Імідж закладів вищої освіти

01.12.2021 | 21:28

1 грудня 2021 р. відбулося засідання Ради порадників факультету управління фінансами та бізнесу на тему “Імідж закладів вищої освіти”.

К.е.н., доцент кафедри економіки та публічного управління Табачук А.Я. у доповіді на тему “Особистість студента та соціокультурне середовище університету” зазначив, що важливою ознакою соціально-професійної зрілості особистості є така характеристика людини, яка «передбачає сприйняття й розуміння себе, ставлення до себе й поведінку в середовищі, споглядальний образ самої себе, формування тих чи інших ознак особистості й конкретних властивостей себе як одиниці діяльності. Формування особистості людини триває все життя, втім період навчання у вищий школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у здобувача вищої освіти закладаються основи тих якостей, з якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, де відбуватиметься його подальший розвиток як особистості. Розглядаючи імідж студента, варто розглядати імідж всього навчального закладу в цілому. Студент – це частина сучасного суспільства, який шукає себе, своє місце в ньому, та намагається виділитися серед решти, довести, що він на щось здатен.
Основними складовими успішного іміджу студента є: візуальне сприйняття, інтелектуальне сприйняття, статусне сприйняття та соціальний фон.
Зовнішній образ студента повинен гармонійно поєднуватися із внутрішніми якостями. Зовнішність – це перше, на що люди звертають увагу, але вона повинна відповідати тому, що людина з себе представляє, в іншому випадку людина обдурюватимете як самого себе, так і оточуючих.

У доповіді на тему «Професійний імідж викладача вищої школи» к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу та контролю Лобода Н.О. наголосила, що заповітним бажанням кожного викладача є бажання відчути зацікавленість студентів у вивченні його дисципліни та гарні результати її засвоєння. Досягненню цієї мети сприяє уміння встановлення контактів зі студентською аудиторією, утвердження викладача як авторитетного джерела інформації, як особистості, яка своїми знаннями та поведінкою може плідно вплинути на молоде покоління. Отже, важливою умовою забезпечення високого рівня культури взаємовідносин між професорсько-викладацьким складом і студентством є привабливий, педагогічно позитивний імідж вищого навчального закладу та особистий імідж викладача як його офіційного представника.

Надбання викладачем вищого навчального закладу позитивного професійного іміджу не самоціль, але володіння ним складає суттєву особистісну і професійну характеристику людини, має глибокий практичний зміст. Як би не був професійно підготовлений викладач, він зобов’язаний постійно удосконалювати свої особистісні якості, створюючи в такий спо­сіб власний імідж. Стрижневим у формуванні іміджу є можливість передати через певні імідж-сигнали інформацію про себе, свої істинні, глибинні (особистісні і професійні) погляди, ідеали, плани, діяльність.

Зав. кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, д.е.н., доцент Комарницька Г.О. виступила із доповіддю «Формування іміджу закладу вищої освіти як система стратегічних дій». Одним із головних факторів, які впливають на абітурієнтів під час вибору закладу вищої освіти, є його імідж. Комарницька Г.О. презентувала  аналіз сталих якостей, які створюють у свідомості цільової аудиторії певний образ  іміджу закладу вищої освіти. Також доповідач:

  • охарактеризувала елементи структури іміджу ЗВО та пояснила як ці елементи пов’язані між собою та впливають один на одного. Відтак, виокремлюють внутрішній і зовнішній елементи іміджу, імідж викладачів й імідж студентів, імідж якості викладання дисциплін й імідж інфраструктури тощо;
  • розглянула етапи  створення іміджу ЗВО  як процесу, під час якого формується певний образ на основі ресурсів освітнього закладу;
  • обгрунтувала чинники, які формують імідж освітніх установ та роль  науково-педагогічних працівників у процесі формування  позитивного іміджу навчального закладу.
Тож чітко продумані елементи формування іміджу ЗВО в кінцевому підсумку дозволять підвищити його конкурентоспроможність не тільки на ринку освітніх послуг України, але й на міжнародному ринку.