Проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE

Проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір»

 

 

З 01.09.2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу реалізується проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

У 2016 р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Для основних суб’єктів ринку ці зміни передбачають багато і переваг, але водночас – достатню кількість потенційних ризиків. Однією із причин такої ситуації є те, що в Україні немає системного досвіду поширення спеціалізованої інформації про євроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонування зони вільної торгівлі з ЄС.

Дана проблема відноситься і до української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього дня не впроваджено у практику ВНЗ єдиних підходів щодо викладання дисциплін з європейської інтеграції. Це зумовлює необхідність запровадження точкових заходів навчально-консультативного характеру. Зокрема, цей факт загострює важливість автономної участі у даному процесі вищих навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації студентів-випускників шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових дисциплін в галузі економіки у європейській інтеграції.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу для студентів 2-го курсу викладається короткий курс «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», який дає базові знання у цій сфері. Однак, на даний час вітчизняний ринок праці вимагає наявність у випускників-економістів фахових компетенцій у сфері європейської інтеграції. У свою чергу, це ставить перед факультетом вимогу – як доповнення до вже існуючої дисципліни запровадити у навчальний процес спеціалізовані предмети євроінтеграційного спрямування.

Відтак, згідно проекту за програмою Жана Моне кафедрою економічної теорії вже цього навчального року (у другому семестрі) буде запроваджено нову спеціалізовану дисципліну для магістрів «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Перевагою для студентів, які вивчатимуть новий предмет є:

По-перше – додаткові практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна використати у своїй майбутній трудовій діяльності;

По-друге – окрім основної навчальної програми надається можливість послухати зовнішніх лекторів та бізнес-тренерів із цікавими програмами;

По-третє – після завершення навчання передбачене нагородження студентів спеціалізованим сертифікатом (українською та англійською мовами) про участь у навчальному проекті Європейської Комісії, який значно покращить перспективи навчання, стажування та працевлаштування закордоном.

Реалізація даного проекту передбачає як запровадження нової спеціалізованої дисципліни для студентів-магістрів, так проведення ряду додаткових науково-практичних заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; круглих столів (за участі представників від студентства, науковців, органів влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника та наукових статей; проведення заключної конференції про проблеми дослідження та викладання економіки у європейській інтеграції.

 

КОМАНДА ПРОЕКТУ

 1. Координатор проекту – Василь Зеленко
 2. Академічний координатор – Олег Гупало
 3. Менеджер з адміністративних питань – Наталія Васильєва
 4. Асистент по роботі зі студентами – Роман Цибран

ПРЕЗЕНТАЦIЯ_ПРОЕКТУ_ЖАНА_МОНЕ

 

КОНТАКТИ

Кафедра економічної теорії

факультету управління фінансами та бізнесу

ЛНУ імені Івана Франка,

Вул. Медової Печери, 53, ауд. 111,

Тел.: +(38 032) 262-68-82

Email: vasylzelenko@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДАНОГО ПРОЕКТУ НАТИСНІТЬ ТУТ

 

Project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions.”

 

From September 1, 2016 at the Faculty of Business and Financial Management, started a project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions.”

On January 1, 2016 the DCTFA provisions of the Association Agreement (AA) between the EU and Ukraine entered into force (with particular situation in the Netherlands). This fact opens a lot of unique opportunities for mutually beneficial economic cooperation between the parties involved. Ukraine,however, as a party to the EU integration process, experiences a number of difficulties related to the lack of sufficient knowledge about economic aspects of economic aspects of the developments in Europe.

This issue applies to Ukrainian higher education system, which to date has not yet implemented in practice uniform approaches to teaching courses on European integration. This necessitates the introduction of point measures of educational and consultative nature. In particular, this fact intensifies the importance of autonomous participation of higher education institutions during this process, which may increase the skill level of graduate students by introducing specialized professional disciplines in economics in European integration.

In Lviv University, at the Faculty of business and financial management, a short course “European integration and global issues of our time” is taught for 2nd year students. The course gives basic knowledge in its area. However, at present the domestic labor market requires the presence of professional competence in area of European integration studies among graduate economists. Thus, this poses a faculty demand – an introduction of specialized subjects in area of European integration studies as a complement to existing discipline.

According to the Jean Monnet draft program, the Department of Economic Theory will introduce new specialized discipline for the Master students “Economics of European integration: internal challenges and external dimension.” The discipline will be introduced during the second semester of the current academic year.

The advantages for students who will study the new subject are:

– Additional practical competence in the field of European integration, which can be used in future work;

– In addition to core curriculum, opportunity to listen to external speakers and business coaches with interesting programs.

– After completion of provided training, students will be awarded with a specialized certificate (both in Ukrainian and English languages) of participation in the educational project of the European Commission, which will significantly improve the prospects for education, training and employment abroad.

This project involves the introduction of a new specialized course for Master students as well as a series of additional scientific activities, such as: students’ scientific debates; round tables (with participation of representatives of students, researchers, government, business, public sector); textbook and scientific articles; final conference on the problems of research and teaching of economics in European integration.

JEAN_MONNET_Project_presentation

PROJECT TEAM

 

 1. Project Coordinator – Vasyl Zelenko
 2. Academic Coordinator – Oleg Gupalo
 3. Administrative Manager – Natalia Vasilyeva
 4. Students Assistant – Roman Tsybran

 

CONTACTS

Department of Economic Theory

Faculty of Financial Management and Business

Ivan Franko National University of Lviv,

53, Medovoi Pechery Street, Room 111

Phone: +38(032)262-68-82,

Email: vasylzelenko@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

 

DETAILS – CLICK HERE

 

 

Відбувся науковий диспут «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

5 квітня 2017 р. о 10 10 год. на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Медової Печери, 53, ауд. 206) науковим гуртком «Економіст» кафедри економічної теорії проведено науковий диспут на тему: «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

В межах заходу із своїми доповідями виступили 11 студентів 3-5 курсів. Доволі часто доповіді супроводжувались цікавими дискусіями, зокрема, щодо питання санкцій ЄС, гуманітарної допомоги, ролі ОБСЄ як посередника у конфлікті. Особливої уваги було приділено питанню історичних передумов військової агресії РФ в Україні та ролі ЄС у цих процесах.

Викладачі та аспіранти кафедри економічної теорії брали участь у обговоренні запропонованих студентами проблем.

Захід проводився в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”

Фотоальбом можна переглянути за посиланням https://goo.gl/photos/QE78Sn91o4PRQgFW9

 

Програма заходу українською

Переглянути інформацію англійською можна тут

 

Збірник матеріалів студентських доповідей – тут

 

17 травня 2017 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу

Львівського національного університету імені Івана Франка

відбувся круглий стіл на тему:

«ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЇ»

Захід організовувався кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE

«The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.

 

На сьогодні Європейський Союз є одним з найбільших торговельних партнерів України. Близько тре­тини зовнішньоторговельного обороту України припадає на торгівлю з країнами ЄС, а обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС складає 80% загального обсягу ін­вестицій в Україну.

Частина Угоди про асоціацію щодо по­глибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) передбачає далекосяжне спрощення режиму регулювання взаємної торгівлі та від­повідну гармонізацію правил, що регулюють цю сферу: як тих, що стосуються внутрішніх правил, так і тих, що регулюють зовнішньо­торговельну політику. Загальною метою ПВЗВТ буде поступова інтеграції України до внутріш­нього ринку ЄС. Відтак, дослідження та обговорення проблем підвищення ефективності співпраці з європейським Союзом у сфері торгівлі перебуває саме на часі.

У круглому столі приймали участь студенти та викладачі факультету управління фінансами та бізнесу, а також гості (науковці-експерти, представники бізнесу та громадського сектору)

Учасники круглого столу розглядали, аналізували та дискутували із таких проблем:

 • теоретична сутність поняття «Зона вільної торгівлі»;
 • економіко-правові засади функціонування ПВЗВТ згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • соціально-економічні та політико-правові наслідки від запровадження ПВЗВТ в Україні. Аналіз реальних можливостей та загроз;
 • перший досвід функціонування ПВЗВТ в Україні. Цікаві факти та історії успіху.

Із вступним словом виступив Андрій Стасишин (в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу) та наголосив на актуальності обраної тематики круглого столу, необхідності ефективного функціонування ПВЗВТ між Україною та ЄС в контексті соціально-економічних трансформацій сьогодення, які нададуть додаткові можливості доступу українських товарів на ринки ЄС та призведуть до гармонізації внутрішніх правил економічної політики відповідно до європейських.

В подальшому, кожна із студентських доповідей супроводжувалась цікавим обговоренням, часто – дискусією. Зокрема, при обговоренні концептуальної сутності ПВЗВТ (доповідь студента Михайла Бірченка) свій коментар зробив проф., д.ю.н. Михайло Микієвич (завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин), наголосивши на важливих проблемах у сфері правового регулювання економічної діяльності підприємств при здійсненні ними експортно-імпортних операцій, а також на тому, що основним завданням держави, при імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, є забезпечення ефективного конкурентного середовища. Було здійснено короткий юридичний аналіз основних окремих положень цього документу.

При обговоренні проблем підвищення ефективності експорту до ЄС (Уляна Щудло) слово взяла Мар’яна Луцишин – менеджер Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації. Вона поділилась досвідом діяльності їхньої організації, навівши конкретні приклади того, як можна цілком офіційно, не виходячи за межі правового поля, вирішувати проблеми діяльності бізнесу в плані здійснення експортно-імпортних операцій, реєстрації, ліцензування тощо. Студенти активно задавали доповідачам запитання.

До дискусії також долучився Ростислав Лотош – засновник ЗАТ «ТЕМПО». Він зазначив, що їхня компанія займається торгівлею харчових добавок ще від початку 1990-х рр. Щодо впливу запровадження ПВЗВТ, було відзначено, що при виході на зовнішні ринки ЄС вітчизняні підприємці зустрічаються з нестачею досвіду, недосконалістю вітчизняного законодавства, а також відсутністю ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи зі сторони органів влади.

Студенти Олена Вапнічна, Ващук Ольга, Лілія Джиговська та Соломія Баранова із різних сторін провели аналіз положень Угоди про асоціацію щодо доступу товарів та послуг на ринки та розглянули такі проблеми, як: тарифна лібералізація, санітарні та фіто-санітарні заходи, технічні стандарти, діяльність системи державних закупівель «ProZorro».

Важливий коментар із цих питань зробила Оксана Головко-Гавришева – к.ю.н., доц., незалежний експерт з міжнародного права і права ЄС, координатор проектів ЄС, зокрема за програмою Жана Моне. П. Оксана наголосила, що на першому місці серед основних перешкод при виході вітчизняного бізнесу на ринки ЄС є проблема подолання психологічного бар’єру (страху) у свідомості підприємця перед невідомим ринком ЄС. Особливістю українського бізнесу часто є невміння відстоювати свої інтереси, стояти у фарватері законодавчих ініціатив, як це робиться у європейському Союзі. Експерт також наголосила на багатьох невирішених правових проблемах.

Цікавим було послухати доповідь Адама Каловскі – доктора Інституту підприємництва Головної торгової школи у Варшаві.  Насамперед, він ділився досвідом Польщі щодо запровадження зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Пан Каловскі зазначив те, що Україна по багатьох питаннях щодо імплементації Угоди про асоціацію наслідує досвід поляків. Особливої уваги було приділено питанням проведення Європейським Союзом спільної сількогосподарської політики та відповідного досвіду Польщі.

В обговоренні даних проблем разом зі студентами брали активну участь доценти Оксана Пікулик, Любов Перетятко та Іванна Мищишин.

Завідувач кафедри економічної теорії, доцент Олег Гупало наголосив на актуальності реагування на зростаючий вплив процесів глобалізації при формуванні кожною країною власної торгівельної стратегії та досвіду Європейського Союзу у вирішенні цих проблем.

Заключним питанням було обговорення доповіді студента Петра Назара про запровадження в Україні альтернативної енергетики. Дана проблема призвела до доволі жвавих дискусій серед учасників.

Із заключним словом виступив Василь Зеленко – доцент, координатор проекту за програмою Жана Моне на кафедрі економічної теорії. Він розповів присутнім про основні здобутки України в процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, особливо – у плані запровадження ПВЗВТ, спираючись на дослідження експертів та результати урядового звіту про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У підсумку, учасники круглого столу дійшли згоди щодо необхідності продовження та посилення започаткованої співпраці викладачів і студентів факультету управління фінансами та бізнесу з зовнішніми науковцями-експертами, представниками бізнес-структур та громадських організацій у напрямку «економіка в європейській інтеграції».

Фото заходу можна переглянути за посиланням:

 https://goo.gl/photos/W82eDKPFKBR1gTqA6

Програму можна завантажити тут

ЗБIРНИК МАТЕРIАЛІВ_КРУГЛОГО_СТОЛУ

Інформація англійською тут

 

May 17, 2017.

Round table discussion on the topic:

“Deep and Comprehensive Free Trade Area: Experience and Strategies”

 

The event was organized by the Department of Economics at the Faculty of Financial Management and Business in terms of the Jean Monnet project.

 

The roundtable was attended by students and the teachers of the Faculty of Financial Management and Business, as well as the guests (scientists, experts, representatives of business and public sector). The participants examined, analyzed and discussed the following issues:

 • theoretical essence of the concept of “Free Trade Area”
 • economic and legal principles of operation of the DCFTA by the Association Agreement between Ukraine and the EU
 • socio-economic, political and legal implications of the implementation of the DCFTA in Ukraine. Analysis of real opportunities and threats
 • first experience of the DCFTA in Ukraine. Interesting facts and stories of success.

Each students’ report was accompanied by interesting discussions.

As a result, the roundtable participants agreed on the need to continue and strengthen the cooperation initiated by teachers and students of Financial Management and Business with external scientists, experts, representatives of businesses and public organizations in the area “Economy in European integration”

 

Photos of the event can be checked by following this link:

https://goo.gl/photos/W82eDKPFKBR1gTqA6

 

PROGRAM