ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кафедра обліку, аналізу і контролю.

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.

Протягом звітного періоду були отримані такі узагальнення:

  1. Гармонізація бухгалтерського обліку і аудиту у відповідність до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту здійснюється за такими напрямами: законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку та аудиту за міжнародними стандартами; формування нормативної бази за допомогою розробки нових положень (стандартів); методичне забезпечення діяльності бухгалтерських служб та аудиторських фірм необхідними інструкціями, методичними вказівками, коментарями; кадрове забезпечення шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку та аудиту; міжнародне співробітництво через вступ і активну роботу в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях.
  2. Реформування системи бухгалтерського обліку та аудиту суб’єктів господарювання в державах кризовою економікою має охоплювати такі важливі напрями: прийняття нових та перегляд відповідних нормативно-правових актів для усунення невідповідностей та неузгодженостей, подальший розвиток професійних організацій бухгалтерів та аудиторів та удосконалення системи професійної освіти бухгалтерів і аудиторів. На сьогодні у світі склались такі організаційні моделі обліку, які різняться за ступенем державного регулювання, суворістю нормативних вимог щодо виконання облікових процедур, порядку відображення господарських операцій на облікових рахунках і регістрах. Держава в перспективі має всі необхідні передумови, аби використовувати бухгалтерський облік як засіб регулювання економікою. Для цього необхідно забезпечити виконання основного призначення бухгалтерського обліку – надання достовірної інформації користувачам, що  забезпечить порівнянність інформації, яка міститься у фінансовій звітності.
  3. Поштовхом гармонізації бухгалтерського обліку і аудиту є інформаційні потреби користувачів їхньої інформації, необхідність в отриманні максимально достовірної і точної інформації, що веде до постійного вдосконалення методик обліку, способів подання інформації, більш представницькому опису окремих областей економічної діяльності.
  4. До національних систем обліку і аудиту пред’являють все більші вимоги як зовнішні, так і внутрішні користувачі. Таким чином, розвиваючись, бухгалтерський облік та аудит виходять за національні кордони, відбувається гармонізація систем обліку і аудиту різних країн. Відокремлене існування національних систем обліку і аудиту стає неможливим тому, що воно є одним з основних перешкод до об’єднання економік.

За результатами досліджень опубліковано:

 Навчальні посібники:

  1. Приймак С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Львів, 2021. 264 c.

 Також, опубліковано 8 статей та 43 тези доповідей на конференціях.