РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКТРИНИ ТА ІНСТРУМЕНТАРНОГО АПАРАТУ ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ І АКТИВІЗАЦІЇ ДОМІНАНТ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий керівник – д-р екон. н., професор Карпінський Б.А.

Синтезовано багаторівневу управлінську доктрину активізації державотворчого патріотизму нації на основі взаємодії якісної і кількісної (податкової) домінант; розкрито фундаментальний зміст та виділено архітектоніку процесної взаємодії категорій: фінансова система–публічні та приватні фінанси–поведінкові фінанси–податкова культура–державотворчий патріотизм, що дозволило обґрунтовано пояснити залежність функціонування фінансової системи держави та її підсистем від мотивації платника податків з врахуванням сучасних тенденцій зміни кількісних параметрів за дії якісної домінанти (структурні зміни, тінізація економіки, децентралізація владних повноважень). Зокрема, це дозволило розробити пропозиції щодо застосування поведінкових технологій для активізації інвестиційних процесів у частині функціонування фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання в Україні та сформувати комплексні заходи реалізації фінансової і податкової політики, забезпечуючи ефективність управлінських заходів.

За результатами досліджень захищені дисертації:

Захист докторської дисертації: Карпінський Борис Андрійович «Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) 21.02.2019;

Захист кандидатської дисертації: Шевців Анна Богданівна «Науково-практичні засади формування та реалізації програм сталого розвитку економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством) 01.11.2019 р.

За результатами досліджень опубліковано:

1. Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil servants in public finance system / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects of the development of civil society institutions : collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449.

2. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики : навч. посіб. 2-ге вид. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 292 с. (Серія «Економетрика»).

3. Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька, Л.О. Бобко, О.В. Герасименко, О.Я. Маліновська та ін.; [ за заг. ред. А.В.Стасишина]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Також, опубліковано 12 статей (у т.ч. 9 входять до наукометричних баз даних) та 52 тези доповідей на конференціях.