державна підтримка малого та середнього підприємництва в країнах Європейського Союзу / С.Я. Бугіль // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні”. – Львів: ЛДФА, 2013. − С. 12-14.
 17. Шляхи оптимізації боргової політики держави в умовах інтегрованого ринку / П.Ю.Буряк, С.Я. Бугіль // „Економічна безпека в умовах глобалізації світової економікиˮ [Текст] : [колективна Е45 монографія у 2 т.]. − Дніпропетровськ: „ФОП Дробязко С.І.”, 2014. – Т.1. − С. 25–35. − Електронний ресурс. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/44575/1/Domaschenko_Economic_security.pdf
 18. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю.Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
 19. Організація біржової діяльності. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. / ДудякР.П., Бугіль С.Я. – [2-ге вид., доп.] – Л: В-цтво „Магноліяˮ. – 2014. – 360 с.
 20. Маркетинг: основи теорії і практики / ЛипчукВ.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.// Навч. посіб. 3-ге вид. / За заг. редак. В.В. Липчука. – Львів: „Магнолія-плюсˮ, 2014. – 290 с.
 21. Казначейська система: Навч. посіб. / П.Ю.Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський // – Львів : РВВ НЛТУ, 2014. – 250 с.
 22. Бугіль С.Я. Модернізація податкової політики України: вплив на покращення бізнес-клімату та наповнення бюджетів усіх рівнів / С.Я. Бугіль // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економікиˮ (м. Одеса, 24-25 січня 2014 р.) − Одеса: „Центр економічних досліджень та розвиткуˮ, 2014., Ч.ІІІ. − С. 65-68.
 23. Бугіль С.Я. Децентралізації управління бюджетними системами: зарубіжний досвід та перспективи для України / С.Я. Бугіль // Роль і місце регіональної інноваційної політики в розвитку економічної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28 лютого 2014 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО „Перспективаˮ, 2014. – Ч. 2. – С. 84-86.
 24. БугільС.Я. Бюджетно-податкові механізми активізації малого бізнесу в Україні / С.Я. Бугіль // Матеріали круглого столу „Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку”, (м. Львів 15 травня 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014. – С. 13-18.
 25. Бугиль С.Я. Бюджетная политика органов местного самоуправления в условиях трансформации системы местных финансов Украины / П.Ю. Буряк , С.Я.Бугиль // Сборник тезисов докладов на III Международной научно-практической конференции „Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформацииˮ : 23 мая 2014 г. в г. Нюрнберг, Германия. − Електронный ресурс. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23939398
 26. BugilJ. Fiscal decentralization as the direction of local government reform in the context of integration Ukraine in the European Union / S.J. Bugil / Wirtschaft und management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 230-235.
 27. Bugil S.J. Strategic portfolio standards practice management debt / Modern problems of regional development : Collection of scientific articles. Vol. 2 – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – S. 10-13. : http://conf.at.ua/27-28.10.2014_Vol.2.pdf
 28. Bugil S.J. Intermunicipal agreements as a way to reduce local budget deficits / S.J. Bugil / Problems of social and and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol.2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – S. 245-251.
 29. BugilS.J. Methodological approaches to formation and assessment of the current financial stability of border areas budget / S.J. Bugil / Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 213-217.
 30. Маркетинг: основи теорії і практики / Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. // Навч. посіб. / За заг. редак. В.В. Липчука. – 3-тє вид., випр. і доп. – Львів: «Магнолія-плюс», 2015. – 288 с.
 31. Маркетинг : Навч. посіб / [Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я., Янишин Я.С.]; за заг. ред. В.В. Липчука. – 2-ге вид. стереотипне, Львів: «Магнолія-плюс», 2015. – 456 с.
 32. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / колектив авторів [заг. ред. Гупала О.Г.] – Львів, ЛДФА, 2015. – 283 с.
 33. Bugil S.J. Impact on budget reform implementation city budget of Lviv // O.R. Zakhidna, S.J. Bugil / Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. 2. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – S. 48-51. : http://elibrary.ru/item.asp?id=25357065
 34. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 35. Бугіль С.Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів / С.Я. Бугіль. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1. (117). С. 55-60. − Електронний ресурс. – Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/Zbirnyk%20maket%201%20(117)%20end!.pdf
 36. БугільС.Я. Посилення ресурсної бази муніципалітетів через пaртнерство та співробітництво / С.Я. Бугіль., О.Р. Західна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Т. 21. – №. 9 (51). – 2016.
 37. Бугіль С.Я. Державний борг України: аналіз та напрямки оптимізації боргової політики держави / С.Я. Бугіль., М.Р. Пазак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Випуск 51. – 2016.‒ С. 86-92.
 38. Бугіль С.Я. Проблеми функціонування та шляхи покращення управління місцевими бюджетами / С.Я. Бугіль., Р.Р. Сеник // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Випуск 51. – 2016. ‒ С. 144-149.
 39. БугільС.Я. Посилення стимулюючої ролі державної політики через фіскальні важелі і механізми / С.Я. Бугіль  О.Р. Західна // Confereinta internationala stiintifico-practica «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global, сonferinta internationala stiintifico-practica», 26 februar. 2016, Chsinau / com.org.: O. Ticu (presedinte) [et al.]. Chsinau : S. n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). – 294-297. : http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3644/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202016%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20(1).pdf
 40. Бугіль С.Я. Методические подходы обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугіль // «Концептуальні засади економічного зростання в умовах глобалізації» [Текст] : [колективна монографія]. – Нюрнберг, Німеччина. – 2016. – 487 с., С. 218-228
 41. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 42. Бугіль С.Я. Міжнародний маркетинг та особливості його застосування / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. // Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. – 2017. – № 24. – С. 157-165

Біографія

ОСВІТА:

2014 – проходила стажування в Управлінні фінансів м. Львова Департаменту фінансової політики Львівської міської ради. За час стажування опрацювала такі теми: „Реалізація політики органів міської влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку м. Львова”, „Складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства”.

2013 – взяла участь у тренінгу в рамках проекту Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні „Гендерне бюджетування на місцевому рівні. За час навчання на тренінгу опрацювала такі теми: „Місце гендерних бюджетів в державному та місцевих бюджетах”, „Гендерний аналіз видатків бюджетів”, „Практичні та стратегічні гендерні потреби в бюджетах та програмах”, „Формування плану впровадження гендерних бюджетних ініціатив на місцевому рівні”.

2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри державних фінансів Львівської державної фінансової академії.

2008 – підвищувала кваліфікацію в Державній навчально-науковій установі „Академія фінансового управління”. За час навчання опрацювала такі теми: „Сучасні підходи до викладання фінансових дисциплін”, „Актуальні проблеми фінансової політики”.

2006 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему „Організаційно-економічний механізм розвитку агробізнесу”.

2001-2004 – навчалася в аспірантурі Львівського державного аграрного університету на кафедрі статистики і аналізу.

2001 – закінчила з відзнакою Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій».

1996 – закінчила з відзнакою Берлинську загальноосвітню школу.

РОБОТА:

2015 – по сьогоднішній день – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2009-2014 – доцент кафедри державних фінансів Львівської державної фінансової академії. Виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри.

2007 – доцент кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2005 – асистент кафедри фінансів та кредиту Львівського національного аграрного університету.

Нагороди

Відзначена Почесною грамотою ЛДФА за сумлінну працю та високий професіоналізм (2008 р.), Подякою Міністерства Фінансів України за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди Дня незалежності України (2010 р), Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України за особливі здобутки в науковій і науково-організаційній роботі та з нагоди професійного свята – Дня науки (2013 р.).

Розклад