Відбулося засідання Ради порадників на тему “Контроль знань у дистанційному навчанні”

02.03.2021 | 21:01
2 березня 2021 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулося засідання Ради порадників. Винесені на розгляд порадників академічних груп питання стосувалися організації контролю знань у дистанційному навчанні.
К.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Круглякова В.В.  у своїй доповіді «Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання» розкрила педагогічні вимоги до організації контролю за навчальною діяльністю студентів і зазначила, що дотримання окреслених вимог забезпечує надійність контролю та виконання ним своїх завдань у процесі дистанційного навчання. Крім того, в межах доповіді було розглянуто види педагогічного контролю, а також педагогічні засоби та методи контролю якості навчальної діяльності в системі дистанційного навчання, які мають бути в першу чергу спрямованими на забезпечення зворотного зв’язку, встановлення рівня засвоєння знань на всіх етапах навчання, визначення ефективності навчального процесу і коригування викладачем навчального процесу на основі отриманої інформації.
У ході засідання із доповіддю на тему «Тестовий облік знань студентів як елемент моніторингу якості навчання» виступила к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Решота О.А. Доповідач наголосила на тому, що невід’ємною складовою якості освіти в умовах дистанційного навчання залишається тестовий контроль знань студентів, від правильної організації якого залежить ефективність управління навчально-виховним процесом та якість підготовки фахівців у системі вищої освіти. Відтак, доповідачем було розкрито мету та основні функції тестування як форми контролю знань у навчальному процесі, проаналізовано переваги та недоліки здійснення тестового обліку знань студентів та окреслено основні шляхи удосконалення застосування тестової форми контролю знань у практиці реалізації навчального процесу на основі використання інтерактивних навчальних платформ як новітніх інструментів онлайн-взаємодії для моніторингу якості знань.
У доповіді «Організація поточного та семестрового контролю здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій» к.е.н., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Старух А.І. окреслила дистанційні технології, які застосовуються у змішаному навчанні для доступного та ефективного контролю успішності студентів. Окрім освітніх платформ Moodle, Microsoft Teams та Dekanat, були представлені до уваги і інші технології, зокрема, Miro (віртуальна дошка), Flippity (розробка ігор з метою навчання), Padlet (для командної роботи), Nentimeter (для створення презентацій із зворотним зв’язком у режимі реального часу) та ін.
Порадники активно обговорювали доповіді своїх колег, ставили запитання та дискутували. Саме педагогічні технології, синтез традицій і новацій, досвіду і пошуку, апробованих методів і експериментальних підходів, стали об’єктом професійного інтересу професорсько-викладацького колективу факультету.