ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кафедра економіки та публічного управління

Науковий керівник – д-р екон. н., доцент Капленко Г.В.

Протягом звітного періоду були отримані такі узагальнення:

Проаналізовано та узагальнено сутність адміністративного договору – як однієї з форм публічного управління в Україні. Досліджено проблеми розробки ефективної системи публічного управління в Україні з врахуванням та запозиченням кращого досвіду європейських країн, проведення адміністративної реформи в Україні, націленої на формування правової, демократичної, соціальної держави, управління розвитком людських ресурсів, що передбачає процес комплексного розкриття потенціалу кожного працівника з метою підвищення його конкурентоспроможності на сучасному світовому ринку праці.

Досліджено дефініції громадського контролю. Встановлено взаємозв’язок між громадським контролем і розвитком демократичної держави та громадянського суспільства. Досліджено особливості механізмів здійснення громадського контролю діяльності органів публічної влади. Доведено та обґрунтовано, що головним завданнями для налагодження взаємовідносин між суспільством і владою та для подальшої розбудови України як демократичної, правової та соціальної держави, має бути ефективне здійснення громадського контролю за діяльністю органів публічної влади, що, в свою чергу, дасть змогу визначити недоліки в діяльності таких органів, перевірити результати виконання ними завдань і функцій, визначених нормативно-правовими актами щодо належного забезпечення та гарантування прав і свобод різних категорій осіб.

Також, дослідження були присвячені проблеми діджиталізації публічного управління як чинника цифрової трансформації України, формування цифрової інфраструктури, котра є запорукою виконання намічених цілей держави та реалізації ефективних управлінських процесів, розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні, пошуку шляхів трансформації економічної системи України, котрі б базувалися на принципах сталого розвитку.

Окрім цього доведено, що трансформаційні, євроінтеграційні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають застосовування до системи національного публічного управління позитивно випробуваних механізмів управління європейських країн. Адаптація таких практик дасть змогу сформувати оптимальні системи публічного управління на різних рівнях державного апарату. Одним із таких механізмів є концепція «Good Governance», що представляє собою гармонійне поєднання двох базових складників: демократичність практики прийняття й реалізації управлінських рішень та ефективність (досягнення позитивного результату за умов мінімізації витрат).

Здійснено дослідження національних доктрин міжнародного публічного права та проаналізовано передумови становлення нації як суб’єкта публічного управління, зокрема кореляцію понять «нація», «народ» і «етнос»; еволюційний розвиток суспільства від етносу до нації; співвідношення ключових теорій націогенезу та етногенезу.

В загальному, за даний звітний період у дослідженнях колективу виконавців представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень, висновків та пропозицій по даній науковій кафедральній темі.

Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами в межах теми:

1. Сновидович І.Г. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D) за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») 16.06.2023 р. на тему «Формування управлінських компетентностей молодих фахівців у закладах вищої освіти» (співробітник кафедри);

2. Коваль В.М. Захист дисертації 15.08.2023 р. на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D) з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” на тему «Механізми забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації” (аспірант кафедри)

За результатами досліджень опубліковано:

Монографії

  1. Зеленко В.А. Реформування пенсійної системи України у світлі європейських стандартів = Reforming Ukrainian Pension System in Light of European Standards / Зеленко В.А. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 1. – 202 с.
  2. Парубчак І.О., Радух Н.Б., Матвеєва М.П., Ярошович В.І. Інституційне середовище й структурне забезпечення функціонування національної аграрної економіки та її адаптивність до умов Європейського Союзу. Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України: колективна монографія / за заг. редакцією Гримака О.Я. Львів: ННВК «АТБ», 2023.
  3. Публічне управління розвитком аграрної сфери: регіональний контекст: монографія / О.Руденко, Т.Шестаковська, С.Гривко, М.Гурський, А.Котеленець, П.Халімон; за заг. ред. О.Руденко. – Чернігів: НУ «Чернігівска політехніка», 2022. – 327 с. – (навчально-наукова серія: “Публічне управління та адміністрування”; випуск 17).

Опубліковано 42 статей у фахових наукових виданнях та 47 тез доповідей та міжнародних та всеукраїнських конференціях.