Обліково-аналітичні і податкові аспекти розвитку бізнесу в сучасних умовах

Кафедра обліку, аналізу і контролю.

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.

Протягом звітного періоду були отримані такі узагальнення:

Визначено, що обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств – це система обліку та аналізу фінансової та економічної інформації, яка допомагає підприємствам ефективно управляти своєю діяльністю. Система включає в себе різні методи, процедури та інструменти, які допомагають збирати, обробляти та аналізувати дані про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Доведено, що обліково-аналітичне забезпечення є важливим інструментом для ефективного управління підприємством, забезпечення фінансової стійкості і конкурентоспроможності, а також відповідності законодавству та міжнародним стандартам фінансової звітності

Окреслені основні складові фінансового забезпечення включають такі складові:

– фінансовий облік, який включає в себе облік фінансових транзакцій, таких як доходи, витрати, активи та зобов’язання. Фінансовий облік допомагає створити фінансові звіти, що необхідні для подання інформації стейкхолдерам, таким як інвестори, кредитори та податкові органи;

– управлінський облік, що являє собою облік та аналіз операцій, які допомагають керівництву приймати рішення щодо стратегії підприємства. Управлінський облік включає в себе бюджетування, аналіз вартості, стратегічне планування та інші інструменти для визначення оптимальних шляхів досягнення бізнес-цілей;

– аналіз, який включає в себе обробку та аналіз фінансових даних для виявлення тенденцій, ризиків та можливостей, що допомагає керівництву підприємства приймати обгрунтовані рішення;

– інформаційні системи у вигляді спеціалізованих програмних продуктів, які допомагають автоматизувати процеси збору, обробки та аналізу даних

За результатами досліджень опубліковано 17 статей та 48 тези доповідей на конференціях.