Страхування, 051

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Опис курсу

СТРАХУВАННЯ

спеціальність 051 «Економіка»

 спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»

 

Метою навчальної дисципліни «Страхування» є оволодіння теорією і практикою страхування, набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування.

 

Основні завдання

 • з’ясувати об’єктивну необхідність, сутність, функції,  принципи і  роль страхування;
 • висвітлити організацію та шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;
 • розглянути умови особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • вивчити особливості та шляхи удосконалення фінансової діяльності страховиків.

Рекомендована література

 1. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-вр.
 2. Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Страхування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 582 с.
 3. Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. За ред. Т. А. Говорушко. Львів: Магнолія 2006, 2014. 328 c.
 4. Горбач Л. М., Кадебська Е. В. Страхування : Підручник. Київ : Кондор, 2016. 544 с.
 5. Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. Страхування : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.
 6. Журавльова Т. О., Дем’янчук М. А. Страхування : навч. посіб. Одеса, 2017. 296 с.
 7. Плиса В.Й. Страхування: Підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене. Київ : Каравела, 2019. 512 с.
 8. Русул Л.В., Федишин М.П., Лаврук Н.А. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. Камянець-Подільський: Аксіома, 2018. 288 с.
 9. Страхування : Підручник. За ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с.
 10. Страхування : практикум: навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. і доп. За ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2011. 607 с.
 11. Терещенко Т.Є., Заволока Л.О., Пономарьова О.Б. Страхування (у схемах, таблицях, коментарях) : навч. посіб. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 221 с.
 12. Ткаченко Н. В. Страхування: навч. посіб. Київ: Ліра­К, 2007. 376 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Страхування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Страхування»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус